МВР

ОД Бургас

 
320 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS
320 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS
679 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС
870 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“ TO PROLONGED-RESIDENCE EU CITIZEN FAMILY MEMBER
870 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС
1323 ISSUANCE OF TEMPORARY IDENTITY CARD OF A FOREIGNER
1323 ИЗДАВАНЕ ВРЕМЕННА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ
1324 ISSUANCE OF INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON
1324 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
1403 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС
1544 ISSUANCE OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDER
1544 ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС
Декларация за адрес на пребиваване от гражданин на ЕС
Необходими документи за издаване на български личен документ разрешение за пребиваване на постоянно и дългсрочно пребиваващи чужденци