МВР

ОД Кърджали

 

Обяви и конкурси

Търг с тайно наддаване за продажба на употребявана извънщатна автомобилна техника

ОД МВР –Кърджали, на основание чл.2, т.1 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява търг с тайно надаване за продажба на употребявана извънщатна автомобилна техника.
Пълен списък на  употребяваната автомобилна техника ще бъде изложен на видно място в сградите на Районно управление-Кърджали, ул.“Осми март“ № 57, ОДМВР-Кърджали, бул.”България”№39 и на интернет страницата на ОДМВР –Кърджали.
Обявените цени са включено ДДС.
Всички разходи по прехвърлянето на собствеността и пререгистрацията на МПС са за сметка на купувача.
Търга ще се проведат в пресцентъра  на ОДМВР –Кърджали,   бул. „България“ № 39  на 30.09.2019 г. от 10,30 часа.
Материалните активи ще бъдат на разположение за оглед в двора на авторемонтната работилница при ОДМВР-Кърджали, с адрес: гр.Кърджали, кв.Веселчане, ул. „Осми март“ №57 от 10,00 ÷ 12,00 часа, за времето от 18.09.2019г. до 26.09.2019г.
Всеки кандидат участва в търга лично или чрез упълномощено лице.
Желаещите да участват в търга следва да внесат депозитна вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена на техниката по набирателната сметка на ОДМВР- Кърджали: IBAN BG 32 RZBB 9155 3320 0373 14   BIC код  RZBBBGSF   Банка „Райфайзенбанк“,Кърджали. Всеки кандидат прилага към офертата за участие удостоверение за банкова сметка. 
На неспечелилите търга участници, внесения депозит се връща.
За справки:тел.0361/69455; 0361/69673

02 сеп 2019

Обявяване на конкурс за старши счетоводител в ОД на МВР-Кърджали

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1000 София, ул. „Шести септември“ № 29

 

Рег. № 8121р-25108, Екз. № …

11.12.2018 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед рег. № 8121К-10331/12.11.2018 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 1 (една) длъжност:

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“

към отдел „Административен“

при Областна дирекция на МВР - Кърджали

 

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

2. Минимална образователно-квалификационна степен – „Бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;

3. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг V младши;

4. Области на висшето образование – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

5. Професионални направления – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

 

III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник с (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 39 в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Кърджали, всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Телефон за справки и допълнителна информация – 0361/69479.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • подпомага главния счетоводител при изготвяне на средносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за съответната година, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
 •  участва в изготвянето на ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, тримесечните финансови отчети и баланс на разпоредителя с бюджет и всички приложения към тях, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
 • осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
 • подпомага главния счетоводител при своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
 • участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;
 • подпомага главния счетоводител при осъществяване на своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета с общините и другите ведомства и институции;
 • осигурява необходимата информация, за която отговаря на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други;
 • отговаря за достоверността на изготвените от него финансово-счетоводните документи;
 • организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата, и с ръководителите на отдели и сектори;
 • осъществява контакти с представители на банкови, финансови, данъчни и контролни органи и институции;
 • изготвя индивидуални анализи и оценки за служебната дейност и професионалната квалификация на служителите;
 • спазва правилата за защита на класифицираната информация и изискванията на ЗЗЛД.

 

VI. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лева до 1150 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР - в Интернет и Интранет и на информационно табло на Областна дирекция на МВР - Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ № 39.

 

                                                                  МИНИСТЪР:   /П/        

                                                                                   Младен Маринов


 

12 дек 2018

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) КЪРДЖАЛИ

Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - КЪРДЖАЛИ
- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар - 5 (пет) вакантни длъжности;
- пожарникар – старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност.

 

03 авг 2018

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот с предназначение банков офис


                 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД КЪРДЖАЛИ
                  гр.Кърджали , бул.”България” №39

                                   О Б Я В А

Министерство на вътрешните работи съобщава, че със заповед № 8121з-931/18.07.2017г.на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост- помещение за банков офис, състоящо се от 19,20 кв.м., находящо се  в административна сграда  с идентификатор 40909.125.20.4 към диагностичен пункт на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР-Кърджали, с адрес: гр.Кърджали, кв.”Веселчани”, ул.”Осми март” № 57.
Първоначална наемна цена – 599,04 лв. /петстотин деведесет и девет  лева и 4 ст./  месечно с ДДС. 
Срок за отдаване под наем на обекта 5 години
Депозитът за участие в търга е 47.00 лв. от определената първоначална наемна цена с включен ДДС. 
Документацията за участие в търга може да се закупи в административната сграда на ОДМВР-Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул.“България“ № 39, срещу заплащане в брой на сумата от  10,00 лв. с ДДС, всеки работен ден от 9:00 ч.  до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в периода 20.07.2017г. до 21.08.2017г. включително.
Оглед на обекта: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден от 07.08.2017г. до 21.08.2017г. само от кандидати закупили тръжна документация.
Краен срок за подаване на заявленията до 17:00 ч. на 21.08.2017г.
Търгът ще се проведе на 22.08.2017 година от 10:00 часа в пресцентър  на ОДМВР-Кърджали – Кърджали, бул.’’България’’№39.
Телефон за връзка и информация:0361/69 455 – г-жа Надя Налбантова.18 юли 2017