МВР

ОД Кърджали

 

Заявления и декларации

Заявление за предоставяне на статут на лице без гражданство

Заявление за предоставяне на продължително пребиваване

Заявление за предоставяне на продължително пребиваване - събиране на семейство

Заявление за предоставяне на постоянно пребиваване

Заявление за предоставяне на краткосрочно пребиваване

Заявление за предоставяне на дългосрочно пребиваване

Заявление за издаване на удостоверителен документ

Декларация за изгубен БЛД

253-Издаване-на-документ-удостоверяващ-наличието-на-чуждо-гражданство

877-заверка-на-покана-декларация-за-издаване-на-виза-за-краткосрочно-пребиваване-на-чужденец-в-република-българия

253-issuance-of-a-document-certifying-the-availability-of-foreign-citizenship

877-certification-of-an-invitation---declaration-for-the-issuance-of-a-short-term-visa-of-a-foreigner-in-the-republic-of-bulgaria

Application for a prolonged residence status - family reunification

Application for granting a status of long-term residence

Application for granting of a permanent residence status

Application for granting of a prolonged residence status

Application for granting of a short-term residence status

Application for the status as a stateles person