МВР

ГД "Национална полиция"

 

Административни услуги за гражданите

За
подаване на документи за заверка
, контрол на общоопасните средства и частна охранителна дейност в
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

Банковата сметка на ГДНП за внасяне на таксите за заверка, контрол на общоопасните средства и частна охранителна дейност е :

 

БНБ

IBAN: BG 69 BNBG 9661 3100 1544 01

 

BIС Code: BNBGBGSD

 

Заверка на документи

На основание Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и в изпълнение на Заповед на министъра на вътрешните работи, рег. №8121з-709/17.06.2015г. в Главна дирекция “Национална полиция” се извършват заверки на документи и други книжа, издадени от структури на МВР, както следва:
- документи, подадени от лица за заверка със заявление;
- документи, изготвени от разследващи полицаи по досъдебни производства във връзка с международна правна помощ;
Документи за заверка се приемат със заявление по образец. Заявлението се попълва и подписва лично от вносителя. Към заявлението се прилага квитанция (вносна бележка или платежно нареждане) за внесена държавна такса, определена в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, Раздел Х (обн. ДВ, бр.75 от 2007 г.) В платежния документ като задължено лице се изписват имената на лицето, на чието име е издаден документа, за който се иска заверка. Допуска се представяне на платежния документ при получаването на готовия заверен документ.

1. Такси за „Бърза” услуга, изпълнима до 3 (три) работни дни, съгласно чл. 59 от Тарифа №4(Нов - обн. ДВ, бр. 75 от 2007 г.):

- за първа страница - 4 лева;

- за всяка следваща страница - 2 лева.

 

2. Такси за „Обикновена” услуга, изпълнима след 3 (три) работни дни, съгласно чл. 58 от Тарифа № 4 (Нов - обн. ДВ, бр.75 от 2007 г.):

 

- за първа страница - 2 лева;

- за всяка следваща страница - 1 лев.

 

3. Плащането по банковата сметка или на място в ГДНП.

Приемането на заявленията се извършва всеки работен ден в приемна № 3 - Вход за граждани, на Главна дирекция “Национална полиция“, на адрес: 1715, гр. София, бул. „Александър Малинов”№ 1, за времето от 09,00 ч. до 16,30 ч.

Получаването на документите, съобразно вида на услугата „Бърза” или „Обикновена”, се извършва само в работни дни при спазване на следните приемни часове:

от 09,30 до 11,00 часа;

от 15,00 до 16,30 часа.

 

4. Заверените документи се предават срещу подпис на вносителя или на лицето, на чието име са издадени, или на посочено от тях лице.

При представяне на платежни нареждания извършени чрез Интернет електронно банкиране, лицето което получава заверения документ изписва дата, име, фамилия и полага подпис на платежния документ, за да удостовери предоставянето му.

 

Примерен образец на заявление за заверка