МВР

ОД Кърджали

 

Пътна полиция

Услуги, извършвани за граждани и юридически лица в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Кърджали

гр.Кърджали, ул."Осми март" №57, работно време: от 8,30 до 17,30 часа, всеки работен ден

“Отчет на водачите на МПС и издаване свидетелства за управление на МПС”

Справки на телефон 0361/69 615 или в сградата на сектора, етаж 2, гише 2 и 3.

Дейността е регламентирана в Наредба № І-157/01.10.2002 г. на МВР и други поднормативни актове издадени въз основа на ЗДвП и ЗБДС.

Издаване на свидетелство за управление на МПС

 

Чл. 12. Свидетелство за управление на МПС се издава при:

1. първоначално придобиване правоспособност за управление на МПС от определена категория;

2. придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория;

3. възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки;

4. подмяна на стар образец свидетелство за управление с нов;

5. подмяна поради изтичане срока на валидност;

6. подмяна поради промяна в данните на водача;

7. издаване на дубликат;

8. подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление.

 Чл. 13. Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя:

1. заявление по образец и приложени документи съгласно Правилника за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС);

2. копие на свидетелството за завършена подготовка;

3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);

4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в ЗДвП;

5. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;

6. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;

7. (нова - ДВ, бр. 46 от 2008 г.) копие от документ за завършено най-малко основно образование.

 Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г.) При придобиване на нова категория или възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя и документите по чл. 13, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 7, както и старото свидетелство за управление на МПС.

(2) Старото свидетелство за управление по ал. 1 се унищожава.

 Чл. 15. (1) Подмяна на свидетелство за управление на МПС се извършва при:

1. изтичане срока на валидност;

2. подмяна на стар образец с нов;

3. промяна в данните на водача.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г.) За подмяната по ал. 1 водачите подават документите, посочени в чл. 13, т. 1, 3 и 6, както и старото свидетелство за управление на МПС.

(3) Старото свидетелство за управление по ал. 2 се унищожава.

 Чл. 16. (1) Дубликат на свидетелството за управление на МПС се издава при:

1. повреждане;

2. унищожаване;

3. изгубване;

4. кражба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г.) За издаване на дубликат водачите подават документите, посочени в чл. 13, т. 1 и 6, декларация по чл. 160 ЗДвП за удостоверяване на твърдяното обстоятелство, а в случаите по ал. 1, т. 1 - и старото свидетелство за управление на МПС.

(3) Старото свидетелство за управление по ал. 2 се унищожава.

 Чл. 17. (1) Подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС се допуска, ако:

1. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и свидетелството отговаря на приложение № 6 към конвенцията;

2. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС;

3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Подмяната на свидетелството по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и документите по чл. 13, т. 1, 3, 4, 6 и 7.

(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Подмяната на свидетелството по ал. 1, т. 3 се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и документите по чл. 13, т. 1, 3, 4 и 6.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) За подмяната по ал. 2 и ал. 3 се съставя протокол по образец (приложение № 1).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Чуждестранното национално свидетелство за управление, въз основа на което е издадено българско свидетелство, се връща на страната, която го е издала.

 Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Международното свидетелство за управление на МПС се издава от структурно звено "Пътна полиция" според постоянния адрес на водача след подаване на заявление по образец (приложение № 2), документ за платена такса и представяне на валидно българско национално свидетелство.

 Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Свидетелство за управление на МПС, издадено или подменено въз основа на документ с невярно съдържание или не по реда, установен в тази наредба, се изземва с писмена заповед на началника на съответното структурно звено "Пътна полиция", който го е издал или подменил.

Контролен талон

Чл. 25. (1) Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса.

(2) Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:

1. повреждане;

2. унищожаване;

3. изгубване;

4. кражба.

(3) Издаването на дубликат по ал. 2 се извършва въз основа на подадено заявление по образец (приложение № 3) от водача, документ за платена такса и приложена декларация за твърдяното обстоятелство. В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 се представя старият талон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава при поискване от водача:

1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;

2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава въз основа на подадено заявление по образец (приложение № 5) и документ за платена такса.

 

Чл. 26. (1) Контролният талон се отнема при съставяне на акт за нарушение по Закона за движението по пътищата за срок до един месец. Номерът на контролния талон се вписва в акта.

(2) Връченият на водача екземпляр от акта замества контролния талон за посочения в ал. 1 срок.

(3) Контролният талон се връща на водача при връчване на наказателното постановление.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) На водач, на който при съставяне на акт за нарушение по Закона за движението по пътищата е отнет контролен талон "Водач на МПС без наказания", при връчване на наказателното постановление се издава обикновен контролен талон въз основа на платена такса.

 

Приложение № 2 към чл. 18

(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА НА

"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

гр. .. .. .. .. .. ..

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ЕГН: .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(име, презиме, фамилия)

Документ за самоличност: № .. .. .., изд. на дата .. .. .. .. .. , от РПУ гр. .. .. .. .. ..

Постоянен адрес:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)

Настоящ адрес:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)

 

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

 

Моля да ми бъде издадено международно свидетелство за управление на МПС. Притежавам национално свидетелство № .. .. .. .. за категория .. .. .. .. .. .. .. ..

 

Подпис: .. .. .. .. .

Издадено международно свидетелство за управление на МПС № .. .. .

на дата .. .. .. .. .. .. .. .

 

гр. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Служител: .. .. .. .. ..

 

 

Приложение № 3 към чл. 25, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА НА

"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

гр. .. .. .. .. .. ..

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ЕГН: .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(име, презиме, фамилия)

Документ за самоличност: № .. .. .., изд. на дата .. .. .. .. .. , от РПУ гр. .. .. .. .. ..

Постоянен адрес:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)

Настоящ адрес:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)

 

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

 

Моля да ми бъде издаден дубликат на контролния талон към свидетелството за управление на МПС, тъй като същият е повреден, унищожен, изгубен, откраднат.

Декларирам, че контролният талон не е отнет от органите на "Пътна полиция". Задължавам се при намиране на стария контролен талон да го предам в "Пътна полиция".

 

дата .. .. .. .. .. .. .. .

гр. .. .. .. .. .. .. .. .. Декларатор: .. .. .. .. ..

 

 

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА НА

"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

гр. .. .. .. .. .. ..

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ЕГН: .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(име, презиме, фамилия)

Документ за самоличност: № .. .. .., изд. на дата .. .. .. .. .. , от РПУ гр. .. .. .. .. ..

Постоянен адрес:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)

Настоящ адрес:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)

 

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

 

Моля да ми бъде издадено удостоверение за правата и наложените ми наказания като водач на МПС.

Същото ще ми послужи пред .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

дата .. .. .. .. .. .. .. .

гр. .. .. .. .. .. .. .. .. Подпис: .. .. .. .. ..

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 25, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 66 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА НА

"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

гр. .. .. .. .. .. ..

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ЕГН: .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(име, презиме, фамилия)

Документ за самоличност: № .. .. .. .. .. .., изд. на дата: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , От МВР гр. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Постоянен адрес: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(област, община, град/село, ж.к., бул./ул., № , бл., вх., ет., ап.)

Настоящ адрес: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(област, община, град/село, ж.к., бул./ул., № , бл., вх., ет., ап.)

 

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

 

Моля, да ми бъде издаден контролен талон "Водач на МПС без наказания".

Отговарям на изискванията на чл. 25, ал. 4 от Наредба № I-157 на МВР.

 

Дата: .. .. .. ..

 

Гр. .. .. .. .. .

 

 

Подпис: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

 “Регистрация и отчет на пътни превозни средства”

Справки на телефон 0361/69 626 или в сградата на Пътна полиця /контролно технически пункт-КТП/ стая № 3.

Дейността е регламентирана в Наредба № І-45/24.03.2000 г. на МВР и други поднормативни актове, издадени въз основа на ЗДвП.

Чл. 1(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Не подлежат на регистрация по реда на тази наредба:

1. тролейбусите;

2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;

3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;

4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;

5. инвалидните колички с двигател.

 

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните структурни звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й.

 

Чл. 4. (1) Собственикът е длъжен да представи лично превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.

(3) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се регистрира като ползвател на превозното средство.

 Чл. 5(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При регистрация службите на МВР извършват необходимите проверки за:

1. идентификацията на превозното средство;

2. достоверността на представените документи и данните на собственика;

3. произхода на превозното средство;

4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Служителите, извършващи проверки и регистрация, заверяват документите за регистрация и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените заверки.

 Чл. 7. (1) Превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират.

 Чл. 9. (1) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация след заплащане на стойността му и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 ЗДП.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

 

Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

(3) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(8) При загубване или открадване на табела (и) с регистрационен номер те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред. Старият регистрационен номер не се използва повторно.

 Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При използване на издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от органите на пътната полиция, като това обстоятелство се отбелязва в акта за административно нарушение. Иззетите табели и документи се унищожават от структурните звена "Пътна полиция" по месторегистрацията на превозното средство.

(2) При наличие на данни за престъпление актът, табелите и/или документите по ал. 1 се изпращат на компетентните органи.

(3) Превозни средства, чиито табели и/или документи са иззети по реда на ал. 1, могат да се регистрират по установения ред.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. за МПС от категории М1, L и Т - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, съгласно Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.) (Директива 70 от 156/ЕИО), Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО) или Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.);

3. за ПС от категории, различни от М1, L и Т - издадена от производителя или неговия упълномощен представител декларация за налични ЕО сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви, Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ - ООН) - приложение № 1;

4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

5. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

7. митнически документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство (ЕИП);

8. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) декларация по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 и копие от посочените документи в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) В случай на ПС от категории M, N и О, произвеждани в малка серия, или ПС от тези категории, произвеждани с използване на нови технологии и концепции, по ал. 1, т. 3 или т. 4 може да се представя ЕО или национален сертификат/документ от държава - членка на ЕС, за одобряване/съответствие с одобрен тип съгласно разпоредбите по чл. 17, ал. 1, т. 1 или т. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (чл. 8, ал. 2, букви "а" и "с" от Директива 70/156/ЕИО).

(3) Представените табели по ал. 1, т. 8 се изземват и унищожават.

(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 4 и 7 и оригиналните документи по ал. 1, т. 2 или т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.

 Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС или на ЕИП, собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС или ЕИП;

4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС или на ЕИП;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

8. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) В случаите, когато заявителят не представи документ по т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

(3) Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - Национална служба "Полиция", в срок два месеца уведомява съответните органи на държавата членка, която е издала свидетелството за регистрация, за неговото отменяне. Валидно оригинално свидетелство за регистрация, което е изтеглено от обращение, се връща на съответните органи на държавата членка, ако те го изискат в рамките на шест месеца от неговото отменяне.

(4) Представените табели по ал. 1, т. 9 се изземват и унищожават.

(5) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5, свидетелството за регистрация по ал. 1, т. 3 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС или ЕИП собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. за МПС от категории М1, L и Т - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на ЕИП;

4. за ПС от категории, различни от М1, L и Т - доказателство за валидни към датата на тяхното производство сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви и правила на ИКЕ - ООН;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. чуждестранните регистрационни документи;

8. митнически документ за оформен внос;

9. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

10. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3 или 4, се признава оригинално национално одобряване на типа или единично (индивидуално) одобряване, издадено от държава - членка на ЕС или на ЕИП.

(3) Представените табели по ал. 1, т. 11 се изземват и унищожават.

(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8, документите по ал. 1, т. 3 или т. 4 и 7 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 13. (1) При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство за идентификационни номера, марка, модел, външен вид и констатациите се отразяват в документите за регистрация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без фабрично новите превозни средства) и комплектоването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на структурните звена "Пътна полиция".

(3) Когато превозното средство е технически неизправно, то се регистрира, без да се пуска в движение, като му се поставя знак "Спрян от движение". Свидетелството за регистрация се задържа до успешно представяне на технически преглед.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Прегледът по ал. 2 се извършва по реда на глава четвърта и обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.

 

Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях


Чл. 14. (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:

1. промяна в данните на превозното средство;

2. подмяна на табелите с регистрационни номера.

 

Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. документи за самоличност на собствениците;

3. документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;

4. свидетелството за регистрация;

5. документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат (рама или двигател);

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при възстановяване на прекратена регистрация - протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА");

8. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - разрешение от Министерството на транспорта и посочените в разрешението документи;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) квитанции за платени такси за превозното средство, ако превозното средство е в движение;

10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При промяна в регистрацията с преминаване на превозното средство от един регион в друг собственикът представя писменото заявление в два екземпляра, а съответните служби на структурните звена "Пътна полиция" проверяват данните и се уведомяват служебно за извършените промени.

(3) Заявлението по ал. 2 се представя в съответната служба за регистрация по постоянния адрес на собственика.

 

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответната служба по регистрация при "Пътна полиция" копие от договора за прехвърляне на собствеността. Праводателят предоставя копието на службата по месторегистрация на превозното средство, а приобретателят - на службата за регистрация по постоянния си адрес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство се завежда в структурните звена на "Пътна полиция". На праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.

(3) След завеждане копията се класират по дата на приемане и се съхраняват за срока за съхранение на документите, съдържащи данни за регистрация.

(4) Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ) и адресът на приобретателя.

(5) Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.

 

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.

(2) При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на промяната БДС.

(3) Представените регистрационни табели се изземват и унищожават, а старото свидетелство за регистрация се прилага към заявлението в службата, извършила регистрацията.

 

Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 18. (1) Регистрацията на превозно средство се прекратява:

1. с писмено заявление, подадено от собственика;

2. след писмено уведомяване за изплатена тотална щета от лицензиран застраховател - за превозно средство, неподлежащо на възстановяване или разкомплектовано за продажба на части от застрахователя;

3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) след писмено уведомление за регистрация на превозното средство в държава, член на ЕС или на ЕИП.

(2) При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 1 собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.

 

Чл. 19. (1) При прекратяване на регистрацията се представят табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация.

(2) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати, прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните служби на МВР.

(3) Представените табели се изземват и унищожават.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

 

Чл. 20. Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява след обявяването за издирване по писмено искане на собственика или на лицензиран застраховател, изплатил тотална щета. Данните се нанасят върху носителя на информация по отчета.

 Чл. 21. (1) Възстановяване на регистрацията може да се извърши при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14-17.

(2) Използването на рама и двигател от превозни средства с изплатена тотална щета се допуска след писмено съгласие на застрахователя.

(3) Възстановяване на прекратена по чл. 20 регистрация на превозно средство се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Използването на рама или двигател от регистрирано превозно средство се допуска след прекратяване на регистрацията му или след регистриране смяна на рамата (двигателя) с друга.

Чл. 22. Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна - без срок на валидност;

2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

Подготовката на документи за регистрация на ППС и поставяне на рег. табели се извършва от служители на сектор “Пътна полиция “, етаж 1, стая № 1 телефон 0361/69607.

Подготовка на документите свързани с отчета на водачите на МПС и издаването на СУМПС и контролен талон се извършва в офиса на СИБАНК в сградата на сектор “Пътна полиция” – КТП-етаж 1, стая № 2 телефон 0361/69598.

Подготовката на документите и заплащането на такси се извършва в съответния офис.

Гражданите могат да заплатят извършваните услуги в Пътна полиция чрез постерминални устройства на място в службата.

 

20 сеп 2012