МВР

ГД "Национална полиция"

 

Архив на публични покани

Публична покана с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи по сгради и вертикална планировка в имот, предоставен на ГДНП за нуждите на ЗЖУ Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Трудовак" №1"

06.10.2015 г.

Публична покана с предмет "Логистично осигуряване на семинари и работни групи /хранене, наем зала, наем техника и материали за участниците/
12.02.2015 г.

Публична покана с предмет: Извършване на Строително-ремонтни дейности на сгради и вертикална планировка в имота предоставен на ГДНП за нуждите на ЗЖУ Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Трудовак" №1"

Публична покана

Техническа спецификация

Указания за подготовка на офертата

Проект на договор

Протокол за класиране на участниците

23.07.2015 г.

Договор

На 30.07.2015 г. е извършено авансово  плащане в размер на 35 000.44 лева  по договор № 3286р-5902/27.07.2015 г. към фирма ЕТ „АС-Строй – Анко Славчев“, по фактура № 440/29.07.2015 г.

На 08.10.2015 г. е извършено  плащане в размер на 140 001.77 лева  по договор № 3286р-5902/27.07.2015 г. към фирма ЕТ „АС-Строй – Анко

Славчев“, по фактура № 443/28.09.2015 г.

Гаранция за изпълнение на договора, на стойност 7291.75 лева  е освободена на 19.10.2015 г.

 

Публична покана с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника"
21.11.2014 г.

Разработване на интернет портал за извършване на справочна дейност върху криминална база данни за издирване на културно-исторически ценности
18.08.2014г.

Доставака на хранителни продукти и ободряващи напитки за служителите, участващи в специализирана полицейска операция (СПО) по българо-турската граница
10.02.2014г.

 

Oсигуряване на консумативи, храна, настаняване и кафе-паузи на участниците в работни срещи, семинари и обучения по проекти по които бенефициент е Главна дирекция „Национална полиция
13.01.2014г.

Предоставяне на професионални преводачески услуги за нуждите на Главна дирекция „Национална полиция” при Министерство на вътрешните работи. Преводаческите услуги ще се предоставят под формата на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи
13.01.2014г.

Избор на изпълнител за Осигуряване на консумативи, храна, настаняване и кафе-хаузи на участниците в работни срещи по проект на тема "Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност"
09 септември 2013

Публична покана за обществена поръчка по чл. 14 с предмет "Предпечат и печат на книжки и брошури свързани с международни проекти по които бенефициент е ГДНП
27 юни 2013г.

Публична покана: "Избор на изпълнител за организиране на мероприятия свързани с изпълнението на международни проекти, по които е бенефициент Главна дирекция "Национална полиция"
30 април 2013г.

Извършени плащания:

По договор № ДОП -1/28.04.2012 г. (xls)              12.05.2017 г.

По договор № ДОП -2/26.04.2012 г. (xls)              12.05.2017 г.

По договор №1018/Ш8260/01.08.2012 г. (xls)       12.05.2017 г. 

Публична покана за обявяване на поръчка с обект "Доставка на ободряващи напитки - разтворимо кафе 3 в 1 и инстантен чай"
09 октомври 2012г.