МВР

ОД Варна

 ИНФОРМАЦИЯ за СЛЕДВАЩИ ЕТАПИ, КЛАСИРАНЕ и ДРУГИ по обявените конкурси ТЪРСЕТЕ НА:
https://www.mvr.bg/dhr/конкурси-main

ОБЯВА/25.11.2019 г.

Областна дирекция на МВР - Варна приема документи на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение за длъжности, както следва:

-  „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „“ при ОД на МВР-Варна – 2 (две) щатни бройки – длъжности по чл.68, ал.1, т.1 от КТ за срок до 14.11.2020г.;
-  „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ в сектор “Български документи за самоличност“ при ОД на МВР-Варна – 1 (една) щатна бройка – длъжности по чл.68, ал.1, т.1 от КТ за срок до 14.11.2020г.;

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:
   Общи изисквания:
  - Да са пълнолетни; 
  - Да имат  българско гражданство;
  - Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.;
  - Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
  - Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

  Специфични изисквания:
  - минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
  - трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
  - да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.

ІІ. Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава с длъжностните характеристики за съответните длъжности от служител на "Човешки ресурси” .

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта /по образец/;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
7. Декларация за българско гражданство(по образец);
8. Други документи

ІV. Ред и срокове за кандидатстване:
 Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантните длъжности е от 20.11.2019г. до 29.11.2019г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/  всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа от служител на  сектор “Човешки ресурси” - тел. 5 22 16 , 5 22 23 / 65 22 16, 65 22 23 /.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол класиране