МВР

ОД Кърджали

 

Отчети

Отчет за дейността на ОДМВР-Кърджали през 2017 година

Дейността на Дирекцията бе ръководена от целите за дейността на МВР, съобразени със специфичните особености на Кърджалийска област. Усилията бяха насочени към ефективно противодействие на криминалната и икономическа престъпност, охраната на обществения ред, подобряване на обстановката по безопасност на движение, качествено провеждане на полицейското производство, противодействие на незаконната миграция и осигуряване на обществения ред и сигурност при провеждане на изборите за народни представители.

Противодействие на конвенционалната престъпност

Интензивността на престъпността през 2017 г. е намаляла. Регистрираните 784 криминални престъпления бележат спад с 18 %, а в абсолютни стойности със 170 броя. От регистрираните 784 криминални престъпления са разкрити 473. Разкриваемостта в процентно изражение – 60.3 %, е увеличена с 5 % спрямо предходната година. Разкрити са и 99 други престъпления, регистрирани предходни години. Установени са 481 извършители на престъпления, регистрирани през отчетния период и 111 лица, автори на деяния от предходни години. 
Разкриваемостта на регистрираните 356 престъпления срещу неизвестен извършител - 33 % е нарастнала с 3 пункта. От общо разкритите 473 криминални деяния, 25 % са срещу неизвестен извършител.
Структуроопределящи са общоопасните престъпления – 387 броя, които са намалели с 26 деяния. Тези престъпления се равняват на 49 % от общо извършените криминални деяния. Преобладават престъпленията по транспорта, които са 65 % от общоопасните деяния. 
Регистрираните 271 престъпления против собствеността са намалели с 116 броя - 30 %. Разкрити са 44 %(125 бр), като разкриваемостта е нараснала със 7 %. 
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 5.6 %. Регистрираните 44 деяния са намалели с 5 броя.  Разкриваемостта - 45 % - на регистрираните  престъпления против личността, е нараснала с 4 пункта в процентно изражение.
Извършено е 1 умишлено убийство, което е разкрито, при 2 регистрирани и разкрити през 2016 година. 
Липсват опити за убийства и през двата периода.
Телесните повреди – 19 на брой, са намалели с 11 деяния.  Разкриваемостта на регистрираните телесни повреди – 42 % е увеличена с около 6  пункта.
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През годината се отчита спад с 32 % на тези деяния, които от 283 са намалени на 193. Разкриваемостта на регистрираните кражби е увеличена с 9 %. Разкритите 85 кражби са извършени от 91 лица, в т.ч. 15 жени и 13 непълнолетни граждани.
Взломните кражби са намалели с 36 %. Преобладават кражбите от жилища. Разкрити са 29 %  от регистрираните 31 взломни кражби. Разкриваемостта им е нараснала с 15 пункта в процентно изражение. 
Домовите кражби също бележат спад ( с 33 %). Разкриваемостта на регистрираните 38 домови кражби (29 %) е запазена. Разкрити са 11 деяния.  
Преобладават кражбите от апартаменти. При тези кражби стойността на отнетите вещи – парични суми, златни накити и преносими компютри, е по-висока. 
Намаление се отчита и при кражбите от магазини – от 47 на 37 броя. Отнемани са предимно цигари, малки количества хранителни стоки, неголеми парични суми и козметика.  Разкрити са 67 %  от тези деяния.
Спад бележат и кражбите на части и вещи от МПС. Тези деяния са намалели с 28 % през отчетния период – от 28 на 20 броя. От регистрираните кражби на части и вещи от МПС са разкрити 8 случая.
През 2017 г. са регистрирани 3 кражби от офиси при липса на подобни противоправни деяния през предходната година.
Джебчийските кражби бележат значителен – повече от 2 два пъти - спад. Регистрирани са 8 подобни кражби при 19 през 2016 година. Предмет на кражби основно са мобилни телефонни апарати. Разкрити са 3 от регистрираните 8 джебчийски кражби.
Регистрираните кражби на селскостопанска продукция и животни са намалели с 5 броя – от 23 през 2016 г. на 18 през 2017 година. Разкриваемостта на кражбите на селскостопанска продукция и животни - 67 %, е нараснала както в абсолютни стойности, така и в процентно изражение. Разкрити са 12 от регистрираните 18 кражби.
Запазен е броят на регистрираните 6 кражби с предмет на посегателство черни и цветни метали.
При измамите са отчита спад с 1 деяние. Регистрирани са 21 такива престъпления. Разкриваемостта на регистрираните измами е 33%, бележеща ръст с 24 пункта спрямо предходната година.
Телефонни измами по сценарий за съдействие на полицейски орган са 10 от престъпленията. Пострадалите са възрастни граждани. Всички телефонни измами са извършени на територията на град Кърджали. Вследствие на проведените оперативно-издирвателни действия са установени няколко лица – извършител и посредници при извършените деяния. 
Грабежите запазват броя си - 4. Деянията са извършени в тъмната част на денонощието. Регистрирано е 1 посегателство спрямо МПС при 11 такива през 2016 г. Деянието касае противозаконно отнемане на МПС. 
Палежите – 18 на брой, са увеличени с 3 деяния. Разкрити са 3 от тези деяния.
Регистрираните 64 престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, са увеличени с 2 броя. В края на годината са разкрити 43 от тези престъпления. Зачестяват случаите на лица, управляващи МПС след употреба на дрога – 56 на брой през 2017 година. При някои от тях са иззети наркотични вещества.
Установените 481 извършители на криминални престъпления, регистрирани през отчетната година, са с 34 по-малко в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предишни периоди са установени още 111 лица. Отчита се ръст на извършителите от женски пол – от 31 на 37. Нараснал е и броят на малолетните и непълнолетните извършители – от 46 на 67 лица, който се дължи на увеличението на непълнолетните извършители. Установените малолетни и непълнолетни автори на престъпления са - 67, при 46 през предходната година. Тази категория лица са извършили 61 противоправни деяния, с 12 повече от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите. Част от престъпленията са извършени в съучастие. По-характерни примери на криминални прояви са няколко взломни кражби от 2 непълнолетни лица и престъпления, свързани с наркотични вещества.
Извършените спрямо малолетни и непълнолетни граждани престъпления са намалели с 2 броя - от 16 на 14 деяния през 2017 година. От пострадалите, 10 лица са малолетни, а 4 непълнолетни. Преобладават кражбите.  
Най-активни от извършителите са лицата на възраст от 18 до 30 години. 
Делът на безработните извършители, установени през периода – 43 % е увеличен с 3 пункта. 
С минали осъждания са 53 % от  извършителите. Относителният им дял е намален с 10 %. Тази категория граждани са извършили 54 % от разкритите престъпления, при 64 % през 2016 год. 
Делът на престъпленията, извършени в съучастие - 7 %, е запазен. 
След употреба на алкохол са извършени 30 % от разкритите през годината престъпления, при 39 % през 2016 година.
Преобладават неграмотните извършители -  38 %, чийто дял е нараснал с 2 %. 
При потърпевшите най-уязвими са лицата на възраст над 40 години. 
Делът на пострадалите от престъпления лица от женски пол е 38 % - намален с 1 пункт.
Регистрираните 94 икономически престъпления бележат спад с 28 броя (23 %). Преобладават документните престъпления – 49, следвани от престъпленията против стопанството – 27 броя, престъпленията против собствеността – 12 броя, престъпленията против интелектуалната собственост – 3 броя и престъпленията против дейността на държавни органи – 2 деяния. 
Престъпленията против собствеността са  увеличени двукратно – от 6 на 12 през отчетната година. Всички други икономически престъпления бележат спад, като най-голям е на документните престъпления – с 12 броя.  
Спадът на престъпленията против стопанството е с 5 деяния.
С по 1 брой са намалели престъпленията против дейността на държавни органи и престъпленията против интелектуалната собственост.
Разкрити са 43 икономически престъпления при 46% разкриваемост, която е с 11 пункта ръст в сравнение с предходната година. Разкрити са още 32 деяния, регистрирани през предходни години.  
В структурно отношение най-голям е делът на разкритите в периода документни престъпления – 21 броя, следвани от престъпленията против стопанството – 16 броя, престъпленията против собствеността – 3 броя, престъпленията против интелектуалната собственост – 2 броя и подкупите - 1 деяние.
При проведените множество операции по противодействие на разпространението на акцизни стоки без акцизен бандерол са иззети 100 535 къса цигари, 79.8 кг тютюн и 509 литра наливен алкохол.
Установените 45 извършители на икономически престъпления запазват броя си. Установени са и други 34 лица, извършили такива деяния през предходни години. Най-активни в извършването на икономически престъпления са лицата на възраст над 40 години и между 18 и 30 години. 

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността

Обстановката по линия охрана на обществения ред се характеризира като сравнително спокойна. 
Извършените на обществени места 485 престъпления са намалени с 38 броя. Делът им е 62 % от общия брой на престъпните деяния. От тях са разкрити 336 престъпления при 69 % разкриваемост, бележеща ръст с 1 пункт. 
По-голямата част от тези деяния – 78 %, са извършени на територията на градовете и най-вече в Кърджали.  
Броят на хулиганствата – 20, е намален с 3 случая. 
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на масови мероприятия. 
Вследствие на създадената организация за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред, осигуряване на спокойна обстановка и ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите при подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание и избори за общински кметове на населени места в областта не са допуснати нарушения.
На територията, обслужвана от ОДМВР, функционират 6 магазина за огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и 2 стрелбища. Изграден е 1 склад за взривни вещества. 
Броят на лицата, притежаващи разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия е 4 127.
Регистрираните оръжия са 5 607.
Иззето е незаконно притежавано оръжие – 2 пистолета, 1 пушка, 25 капсул-детонатора и 45 боеприпаса.
След влезли в сила решения по чл.155, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия са иззети 25 оръжия от 19 лица. 
Направени са 13 отказа по визирания закон, поради което в РУ са предадени 47 огнестрелни оръжия.
Съставени са 29 акта за установяне на административни нарушения.
По време на ловни излети са извършени 629 проверки на ловни дружини.
През 2017 година частна охранителна дейност са осъществявали 40 фирми. 
Общият брой на охраняваните обекти е 1 417, от които  88 с невъоръжена охрана, 1 324 охранявани със СОТ и 5 за самоохрана на имущество на търговци и юридически лица. Обектите, охранявани с въоръжена охрана, са 47. 
През 2017 година са регистрирани 449 пътнотранспортни произшествия, от които 146 тежки ПТП с 10 убити и 182 ранени граждани. Сравнението с 2016 г. показва спад с 20 броя на тежките ПТП, намаление с 4 на убитите и с 33 на ранените лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) е снижен с 95 броя.
В населените места са възникнали 236 ПТП (54%), при които е загинал 1 и са ранени 88 граждани.
За поредна година най-голям е делът на ПТП вследствие управление с несъобразена скорост – 33 % от всички произшествия, при които са загинали 8 и са ранени 65 лица. Като причина за ПТП следват отнемането на предимство - 15 % от ПТП с 43-ма ранени; неспазването на дистанция с 8% от произшествията със 7 ранени лица. Неправилно движение на заден ход и управлението на МПС след употреба на алкохол са следващите по ред причини за ПТП, съответно със 7 % и 4% от произшествията.
Данните сочат, че основните виновници за ПТП са водачите на МПС.
Административнонаказателната дейност е увеличена. Най-голям е броят на санкционираните водачи за неправилно спиране и паркиране, следват нарушения на допустимата скорост; неспазване на предимство, знаци и сигнали; нередовни документи и неизползване на обезопасителен колан или каска.
Фактори, влияещи на състоянието по безопасността на движението, са основно липсата на дисциплина и ниската квалификация на водачите. 

Превантивна дейност

В изпълнение на стратегията “Работа на полицията в близост до обществото”, са разработени 80 работни карти по проблеми, свързани с инфраструктурата, безопасността на движение и социални рискови групи. 
Работено е по 65 преписки за домашно насилие. 
Създадена е организация за сформиране на мобилни екипи от полицейски служители за осъществяване прием на граждани в населените места в област Кърджали и утвърдени графици за посещение на населени места. Присъствалите на срещите кметове и жители са запознати с последните изменения на ЗДвП и основните причини за пътнотранспортния травматизъм. Обърното е внимание на нелегалния трафик на чужденци, разпространението на наркотични вещества, акцизни стоки без бандерол и измамите. Информирани са, че при констатирани нарушения на обществения ред и ЗДвП, следва да уведомяват полицейските органи в т.ч. и чрез единния европейски номер 112. Присъствалите жители предлагат засилване на полицейското присъствие в селата и контролната дейност по линия на безопасност на движението в определени участъци от пътя. Поставят и проблеми от компетентността на други органи.
Продължи дейността по програмата „Детско полицейско управление”, чиято цел е деца от областта да получат знания и умения по опазване на своя живот и този на връстниците им, както и справяне в трудни ситуации в дома и училището. Учениците се запознават с младежката престъпност и основните моменти от Закона за закрила на детето.
Учреден е Регионален екип за превенция на агресията в училище. В него влизат представители на Регионалното управление по образование, инспектори от Детска педагогическа стая, педагогически съветници от общините в областта, експерти от общинската и областната администрация, както и секретарят на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни при община Кърджали. 
Проведени са срещи с ръководствата на ученически общежития относно пропускателния режим.
На добро ниво е взаимодействието с Регионалното управление по образование Кърджали. Пример за добра координация е предварителната подготовка за недопускане на инциденти по време на абитуриентските балове и тържествата по случай приключването на учебната година.
Взаимодейства се с отделите „Закрила на детето” и с Центровете за обществена подкрепа в общините, които са партньори в работата с деца от рискови групи, деца в риск и техните семейства. 
В изпълнение на планираната дейност по програмата „Работа на полицията в училище” и след съгласуване с училищните ръководства, са изнесени лекции на теми, засягащи противоправно поведение на малолетни и непълнолетни. 
Извършват се проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане предлагане и употреба на алкохол от малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични и упойващи вещества и спазване на ограничителния режим за посещение в тях.
По отношение на общата превенция, като партньори в противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества, се привличат училищните ръководства. Продължава взаимодействието с Общинския съвет по наркотичните вещества към община Кърджали. Работи се основно с младежката структура с оглед прилагане на метода „връстници обучат връстници” при реализиране на превантивна дейност за употреба на наркотични вещества.
Съвместно с представители на Зоналното жандармерийско управление се извършват обходи.
Изведени са на списъчен отчет всички самотно живеещи възрастни хора по населени места. При срещите с тях се обръща внимание за продължаващите телефонни измами, недопускане свободното пашуване на животни и паленето на сухи треви и храсти в градини. Разяснява им се, че при поява на съмнителни лица трябва да уведомяват кмета или да сигнализират в районните управления. 
С цел повишаване информираността сред възрастните хора и намаляване на телефоните измами са проведени срещи и с кметовете на всички населени места. Изготвени са и разпространени информациони брошури за предпазване от подобни измами.
Информационни кампании във връзка с т.нар. «телефонни» измами са проведени и чрез средствата за масово осведомяване.
Увеличено е присъствието на  полицейски служители по главните пътища в областта и местата за престой и почивка, особено в празнични, почивни дни и в тъмната част на денонощието, което е свързано и с провеждани специализирани полицейски операции по различни направления на дейност.
Периодично са извършвани проверки на фирмите, осъществяващи дейност по ЗЧОД в учебните заведения, като е акцентирано на осъществявания пропускателен режим в училищата и задължението да се проверяват съмнителни лица и такива с обемисти пакети и предмети.
Добро е взаимодействието с Граничните полицейски участъци и Зоналното жандармериийско управление, чиито служители участват в провеждани по различни поводи специализирани операции.
Профилактична дейност е извършена и по отношение безопасността на движение. 
 Изготвени са писма до кметове на населени места в областта относно свободно пашуващи в обхвата на пътя домашни животни, които създават предпоставки за ПТП.
Предприети са мерки за осигуряване безопасността на движение във връзка с увеличения автомобилен поток през летните месеци и празнични дни, преминаващ през ГКПП “Маказа”.

Досъдебно производство

Разследваните 1495 престъпления са с 46 повече от 2016 година. От тях 102 са незабавни (153 за 2016 г.), 16 бързи (3 за 2016 г.), а 1377 са досъдебни производства (1 293  за 2016 г.). 
Останали неприключени от минал период са били 277 производства. Работено е по 117 дела повече, разследването по които е започнало през предходни периоди.
През периода са новообразувани 1 198 дела, от които 1 080 досъдебни производства, 16 бързи и 102 незабавни производства.
Приключени са 1 254 производства при 1 170 през предходната 2016 година (с 84 повече). 
С мнение за съд са изпратени 427 досъдебни производства, в т.ч. 13 бързи и 82 незабавни производства при 417 през предходната година. 
С мнение за прекратяване са приключени 478 досъдебни производства при прекратени 423 производства през 2016 година.
С мнение  за спиране са изпратени 339 досъдебни производства,при 321 през 2016 година.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността

Работата на структурните звена въз основа на направените изводи, състоянието и тенденциите за развитие на оперативната обстановка ще бъде ориентирана към:
Подобряване на превантивната дейност. 
Ограничаване на битовата престъпност. Усъвършенстване организацията по наблюдение на лицата, представляващи интерес и ранното установяване на гастролиращ криминален контингент, с цел получаване на изпреварваща информация и прилагане на ефективни мерки за противодействие.
Предприемане на ефективни мерки за ограничаване на детската престъпност.
Повишаване на ефективността в дейността по разследването.
Противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система.
Подобряване на пътнотранспортната обстановка.
Противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на чужди граждани  през територията, обслужвана от ОДМВР-Кърджали.


 

02 апр 2018

Отчет-анализ на дейността на ОДМВР-Кърджали през 2016 година


 Противодействие на конвенционалната престъпност

Интензивността на престъпността през 2016 год. е нараснала.
Регистрираните 927 криминални престъпления бележат ръст с 8.6 %, а в абсолютни стойности със 74 броя. Делът на престъпленията с неизвестен извършител – 48 % бележи спад с 6 пункта.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 372 броя. Същите са намалели с 52 броя – 12 % спрямо предходната година.
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 4.5 %. Регистрираните 42 деяния са намалели с 2 броя спрямо 2015 година. 
При общоопасните престъпления – 407, се отчита ръст с 87 броя, дължащ се основно на ръста на престъпленията по транспорта, които са 74 % от общоопасните деяния.
През периода са извършени 2 умишлени убийства, при 1 регистрирано и разкрито през 2015 година.
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През годината се отчита спад с 20 % на тези деяния, които от 338 са намалели на 271.
Повече от два пъти са намалени взломните кражби. Броят им е 49, при 105 през 2015 год.
Домовите кражби също бележат спад ( с 41 %) - от 94 на 55 през настоящата година. Преобладават кражбите от апартаменти. При тези кражби стойността на отнетите вещи – пари, златни накити и преносими компютри е по-висока.
Кражбите от магазини запазват броя си – 45. Отнемани са предимно цигари, малки количества хранителни стоки и алкохол.
Спад бележат и кражбите на части и вещи от МПС. Тези деяния са намалели с 18 % - от 33 на 27 през отчетната година.
През 2016 година не са регистрирани кражби от офиси, при 4 такива деяния през сравнявания период.
Джебчийските кражби бележат ръст с 6 броя. Регистрирани са 17 подобни кражби, при 11 през сравнявания период. Предмет на кражби основно са мобилни телефонни апарати.
Броят на регистрираните кражби на селскостопанска продукция и животни е намален с 45 % -  от 42 на 23 през 2016 година.
Броят на измамите бележи спад.  Регистрирани са 22 деяния - с 6 по по-малко в сравнение с 2015 год., като преобладават телефонните измами,по сценарий с “пострадал” роднина, нуждаещ се от спешно лечение, или доставка на отоплителна техника. Вследствие на проведените ОИМ са установени, съпричастни към извършените деяния.
Грабежите са намалели. Регистрирани са 4 грабежа при 7 през сравнявания период. Повечето са извършени в областния център, в тъмната част на денонощието. Потърпевшите са основно жени. При два от грабежите отнетите пари и вещи са значителна стойност – скъп мобилен телефонен апарат и сума в размер на 2 800 лева. Няма грабежи с използване на огнестрелно или хладно оръжие.
Посегателствата спрямо МПС са увеличени от 8 на 10 броя през 2016 год. Шест от тях са противозаконни отнемания на МПС.
Регистрираните 61 престъпления, свързани с наркотични вещества са увеличени с 15 броя.

От регистрираните 927 криминални престъпления са разкрити 572, което представлява увеличение на разкритите деяния със 105 броя. Разкриваемостта в процентно изражение – 61.7%, е увеличена със 7 % спрямо предходната година. Разкрити са и 77 други престъпления, регистрирани предходни години. Установени са 555 извършители на престъпления,  регистрирани през отчетния период.
Разкриваемостта на регистрираните 444 престъпления срещу неизвестен извършител е запазена - 32 %. От общоразкритите 572 криминални деяния, 25 % са срещу неизвестен извършител.
Разкриваемостта - 57 % - на регистрираните 42 престъпления против личността е нараснала със 7 пункта в процентно изражение, а в абсолютни стойности с 2 броя.
Разкрити са извършените умишлено убийство и убийството на новородено.
Разкриваемостта на регистрираните 27 телесни повреди – 55 %, е запазена. 
Разкрити са 37.6 % (140 бр.) от регистрираните 372  престъпления против собствеността. Разкриваемостта в процентно изражение е нараснала с 1 %.
Разкриваемостта на регистрираните 271 кражби е запазена в процентно изражение - 38 %. От регистрираните 49 взломни кражби са разкрити 8. Разкриваемостта им - 16 % е намалена.
Разкрити са 49 % от кражбите от магазини.
От регистрираните 27 кражби на части и вещи от МПС, са разкрити 9 случая – с 2 повече от предходната година.
Разкриваемостта на кражбите на селскостопанска продукция и животни е 35 %. Разкрити са 9 от регистрираните през годината 27 кражби.
От регистрираните 17 джебчийски кражби са разкрити 8 деяния, при разкриваемост 47%.
Разкрити са 3 от извършените 4 грабежа. Досъдебното производство по четвъртото деяние е срещу известен извършител. Всички установени лица са криминално проявени.
Разкриваемостта на регистрираните 15 палежа е подобрена. Разкрити са 4 от тях, при разкриваемост 27 %.
Разкрити са 6 от регистрираните 10 посегателства спрямо МПС.
В края на 2016 г. са разкрити 51 от регистрираните 61 престъпления, свързани с наркотични вещества. Най-масово разпространяваният наркотик е марихуаната. Четири от случаите са за отглеждане на канабис и опиев мак. При извършителите преобладава групата на лицата на възраст между 18-30 г. През периода, при проведени оперативно-издирвателни действия е установена нива с около 300  растения канабис, а случаят е предоставен на друга дирекция на МВР.
Установените 555 извършители на криминални престъпления, регистрирани през отчетната година, са със 109 повече в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предходни периоди са установени още 91 лица. Увеличен е броят на извършителите от женски пол. Броят на непълнолетните извършители е нараснал незначително – с 2 лица. Най-активни са лицата на възраст от 18 до 30 години. Относителният им дял е 36 %. Отчита се увеличение на извършителите на възраст над 40 години. Делът на безработните – 39 % е намален с 9 %. От общия брой извършители, установени през периода, около 52 % са с минали осъждания. Относителният им дял е намален. Тази категория граждани са извършили 53 % от разкритите престъпления, при 65 % през 2016 г. Броят на престъпленията, извършени в съучастие, е запазен около 6 %. След употреба на алкохол са извършени 37 % от разкритите през годината престъпления при 30 % през 2015 година.
Най-голям е броят на неграмотните извършители, чийто дял - 36 % бележи спад с 4 пункта.
При потърпевшите най-уязвими са лицата на възраст над 40 години.
Установените малолетни и непълнолетни автори на престъпления, извършени през периода, са 47, при 45 през предходната година. Тази категория лица са извършили 55 противоправни деяния, с 15 по-малко от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите Голяма част от престъпленията са извършени в съучастие. По-характерни примери на криминални прояви са 2 кражби на МПС и престъпления свързани с наркотични вещества.
Извършените спрямо малолетни и непълнолетни граждани престъпления са намалели повече от два пъти - от 32 на 14 деяния през 2016 година. Пострадалите  младежи са намалели значително. През 2016 година броят им е 13, при 33 пострадали през 2015 година. От тях малолетните са 9, а непълнолетните - 4 лица. Преобладават кражбите. 
Регистрираните 119 икономически престъпления бележат незначителен ръст с 1 брой. Най-голям е делът на документните престъпления – 62, следвани от престъпленията против стопанството – 31, престъпленията против интелектуалната собственост – 4 и престъпленията против дейността на държавни органи(подкуп) – 3 броя.
Документните престъпления са увеличени с 10 деяния.
Престъпленията против стопанството бележат спад с 8 броя.
Спад се отчита при престъпленията против собствеността – с 10 деяния.
Ръст се отчита при престъпленията против дейността на държавни органи – подкупи.
Престъпленията против интелектуалната собственост запазват броя си.
Разкритите 50 икономически престъпления бележат увеличение с 14 броя, а разкриваемостта им 42 % - ръст с 11,5 пункта. Разкрити са още 18 деяния, регистрирани през предходни години. 
В структурно отношение най-голям е делът на разкритите в периода документни престъпления – 22 броя, следвани от престъпленията против стопанството – 13 бр. и подкупите - 3 деяния.
Установените 54 извършители на икономически престъпления са с 15 повече. Установени са и други 24 лица, извършили такива деяния през предходни години. Най-активни в извършването на икономически престъпления са лицата на възраст над 40 години.
Намален е делът на извършителите с минали осъждания и запазен делът на престъпленията, извършени в съучастие.
През периода не са регистрирани престъпления свързани с културно-историческото наследство.

Резултати от работата по разкриване на престъпна дейност с широк обществен отзвук

На 8.02.2016 г. около 11,55 ч., на улица в района на пазара в гр.Кърджали, 19-годишен жител на града е умъртвил с огнестрелно оръжие – пистолет, 31-годишен жител на с.Петлино, община Кърджали. По тялото на убития са установени три огнестрелни рани. Извършителят на деянието е задържан. Повдигнато му е обвинение.
На 2.05.2016 г. в покрайнините на гр.Кърджали е открит труп на новородено дете от женски пол. Вследствие на проведени оперативно-издирвателни действия, са установени и привлечени като обвиняеми майката и вуйчото на детето. Наложена им е постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”.
През периода 12.10.2016 г.-24.10.2016 г., при условията на продължавано престъпление, са извършени 5 взломни кражби в тъмната част от денонощието от търговски обекти в с.Старово и сградата на кметството в с.Самодива, община Кирково. Отнети са хранителни стоки, напитки и завивки. Извършителят – лице, изтърпяващо присъда „лишаване от свобода”, незавърнало се от домашен отпуск от затвора в гр.Пловдив, е задържано непосредствено след поредната кражба от хранителен магазин. Преведен е в затвора.
На 10.10.2016 г. служители на РУ-Кирково, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Кърджали и ГПУ-Момчилград, са установили край ГКПП “Маказа” 449 800 къса цигари, укрити в специално пригоден тайник на микробус. Образуваното по случая досъдебно производство се води в агенция „Митници“.
През полугодието са образувани 3 досъдебни производства за подкуп на длъжностно лице.
На 28.03.2016 г., при извършвана от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ проверка на търговски обект в гр.Кърджали са установени и иззети, стоки предмет на защитени авторски права -  96 парфюма и 165 слушалки. С цел да осуети проверката, 22-годишна жителка на гр.София - постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин - пъхнала в дреха на полицейски служител сума в размер на 400 лева. Срещу лицето е образувано незабавно производство по чл.304 от НК. По отношение ползването за търговска дейност на установените стоки без съгласието на притежателя на изключителното право, е образувано досъдебно производство.
В РУ-Кърджали и РУ-Кирково са образувани незабавни производства срещу жители на гр.Пловдив и с.Бял извор, община Ардино, предложили подкупи в размер съответно на 20 лева и 40 лева на полицейски служители, за да не извършат действия по служба, свързани с контрол върху пътното движение.
При извършени на 30.05.2016 г. процесуално-следствени действия в двор на жител на гр.Момчилград са открити и иззети са 165 стръка опиев мак. В градинки пред два жилищни блока в гр.Кърджали са установени и иззети 287 стръка опиев мак. Образувани са досъдебни призводства.
   На 24.06.2016 г. в РУ-Кърджали е образувано незабавно производство срещу двама жители на гр.Кърджали, затова, че в землището на с.Звезделина, отглеждали канабисови растения - 13 стръка с тегло около 5 кг. Мъжете са установени в момент на полагане на грижи за въпросните растения. При извършени претърсвания в домовете на лицата са установени още 24 семена и инсталация за бърз растеж на растенията.
На 10.02.2016 год. при извършени процесуално-следствени действия в 2 къщи в с.Татул, общ.Момчилград, собственост на 37-годишен мъж от гр.Момчилград са открити и иззети ръчна нападателна граната, 18 капсул детонатора, 6 м. огнепроводен шнур, 11 патрона и сигнална ракета. 
На 03.06.2016 год. при извършена в хода на СПО проверка в цех за шиене на конфекция в с.Фотиново, общ.Кирково, са установени и иззети 2 335 тениски и 10 344 заготовки за изработка на тениски на 11 защитени търговски марки, без разрешение за изработка от носителя на авторското право. Образувано е досъдебно производство.
 
Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността

Оперативната обстановка по линия охрана на обществения ред се характеризира като  сравнително спокойна.
Извършените на обществени места 509 престъпления  са увеличени с 35 броя. От тях са разкрити 381 престъпления при 75 % разкриваемост, бележеща ръст с 11 пункта, а в абсолютни стойности със 79 деяния.
По-голямата част от престъпните деяния – 63 %, са извършени на територията на градовете и най-вече в областния град, където са регистрирани 48 % от престъпленията. 
Броят на хулиганствата – 24, е увеличен с 18 случая.
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на множество масови мероприятия, като не са допуснати груби нарушения на обществения ред.
През 2016 година са регистрирани 563 пътно-транспортни произшествия, от които 167 тежки - с 15 убити и 215 ранени граждани. Сравнението с 2015 г. показва ръст с 12 броя на тежките ПТП, увеличение с 11 на убитите и с 11 на ранените лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) е нараснал с 35 броя.
В населените места са възникнали 313 ПТП (56%), при които са убити 8 (53%) и ранени 95 граждани(44% от ранените).
За поредна година най-голям е делът на ПТП вследствие управление с несъобразена скорост – 36 % от всички произшествия, при които са загинали 3 и са ранени 104 лица. Като причина за ПТП следват отнемането на предимство - 21 % от ПТП с 2-ма убити и 48 ранени; неспазването на дистанция с 12% от ПТП с 13 ранени лица. Управлението на МПС след употреба на алкохол и навлизане в насрещното движение са следващите по ред причини за ПТП.
 Основните причини за ПТП, при които са пострадали граждани, са както следва:
- сблъскване между МПС е причина за 236 от ПТП, при които са убити 6 и ранени 78 граждани;
- блъскане в крайпътно съоръжение, дърво, стълб, предпазна ограда, препятствие на пътя е довело до 101 ПТП, с убити 2-ма и ранени 36 човека;
- блъскане в спряно или паркирано ППС е причинило 67 ПТП с 1 убит и 5 ранени граждани;
- преобръщане на МПС е причина за 59 от ПТП, с 1 убит и 48 ранени граждани.
- блъскане на пешеходец е причина за 39 ПТП, при които са убити 3 и са ранени 37 лица;
  Данните сочат, че основните виновници за ПТП са водачите на МПС.
Административно-наказателната дейност е увеличена почти двукратно. Най-голям е броят на санкционираните водачи за нарушения на допустимата скорост; следван от неправилно спиране и паркиране; нередовни документи и неспазване на предимство, знаци и сигнали.
 Създадена е оптимална организация за издаване на документи за самоличност. През 2016 година са издадени 24483 лични карти, 46479 паспорти и 7082 СУМПС, 646 разрешения за пребиваване. Общият брой на издадените документи е 78790.
От издадените паспорти и лични карти 38 % са бърза и експресна услуга. За нарушения на ЗБЛД са съставени 7 255 АУАН. Събраните глоби са в размер на 199 233 лева.

Превантивна дейност

В изпълнение на Стратегията “Работа на полицията в близост до обществото”, продължават дейността си изградените местни комисии за обществен ред и сигурност в шест от седемте общини в област Кърджали. Разработени са 115 работни карти по проблеми, свързани с инфраструктурата, безопасността на движение и социални рискови групи. 
Домашното насилие е проблем, който засяга всички социални групи. През годината е работено по 43 преписки за домашно насилие. Съвместно с Народно читалище “Обединение 1912 г.” гр.Кърджали е разработен проект: „Център за консултиране и подкрепяне на жени, жертви на насилие”, имащ за цел превенция и намаляване на последствията от домашно насилие над жени в област Кърджали. Предстои създаването на 15 информационни центъра за подкрепа на жени и деца жертви на домашно насилие, които ще бъдат разположени в читалища.
 Разширен е броят на населените места, в които са проведени срещите на ПИ и МлПИ пред обществеността. На срещите бе поставен акцент на прозрачността на работата на полицията, проблемите, които стоят за решаване в обслужваните райони и очакваното съдействие от населението. На преобладаващата част от срещите присъстваха отговорни полицейски служители, кметове на населени места, общински съветници, директори на училища, представители на местния бизнес и др.
С цел проучване обществената удовлетвореност на полицейските органи и осъществяване на обратна връзка с населението е изготвена анкета за конкретизиране на местни проблеми. Същите са изведени и заложени в плановете на ПИ и мл.ПИ.
В изпълнение на разпоредително писмо на Главния секретар на МВР, със заповед е определен Областен координатор по реализиране на програмата „Детско полицейско управление”. Във всички общини са сформирани ученически групи от 3-ти -4-ти клас, с които да се реализира двугодишната програма на обучение. Проведени са официални откривания на програмата в шест училища. За изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване в дух на отговорност са изготвени и утвърдени графици на учебните занятия за работа с децата доброволци в Детско полицейско управление в област Кърджали през първия срок на учебната 2016/2017 година.
Учреден е Регионален екип за превенция на агресията в училище. В него влизат представители на Регионален инспекторат по образованието, инспектори от Детска педагогическа стая, педагогически съветници, експерти от общинска и областна администрация, както и секретарят на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Кърджали.
Проведени са срещи с ръководствата на ученически общежития относно пропускателния режим. Учениците са запознати със Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и със Закона за закрила на детето, с Наредбата на общините за опазване обществения ред.
Създадена е организация ПИ и мл.ПИ  да работят с изменено работно време, обхващащо тъмната част от денонощието, почивните и празнични дни. Засилено е присъствието на мл.ПИ в по-отдалечените от общинските центрове села и махали.
Изведени са на списъчен отчет всички самотно живеещи възрастни хора по населени места. Посещават се ежеседмично, като при разговорите с тях им се обръща внимание за продължаващите телефонни измами, както и за недопускане паленето на сухи треви и храсти в градините. Разяснява им се при засичане на съмнителни лица да уведомяват кмета или да сигнализират в РУ. Разработени са информационни материали с превантивен характер за повишаване вниманието на гражданите върху необходимостта от предприемане на действия, свързани с гарантиране на сигурността на домовете и включващи съвети за предпазване на живота, здравето и имуществото им.
С цел повишаване информираността сред възрастните хора и намаляване на телефоните измами са проведени срещи и с кметовете на всички населени места за координиране на действията и осигуряване на постоянна връзка със самотно живеещите възрастни хора. Изготвени са и разпространени информационни брошури за предпазване от подобни измами.
За привличане на неправителствените организации, бизнеса и гражданите за осъществяване на дейностите по превенция на престъпността и с цел подобряване на взаимодействието между държавните институции с цел превенция на престъпността и правонарушенията и обмен на информация, съвместно с Бюро по труда  и Дирекция “Социално подпомагане”  са проведени работни срещи за предоставяне на информация за случаи на измами, трафик на хора и други престъпления, с цел информиране на безработните лица, социално слаби и самотно живеещи възрастни хора. По изготвен и съгласуван с Дирекция “Социално подпомагане” график, са проведени срещи и анкети със самотно живеещи социално слаби граждани.
Няма извършени тежки криминални престъпления в домове на самотно живущи възрастни хора в малките населени места.
Увеличено е присъствието на  полицейски служители по главните пътища в областта и местата за престой и почивка, особено в празнични, почивни дни и в тъмната част на денонощието, което е свързано и с провеждани СПО по различни направления на дейност.
Регулярно се изнасят лекции и беседи в учебните заведения от полицейските инспектори, инспекторите в Детска педагогическа стая, служители от Пътна полиция, на които учениците се запознават с работата на полицейските органи, видовете престъпления и нарушения на обществения ред, противодействието срещу тях, вредата от наркотичните вещества и алкохола, правилата за движение по пътищата.
Извършват се проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане предлагане и употреба на алкохол от малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични и упойващи вещества и спазване на ограничителния режим за посещение в тях.
По отношение на общата превенция, като партньори в противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества се привличат училищните ръководства. Продължава взаимодействието с Общинския съвет по наркотичните вещества към община Кърджали.
Взаимодействано е с отделите „Закрила на детето” към общините в региона, особено по отношение на децата в риск.
Представители на ОДМВР участват в междуведомствена комисия за обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура на областта, общинските съвети по наркотични вещества, Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Добро е взаимодействието с Граничните полицейски участъци и ЗЖУ, служители на които взеха участие в провеждани по различни поводи СПО и са изградени съвместни наряди.
Профилактична дейност е извършена и по отношение безопасността на движение. По отношение на „Организация на движението, пътния контрол и превантивната дейност” служителите на ОДМВР-Кърджали са участвали в 235 комисии съвместно с представители на общините и Областно пътно управление Кърджали.
Към стопаните на пътищата са направени 27 предписания за подобряване на организацията на движението и отстраняване на недостатъците във вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и пътните принадлежности.
Във връзка с увеличения трафик на МПС в посока ГКПП „Маказа-Нимфея“, с цел подобряване на обстановката по безопасност на движение и подпомагане на транзитно преминаване на чуждестранни туристи, свързано с летния туристически сезон, е осигурено активно присъствие на служители с правомощия за контрол на пътното движение с оглед регулиране, подпомагане и контрол на движението по време на най-високата интензивност на движението и на участъци с повишен риск от ПТП.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността

Работата на структурните звена, въз основа на направените изводи, състоянието и тенденциите за развитие на оперативната обстановка ще бъде ориентирана към:
Ограничаване на битовата престъпност с акцент домови и вломни кражби и измами.
Противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
Противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система.
Подобряване на пътнотранспортната обстановка.
Повишаване на ефективността в дейността по разследването. Подобряване на екипния принцип на работа.
Противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане през граница на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали.
Предприемане на ефективни мерки за ограничаване на младежката и детска престъпност.
Разширяване и усъвършенстване формите на превантивната дейност и подобряване сътрудничеството с органите на местна власт и управление, гражданите и неправителствени организации за работа с рискови социални групи.
Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори.
 

 

16 мар 2017

Резултати от дейността на РД "РБЗН"-Кърджали за осемте месеца на 2016 година

По линия на Превантивния контрол
1.Проверени 63 обекта, съхраняващи опасни химични вещества.
Със заповед на областния управител и утвърден график от 12.09.2016 г.  започват проверки на складовете за пестициди.
2.Проверени 5 общини относно съхранението и състоянието на запасите от средствата за индивидуална защита, проверени са 19 обекта за колективна защита.
3.Извършени 177 проверки в рамките на междуведомствени комисии на обекти, засегнати от бедствия и аварии.
4.Проверени 74 потенциално опасни водни обекти.
5.Предписани мероприятия при проверки: 270 бр.
Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност
1.Извършени комплексни, контролни и тематични проверки в 1541 обекта, при 1681 за 2015 г. Отделно от това са извършени 350 проверки в обекти по отношение на контрол на предписани мероприятия.
2.Съвместно с други служби на МВР са извършени 111 проверки при 65 за 2015 г.
3.По сигнали на граждани са извършени 8 проверки, а по искане на заинтересовани лица 95 проверки.
4.Констатирани 1053 нарушения, връчени са 474 протокола и разпореждания с предписани 957 мероприятия, при 546 протокола и разпореждания и 1136 мероприятия за 2015 г. Връчени са 121 констативни протокола при 108 за 2015 г.
5.Връчени са 93 АУАН при 58 за 2015 г.
6.Приложените ПАМ са 12 при 42 за 2015 г.
7.Издадени са 46 становища по ЗУТ при 75 за 2015 г. Служители на РД „ПБЗН” са взели участие в 28 приемателни комисии. Изпратени са 12 уведомителни писма до институции във връзка с нарушения попожарната безопасност и защита на населението.
За учебната 2015/2016 г. бяха изградени 38 МПО „Млад огнеборец“ с общо 458 члена при 37 отряда с 442 члена за учебната 2014/2015 г. От 15.09.2016 г. ще бъде даден старт на кампанията по набирането на нови членове. Ще стартира и формирането на отбори по учебни заведения за участие в ученическите състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Пожарогасителна и спасителна дейност
За периода от 01.01 до 31.08.2016 г. при РД „ПБЗН” са регистрирани 595 произшествия при 995 за същия период на 2015 г., или намаление на броя на произшествията с 40 %.
Намалението се дължи основно на по-благоприятните метеорологични условия през зимния сезон в сравнение с 2015 г., когато снеговалежите от месец март доведоха до обявяване на бедствено положение на територията на областта.
Разпределение по видове:
1.Пожари - 296 при 306 за 2015 г., от тях със загуби – 70 срещу 81, без загуби – 226 срещу 225.
2.Осъществена спасителна дейност – в 299 бр. произшествия при 689 за 2015 г. – спад повече от два пъти.
Допълнително са осъществени 10 дежурства с пожарна и спасителна техника, регистрирани са и 38 лъжливи повиквания, срещу съответно 14 и 58 бр. за 2015 г.
За периода РД „ПБЗН” е оказала помощ на съседни региони за 7 произшествия и ни е оказана такава за 4 произшествия.
Видимо делът на пожарите и осъществената спасителната дейност е относително равен - съответно 49.7% и 50.3%. За сравнение през 2015 г. водещ е делът на осъществената спасителната дейност – 69 % от общия брой произшествия.
По причини - за периода водещ е делът на пожарите поради „небрежност при боравене с открит огън“ – 58% от общия брой пожари, следван от „неправилно ползване на отоплителни уреди“ – 18% и „късо съединение“ – 10%.
По отрасли - делът на произшествията в отрасъл „жилищно стопанство“ е водещ – 36% от общия брой произшествия, следван от отрасъл „транспорт“ – 19% и отрасъл „селско стопанство“ – 18%. От пожарите на открито са унищожени горски масиви 1501 дка, сухи треви и храсти 996 дка и горска постеля 15 дка.
От началото на годината при пожари са пострадали 4 човека, няма загинали. За същия период на 2015 г. са загинали 2-ма и са пострадали 5 човека.
1.На 25.01.2016 г., пожар в лек автомобил в гр. Кърджали, пострадал мъж на 50 г.
2.На 08.03.2016 г., пожар в къща в с. Кокошане, общ. Кърджали, пострадали мъж на 54 г. и жена на 46 г.
3.На 20.03.2016 г., пожар в хипермаркет „Била“ в гр. Кърджали, пострадала жена на 53 г.
На територията на областта има изградени 5 доброволни формирования – при община Крумовград с 15 члена, при община Джебел с 10 члена, при община Ардино – 6 члена, при община Кирково – 7 члена и при община Момчилград – 7 члена. Предстои регистриране на ДФ при община Черноочене с 6 члена. Нов момент е, че за формированието при община Джебел бяха осигурени и доставени защитни средства – по 2 комплекта защитни дрехи по евронорма, каски, ръкавици, ботуши, високи кожени обувки и защитни очила. Още една особеност - формированието при община Кирково е съставено изцяло от бивши служители на РС „ПБЗН” - Подкова.

12 сеп 2016

Отчет-анализ за дейността на ОД на МВР-Кърджали през 2015 година


Дейността на Дирекцията бе ръководена от приоритетите на МВР, съобразени със специфичните особености на Кърджалийска област. Усилията бяха насочени към ефективно противодействие на криминалната и икономическа престъпност, охраната на обществения ред, качествено провеждане на досъдебното производство, обезпечаване на обществения ред и сигурност при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, и противодействие на незаконната миграция.

 Противодействие на конвенционалната престъпност
Запазва се установената през последните години тенденция за спад на интензивността на престъпността.
Регистрираните 844 криминални престъпления бележат спад с 2.5 %, а в абсолютни стойности с 22 броя. Делът на престъпленията с неизвестен извършител - 56% бележи спад с 6 пункта. Разкрити са 505 престъпления, което представлява увеличение на разкритите деяния с 94 броя. Разкриваемостта в процентно изражение – 59.8 %, е увеличена с 12 % спрямо предходната година. Разкрити са и 98 други престъпления, регистрирани предходни години - с 12 повече от 2014 година. От регистрираните 448 престъпления срещу неизвестен извършител, са разкрити 35 %, при 28 % през предходния отчетен период.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 413 броя, равняващи се на 49 % от общо извършените криминални деяния. Същите са намалели с 57 броя – 12 % спрямо предходната година. Разкрити са 40 % (165 бр.) от тях. Разкриваемостта в процентно изражение е нараснала с 5 пункта.
 Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През периода се отчита спад с 10.6 % на тези деяния, които от 368 са намалени на 329. Разкриваемостта в процентно изражение 42 % е увеличена с около 5 пункта.
Регистрираните 105 взломни кражби бележат ръст с 13 броя. Разкрити са 32. Наблюдава се увеличение в абсолютни стойности с 13 броя на разкритите деяния и ръст с 10 пункта в процентно изражение.
Домовите кражби бележат ръст с 19 %  - от 79 на 94 броя.  Преобладават кражбите от апартаменти. Разкрити са 34 от регистрираните домови кражби. Данните показват увеличение с 10 броя на разкритите деяния спрямо предходната година. Разкриваемостта им е 36%.
При кражбите от вилни зони са отнемани метални елементи, инструменти и покъщнина.
Кражбите от магазини - 43 на брой, бележат спад с 5 деяния (10 %) в сравнение с предходната година. Работата по разкриване на тези деяния е подобрена. Разкрити са 25 кражби, а разкриваемостта им - 58%, е увеличена с 10 пункта.
Спад бележат и кражбите на части и вещи от МПС. Тези деяния са намалели с 12 % - от 33 на 29 през отчетната година.
Значителен спад - с 41 %, се отчита при джебчийските кражби. През годината са регистрирани 10 подобни кражби при 17 през сравнявания период. Предмет на кражби основно са мобилни телефонни апарати. Разкрити са половината от тях.
През 2015 год. е извършено 1 касоразбиване при липса на регистрирани такива деяния през предходната година. Окраднат е метален шкаф, със съхранявани по данни на собственика 4 000 лева.
Броят на регистрираните кражби на селскостопанска продукция е намален със 17% -  от 51 на 42 през 2015 година. Разкриваемостта им е 50%.
Кражбите на черни и цветни метали – 26 броя - бележат слаб ръст с 5 деяния. Предмет на кражби са телефонни кабели, ел.проводници, които не са част от електропреносната система на страната, домашна посуда, оградна тел и звена от огради. При една от кражбите стойността на откраднатите стоманени и хромирани пръти и тръби от машиностроително предприятие в гр.Кърджали е на значителна стойност – над 30 000 евро. Разкрити са 11 от извършените 26 кражби на черни и цветни метали. Разкриваемостта им е  42 %. Установени са 2 групи лица, жители на обл.Сливен и общ.Крумовград, извършители на кражби на телефонни кабели чрез изкопаване. Вследствие на проведени мероприятия откраднатите стоманени и хромирани пръти и тръби от машиностроително предприятие на стойност 30 000 евро са открити непосредствено след заявяване на липсата им в хале на фирма, занимаваща се с изкупуване на метали. 
Броят на измамите бележи ръст с 28 %. Регистрирани са 27 деяния, с 6 повече в сравнение с 2014 год., като преобладават телефонните измами - 24 на брой, по сценарии с „пострадал” роднина, нуждаещ се от спешно лечение, или доставка на климатична и друга техника. Повечето от пострадалите са възрастни граждани. Почти всички измами са извършени на територията на град Кърджали. Вследствие на проведените оперативно-издирвателни действия са установени 2 лица, съпричастни към 3 от извършените измами.
През 2015 г. не са регистрани изнудвания, при 1 такова деяние през предходната година.
 Запазва се тенденцията за спад на грабежите. Регистрираните 7 грабежа са намалени с 1 в сравнение с 2014 г. и с 3 спрямо 2013 година. Преобладават уличните грабежи. Повечето са извършени в областния център. В три от случаите са отнети пари на стойност до 30 лева. При два от грабежите отнетите пари и вещи са значителна стойност – оборот на търговски обект на стойност 5 500 лева; 500 лева, мобилен телефон и златен пръстен от таксиметров шофьор. В останалите 2 случая предмет на посегателство са мобилни телефонни апарати. Разкрити са 6 от извършените 7 грабежа. Всички са разкрити непосредствено след извършването им. В един от случаите извършителят е гръцки гражданин.
Няма грабежи с използване на огнестрелно или хладно оръжие.
Посегателствата спрямо МПС са увеличени от 3 на 8 броя през 2015 год. Шест от тях са противозаконни отнемания на МПС. Разкрити са 3 деяния.
На територията на областта не са допуснати взривявания.
Палежите запазват броя си от предходната година – 14.
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 5 %, бележещ незначителен ръст с 0.8 пункта. Регистрираните през периода 43 деяния са увеличени с 6 броя. Ръстът на тези престъпления се дължи на увеличението на престъпните деяния, свързани с развратни действия. Разкриваемостта им - 53 % е увеличена с 18 пункта. Разкритите деяния са с 9 повече.
През периода е извършено 1 умишлено убийство, при 2 регистрирани и разкрити през сравнявания период. На 12.05.2015 год. в отбивка (горски път) на пътя между селата Седловина и Широко поле, общ.Кърджали, в близост до МПС е открито тялото на 21-годишен мъж от с.Жинзифово, общ.Кърджали. Смъртта е настъпила след пробождане с нож в областта на сърцето. Вследствие на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия на 13.05.2015 г. е установен извършителят на убийството – жена на 20 години от с.Панчево, общ.Кърджали, с която убитият имал интимни отношения и бил заснел с мобилния си телефон. Намерен е ножът - оръжиe на престъплението. Извършителката е задържана.
 През годината е извършен 1 опит за убийство при липса на такива деяния през предходните години. На 09.06.2015 г. при възникнал битов скандал квартал „Боровец” на гр.Кърджали, 50-годишен мъж нанесъл побой с тъпата част на брадва на 48-годишна жена, при което счупил четирите й крайника и й причинил множество разкъсни рани. Извършителят е задържан скоро след извършване на престъпното деяние.
 На територията на областта не са извършени поръчкови убийства.
 Последните няколко години няма регистрирани убийства на новородени.
 При общоопасните престъпления – 324  на брой, се отчита ръст с 49 броя. Преобладават престъпленията по транспорта, които са 73 % от тези престъпни деяния. Разкриваемостта е 85 %.
Регистрираните 47 престъпления, свързани с наркотични вещества, са увеличени трикратно.  Реално броят на установените случаи е по-голям, тъй като 7 от тях са обединени в 1 досъдебно производство. От тях 4 са за отглеждане на наркотични растения. За пръв път на територията на областта е установено оглеждане на опиев мак. Разкрити са 41 от тези престъпления. Най-масово разпространяваният наркотик е марихуаната. При седем от производствата при процесуално-следствени действия са иззети по два вида наркотични вещества (марихуана с амфетамин или хероин). Иззетите количества дрога са: 3, 5 кг марихуана, 45, 9 кг зелена суха листна маса канабис, 154 стръка канабис, 826 стръка опиев мак, 6, 11 г амфетамин, 2   таблетки амфетамин, 27, 71 г хероин, 1 г кокаин, 1 г „дизайнерска” дрога.
Криминално проявени са 71% от установените извършители на престъпления свързани с наркотици. От тях 43 % са задържани с наркотични вещества през минали години.
По-характерни престъпления , свързани с НВ:
При извършени на 13.05.2015 год. Процесуално-следствени действия в дома на жител на с.Лале, общ.Момчилград, е установено помещение, пригодено за отглеждане на растения от рода на конопа. Открити и иззети са 10 саксии, засадени с канабис, кварцова лампа, 2 вентилатора, течни и сухи торове, прекъсвач с таймер и термохидрометър. В двора на къщата са установени и иззети 826 стръка опиев мак с височина до 40 см. Образувано е досъдебно призводство.
  При проведени на 26.08.2015 г. процесуално-следствени действия в дворно място и постройка в с.Черничево, общ.Крумовград, са установени и иззети 27 стръка растения с височина от 0.15 до 2.5 м. 3 кг суха листна маса, реагиращи при направения полеви тест на марихуана.
На 03.09.2015 г. в РУ Ардино е образувано незабавно производство срещу 21-годишен жител на с.Бял Извор, общ.Ардино, затова, че в землището на селото посял и отглеждал канабисови растения - 68 стръка, с тегло около 45 кг. Същият е установен в момент когато поливал въпросните растения.
Установени са лица от една фамилия в Кърджали, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества, сводничество и кражби. С дрогата лицата се снабдявали от гр.Пловдив, докъдето пътували придружавани от наркозависими лица, с цел избягване документирането на престъпна дейност на някой от членовете на въпросната фамилия.  В хода на работата за документиране на престъпна дейност са образувани 7 досъдебни производства. Иззети са дози хероин от лица употребяващи дрога, а на 27.08.2015г. при проверка на влизащ в гр.Кърджали лек автомобил и лични обиски на пътниците, в косата на лице от женски пол са установени укрити две пакетчета, съдържащи светло кафяво прахообразно вещество с общо тегло 16, 84 г, което при направения наркополеви тест реагира на хероин. При последвали процесуално-следствени действия в имоти, ползвани от лицата, са установени електронни везни и материали за опаковка и употреба на наркотични вещества. На лицата са повдигнати обвинения и са взети постоянни мерки за неотклонение, съответно „задържане под стража” и парична гаранция в размер на 1500 лева.
Установените 487 извършители на криминални престъпления, извършени през 2015 година, са със 70 повече в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предходни периоди са установени още 98 лица. Най-активни са лицата на възраст от 18 до 30 години. Относителният им дял е увеличен с 8%. Делът на безработните – 46 %, е намален с 6 пункта. От общия брой извършители, установени през периода – около 57 %, са с минали осъждания. Относителният им дял е запазен. Тази категория граждани са извършили 56 % от разкритите престъпления. Намален е броят на престъпленията, извършени в съучастие. Делът на тези престъпления е 6%. След употреба на алкохол са извършени 29% от разкритите през годината престъпления. Най-голям е броят на неграмотните извършители, чийто дял - 39 %, бележи незначителен ръст.
При потърпевшите, най-уязвими са лицата на възраст над 40 години.

Противодействие на икономическата престъпност
Коефициентът на престъпност на икономическите престъпления е увеличен от 64 на 100 000 души, на 71 през 2015 година.
 Регистрираните 108 престъпления бележат ръст с 11 броя, равняващ се на 11 %. Най-голям е делът на документните престъпления, следвани от престъпленията против стопанството, престъпленията против собствеността, престъпленията против интелектуалната собственост.
 Престъпленията против стопанството са увеличени с 12 броя.
 Спад се отчита при престъпленията против собствеността – с 4 деяния.
 Документните престъпления запазват броя си от предходната година.
 Разкритите 44 икономически престъпления бележат увеличение с 14 броя, а разкриваемостта им 41 % , ръст с 10 пункта. Разкрити са още 21 деяния, регистрирани през предходни години.  
 В структурно отношение най-голям е делът на разкритите в периода престъпления против стопанството – 22 бр., следвани от документните престъпления – 9 и престъпленията против собствеността - 5 деяния. Разкрит е единственият регистриран подкуп, предложен на  полицейски служители. На 28.02.2015 год., жител на общ.Крумовград, предложил подкуп в размер на 20 лева на полицейски служители за да не извършат действия по служба, а именно да не съставят акт за установяване на административно нарушение за управление на МПС с превишена скорост. Факт са две осъдителни присъди за извършени данъчни престъпления.
Подобрена е дейността по противодействие разпространението на акцизни стоки без и с неистински акцизен бандерол. При проведените множество операции са иззети 129 877 къса цигари, 19 кг нарязан тютюн и 75 литра наливен алкохол. Иззетите количества цигари са почти четири пъти повече в сравнение с 2014 г.                       
Коефициентът на криминогенна активност е увеличен.  Установените 46 извършители на икономически престъпления са с 16 повече. Установени са и други 24 лица, извършили такива деяния през предходни години. Най-активни в извършването на икономически деяния са лицата на възраст над 40 години.
Извършителите с минали осъждания са 40 % от общо установените през периода лица. Тази категория са автори на 43% от разкритите икономически престъпления. В съучастие са извършени 7.7 % от разкритите престъпления по линията.
През периода не са регистрирани престъпления свързани с културно-историческото наследство.
Установените малолетни и непълнолетни автори на престъпления, извършени през периода, са 47 при 49 през предходната година. Тази категория лица са извършили 68 противоправни деяния, с 6 повече от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите.. По-характерни примери на криминални прояви са поредица кражби на монети от кафе машини. Деянията са дело на 3 непълнолетни лица, две от които настанени във Възпитателно училище интернат. 
Докато при непълнолетните извършители се забелязва спад с 9 % (от 32 на 29 през 2015 г.), при малолетните извършители се отчита незначителен ръст - от 17 на 18 през 2015 г.
Извършените спрямо малолетни и непълнолетни граждани престъпления, бележат спад – от 38 на 28 деяния. Пострадалите 29 лица са с 10 по-малко. От тях малолетни са 14 лица. Преобладават кражбите. 
          
Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността
Важен елемент от оперативната обстановка, характеризиращ активното участие на охранителния състав в опазването на обществения ред и спокойствието на гражданите са престъпленията, извършени на обществени места. Извършените на обществени места 465 престъпления  са намалени със 7 броя. Делът им е 55 %. От тях са разкрити 322 престъпления, при 69 % разкриваемост, бележеща ръст с 13 пункта, а в абсолютни стойности с 57 деяния. По-голямата част от престъпните деяния – 59%, са извършени на територията на градовете и най-вече в областния център, където са регистрирани 40 % от престъпленията. 
Броят на хулиганствата – 5, е намален с 4 броя.
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на 213 масови мероприятия, като не са допуснати груби нарушения на обществения ред. Не са допуснати нарушения, ПТП и инциденти и при провеждане на абитуриентските тържества.
Проведени са 1234 специализирани полицейски операции с участието на 4 854 служители.  Извършени са 748 проверки на чужди граждани и 674 на места за обществен подслон. 
През 2015 год. са регистрирани 516 пътнотранспортни произшествия, от които 155 тежки ПТП с 4 убити и 204 ранени граждани. Сравнението с 2014 г. показва ръст с 5 броя на тежките ПТП, намаление на убитите с 3, а на ранените с 2 лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) бележи ръст с 15 броя.
В населените места са възникнали 318 ПТП (62%) с 99 ранени (49% от ранените).
За поредна година най-голям е делът на ПТП вследствие управление с несъобразена скорост – 34 % от всички произшествия, при които са ранени 90 лица (44%). Като причина за ПТП следват отнемането на предимство - 21 % от ПТП с 1 убит и 10 ранени (20%); и неспазването на дистанция с 8% от ПТ с 6 ранени (3%) лица. Управлението на МПС след употреба на алкохол е станало причина за 8 % от ПТП с 1 загинал и 17 ранени (8 %) граждани.
Основните причини за ПТП, при които са пострадали граждани, са както следва:
- сблъскване между МПС е причина за 217 от ПТП, при които са убити 2 и ранени 73 граждани;
- блъскане в крайпътно съоръжение, дърво, стълб, предпазна ограда, препятствие на пътя или в скат е причина за 107 ПТП, с 45 ранени;
- блъскане в спряно или паркирано ППС е довело до 64 ПТП с 1 ранен;
- блъскане на пешеходец е причина за 39 ПТП, при които е убито 1 и са ранени 41 лица;
- преобръщане на МПС е причинило 34 от ПТП, с 1 убит и 33 ранени граждани.
  Данните сочат, че основните виновници за ПТП са водачите на МПС.
В административно-наказателната дейност най-голям е броят на санкционираните водачи за нарушения на допустимата скорост, следван от неправилно спиране и паркиране, неспазване на предимство, знаци и сигнали и нередовни документи.
В ТЗ „Български документи за самоличност” през 2015 година са издадени 69529 паспорта, 30740 лични карти и 7260 свидетелства за правоуправление на МПС. За констатирани нарушения на Закона за българските лични документи са съставени 6081 акта.

Превантивна дейност
В изпълнение на стратегията “Работа на полицията в близост до обществото” продължават дейността си изградените местни комисии за обществен ред. Разработени са 38 работни карти по проблеми, свързани с инфраструктурата, безопасността на движение и социални рискови групи. 
Домашното насилие е проблем, който засяга всички социални групи. Все още  малка част от жените го признават пред полицията, която за тях е повече санкционираща, отколкото подкрепяща организация. Съвместно с Народно читалище “Обединение 1912 г.” Кърджали и фондация “Български фонд за жените”, в РУ-Кърджали e разработен проект: „Център за консултиране и подкрепа на жени-жертви на насилие”. През 2015 година полицейските и младши полицейските инспектори са работили по 53 преписки за домашно насилие, изпратени на прокуратурата за компетентно отношение.
По случай празника на полицията – 8 ноември, е проведен Ден на отворени врати, в който на ученици и граждани на Кърджали са демонстрирани уменията на полицейските служители при задържане на правонарушители, работа със служебно куче при откриване на наркотични вещества, както и оръжието и помощните средства на въоръжение в МВР.
 Разширен бе броят на населените места, в които са проведени срещите на полицейските инспектори и младши полицейските инпектори пред обществеността. На срещите бе поставен акцент на прозрачността на работата на полицията, проблемите, които стоят за решаване в обслужваните райони и очакваното съдействие от населението за преодоляване на негативните процеси. На преобладаващата част от срещите присъстваха отговорни полицейски служители, кметове на населени места, общински съветници, директори на училища, представители на местния бизнес и др. 
 С цел проучване обществената удовлетвореност на полицейските органи и осъществяване на обратна връзка с населението е изготвена анкета за конкретизиране на местни проблеми.
Актуализирано е работното време на полицейските служители и е променена разстановката на нарядите, с цел гарантиране на оптимално полицейско присъствие и реагиране в района на обслужване, най-вече през тъмната част на денонощието и през почивните и празнични дни.
Проведени са множество информационни кампании във връзка с т.нар. «телефонни» измами, извършени по класическия механизъм «катастрофа с жертва».
Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на битовата престъпност са проведени  срещи с кметовете на общини и кметства, на които са запознати с планираните мерки за овладяване на този вид престъпност. Проведени са разговори в насока осигуряване видеонаблюдение на входно-изходните артерии в общините, възлови кръстовища и критични точки. Всички кметове изразяват подкрепа за изграждане на подобно наблюдение с уверението, че ще бъдат планирани средства в бюджетите на съответните общини.
Ежеседмично се посещават самотно живеещите възрастни хора, като при разговорите с тях се обръща внимание за продължаващите телефонни измами, както и за недопускане паленето на сухи треви и храсти в градините. Разяснява им се, при засичане на съмнителни лица трябва да уведомяват кмета или да сигнализират в РУ. Разработени са информационни материали с превантивен характер за повишаване вниманието на гражданите върху необходимостта от предприемане на действия, свързани с гарантиране на сигурността на домовете и включващи съвети за предпазване на живота, здравето и имуществото им от престъпни посегателства. Изведени са на списъчен отчет всички самотно живеещи възрастни хора по населени места.
 При проведените срещи с населението в селата, полицейските инспектори предупреждават собствениците на животни да не ги оставят да пашуват безнадзорно, с оглед недопускане унищожаването на селскостопанската продукция, а и като превантивна мярка срещу кражби на добитък.
Няма извършени тежки криминални престъпления в домове на самотно живущи възрастни хора в малките населени места.
Увеличено е присъствието на  полицейски служители по главните пътища в областта и местата за престой и почивка, особено в празнични, почивни дни и в тъмната част на денонощието, което е свързано и с провеждани специализирани полицейски операции по различни направления на дейност.
Периодично са изготвяни графици за посещения на ръководния състав от РУ в населените места, за прием на граждани по лични и обществени проблеми, както и проблеми, отнасящи се до работата на полицейските служители, обслужващи района.
Изнасят се лекции и беседи в учебните заведения от полицейските инспектори, инспекторите от Детска педагогическа стая и служители от Пътна полиция, чрез които учениците се запознават с работата на полицейските органи, различните видове престъпления и нарушения на обществения ред и противодействието срещу тях, вредата от наркотичните вещества и алкохола, правилата за движение по пътищата и пътнотранспортния травматизъм.
Извършват се проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане предлагане и употреба на алкохол от малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични и упойващи вещества и спазване на ограничителния режим за посещение в тях.
По отношение на общата превенция, като партньори в противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества се привличат училищните ръководства, а също така се търси и по-широка обществена подкрепа по проблема. В тази област продължава взаимодействието с Общинския съвет по наркотичните вещества към община Кърджали. Работи се основно с младежката структура на Общински съвет по наркотични вещества с оглед прилагане на метода „връстници обучат връстници” при реализиране на превантивна дейност за употреба на наркотични вещества.
Подобрено е взаимодействието с отделите „Закрила на детето” към общините в региона, особено по отношение на децата в риск. Проведени са 2 екипни срещи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Взаимодействано е с Центровете за обществена подкрепа в четири общини, които също са партньори в работата с деца от рискови групи, деца в риск и техните семейства.
В изпълнение на програмата „Работа на полицията в училище”, съгласувано с училищните ръководства, са изнесени 237 лекции, по теми за противоправно поведение от малолетни и непълнолетни. Освен инспекторите от Детска педагогическа стая в изнасянето на лекции бяха включени служители от Охранителна и Пътна полиция.
Сред населението на област Кърджали е проведена анкета с цел идентифициране на проблемите на населението в областния център, общинските центрове и малките населени места. Анкетите са анализирани и обобщени, а нерешените проблеми на населението, залегнаха в плановете за работа на полицейските инспектори  и младши полицейските инспектори.
Периодично са извършвани проверки на фирмите, осъществяващи дейност по ЗЧОД в учебните заведения, като е акцентирано на осъществявания пропускателен режим в училищата и задължението да се проверяват съмнителни лица и такива с обемисти пакети и предмети.
С цел недопускане на провокации и за бърза и своевременна намеса при възникване на критични ситуации, е проведена среща с лидерите на ромската етническа общност. Обсъдени са въпроси,  свързани  с необходимостта от взаимодействие и своевременна комуникация между представителите на различните етнически общности и органите на  МВР  с оглед превенция и предотвратяване на евентуални конфликти.
Представители на ОДМВР Кърджали участват в междуведомствена комисия за обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура на областта, общинските съвети по наркотични вещества, областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Добро е взаимодействието с Граничните полицейски участъци и Зонално жандармерийско подразделение Кърджали, служители на които взеха участие в провеждани по различни поводи специализирани полицейски операции и са изградени съвместни наряди.
Профилактична дейност е извършена и по отношение безопасността на движение. По отношение на „Организация на движението, пътния контрол и превантивната дейност” служителите на ОДМВР-Кърджали са участвали в 241 комисии съвместно с представители на общините и Областно пътно управление-Кърджали във връзка с подобряване на безопасността на движение на територията на региона.
Издадени са 75 писмени становища по проекти за „Организация на движението” и „Временна организация и безопасност на движението” на крайпътни обекти, ремонтни и възстановителни работи.
Към стопаните на пътищата в региона са направени 21 предписания за подобряване на организацията на движението и отстраняване на недостатъците във вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и пътните принадлежности.
Във връзка с възникналата през м.март 2015 г. вследствие на обилните снеговалежи усложнена обстановка на територията на област Кърджали, бе приведен за работа оперативния щаб на ОДМВР-Кърджали, съгласно плана за извънредни ситуации. Всичката високопроходима техника на ОДМВР-Кърджали бе въведена в експлоатация. Служители на дирекцията оказваха съдействие на екипите на Държавните горски стопанства, пътноподдържащите фирми и ЦСМП. Изготвена бе разстановка на патрулите и сприрано движението на автомобили с оглед осигуряване на възможност за почистване на пътищата от специализирана снегопочистваща техника. Затворените пътища са сигнализирани. Автопатрулите са съдействали за спазване на въведените ограничения за движение на МПС по пътищата в областта. Поддържана е връзка с кметовете на общини и населени места за информиране за състоянието на пътната обстановка и необходимостта от оказване на помощ. Служители на МВР са участвали в издирването на лица, с които близките им нямат връзка. Установени са няколко такива лица, отседнали при роднини и в питейни заведения. Създадена бе организация за посещение на местопроизшествия и обходи в населените места с цел опазване имуществото на гражданите, както и следене за нивото на водата в микроязовирите, речните корита и дерета.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността
Работата на структурните звена, въз основа на направените изводи, състоянието и тенденциите за развитие на оперативната обстановка ще бъде ориентирана към:
Противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система.
Ограничаване на битовата престъпност, с акцент домови и вломни кражби и измами.
Противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
Усъвършенстване организацията по наблюдение и ранното установяване на гастролиращ криминален контингент, с цел получаване на изпреварваща информация и прилагане на ефективни мерки за противодействие. Взаимодействие с ОД на МВР в страната при обмена на изпреварваща информация за състава, почерка и движението на групите.
Повишаване на ефективността в дейността по разследването. Подобряване на екипния принцип на работа.
Превенция на насилието срещу деца. Предприемане на ефективни мерки за ограничаване на младежката и детска престъпност.
Разширяване и усъвършенстване формите на превантивната дейност и подобряване сътрудничеството с органите на местна власт и управление, гражданите и неправителствени организации за работа с рискови социални групи.
Извеждане на комплекс от мероприятия, свързани с наблюдение на оперативната обстановка във връзка с отварянето на ГКПП „Маказа”;
Ограничаване на нелегалната миграция и незаконното пребиваване на чужди граждани на територията на региона.
Обезпечаване на обществения ред и сигурност при произвеждането на изборите за президент на Р.България. Недопускане “купуването на гласове”.

 


 

26 фев 2016