МВР

ОД Враца

 

Информация относно регистрация на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях

Дейностите по регистрация и отчет на пътните превозни средства се извършват на гише 1, гише 2, гише 3, пункт за идентификация и първоначален технически преглед и пункт за монтиране и демонтиране на табели с регистрационен номер.
 Работно време: От понеделник до петък 08.30ч. – 16.30ч.
Почивка:12.00ч.-13.00ч.
Телефони за връзка: 092/692 505, 092/692 847, 092/692 845, 092/692 840, 092/692 837

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:
 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.

(3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в срок до един месец от настъпването ѝ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация. Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл. 14, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се заплащат такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.


Не подлежат на регистрация по реда на наредба І-45/2000г:
1. тролейбусите;
2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;
3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;
4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;
5. инвалидните колички с двигател;
6.трактори;
7.бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност;
8. каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.

Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти.

Гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации.
С правомощията на собствениците на превозните средства по Наредба І-45/2000г. се ползват и техните пълномощници или законни представители.

Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по регистрацията могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при писмено упълномощаване от останалите.

Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни.

Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва по ред, определен от директора на Главна дирекция „Национална полиция”.
Идентификацията на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва след подаване на заявление до:
1. началника на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР - при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на областната дирекция на МВР по месторегистрация на превозните средства;
2. директора на ГДНП - при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територия, различна от територията, обслужвана от СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства.

Превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират.

Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.

Табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя.
Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.
На мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.
При загубване или открадване на табела(и) с регистрационен номер, отговаряща(и) на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591 или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер. Старият регистрационен номер не се използва повторно.
За ПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на табела с регистрационен номер, се издава трета табела с регистрационен номер. Третата табела с регистрационен номер отговаря на българския стандарт БДС 15980 и се издава за конкретно МПС със съдържание на номера на регистрираното МПС и с добавена допълнителна цифра между кода за месторегистрация и първата цифра/буква от поредния номер.

Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях
 За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
2. за превозни средства от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
3. за превозни средства от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
5. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
7. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
9. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
При регистрация на ПС с удостоверение за индивидуално одобряване по ал. 8 превозното средство се представя за идентификация.
Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.

За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8.документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
9. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
10. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по ал. 1, т. 3, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.
 В случаите, когато заявителят не представи документ по ал. 1, т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
4.за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. чуждестранните регистрационни документи;
8. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
10. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
12. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП.
Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.

При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство (без новите превозни средства притежаващи валиден ЕО сертификат за съответствие) за идентификационни номера, марка, търговско наименование, външен вид и констатациите се отразяват в документите за регистрация.
На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите ПС и ПС с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност) и комплектуването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция.
Когато превозното средство е технически неизправно, то се регистрира, без да се пуска в движение, като му се поставя знак "Спрян от движение". Свидетелството за регистрация се задържа до успешно представяне на технически преглед.

Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях
Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.
Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:
1. промяна в данните на превозното средство;
2. подмяна на табелите с регистрационни номера;
3. издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена или унищожена част първа на свидетелството.
При промяна в постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в 14-дневен срок от издаване на новия личен документ.

При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:
1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. свидетелството за регистрация;
4. документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
5.документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
6. при възстановяване на прекратена регистрация - протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА"), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5 от Наредба І-45/2000г.;
7. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП. Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата, издаден по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;
8. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Регистрацията на превозно средство се прекратява:
1. с писмено заявление от собственика;
2. служебно.

При прекратяване на регистрацията по собственикът представя:
1. писмено заявление, издадено по служебен път;
2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на ПС;
4. свидетелство за регистрация на ПС.
Към документите се прилага и един от следните документи:
1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; информация за номера и датата на валидност на издадения знак за технически преглед (ЗТП) или удостоверение за техническа изправност се въвежда в автоматизираната информационна система;
5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.

Регистрацията на обявено за издирване превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).

Редът за издаване на табели с регистрационен номер по по желание на собственика на МПС се определя със заповед на директора на ОДМВР – Враца.

Транзитна регистрация

Транзитна регистрация се издава:
1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;
2. при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.
3. за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер, след обявяването й за издирване;
4. за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер на територията на Република България, след обявяването й за издирване.

За транзитна регистрация собственикът на превозното средство представя:
1. писмено заявление за транзитна регистрация;
2. документ за собственост и произход на превозното средство;
3. чуждестранните регистрационни документи
4. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
5.застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.
За транзитна регистрация при износ се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.
След изтичане срока на транзитната регистрация по искане на собственика може да бъдат издадени нови табели с транзитен регистрационен номер по реда на чл. 14 – 17 от Наредба І-45/2000г. и представяне на превозното средство за идентификация.
След изтичане срока на транзитната регистрация издадените табели с транзитен регистрационен номер не могат да се използват.

ВРЕМЕННО ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:
1. писмено заявление;
2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;
3.  част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
4. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ.
 
За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:
1. писмено заявление;
2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ПС;
3. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
4. застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
5. квитанция за платена такса за превозното средство;
6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

НАДПИСИ ПОСТАВЯНЕ НА МПС И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ
Звената "Пътна полиция" допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.
Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.
Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.
За нуждите на идентифицирането при облепване на превозно средство с фолио задължително се оставя необлепен минимум един основен детайл - преден капак или покрив.

ТАКСИ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ УСЛУГИ В ГРУПА „Регистрация и отчет на пътните превозни средства, собствениците им и водачи СЕКТОР „Пътна полиция” ОД МВР – Враца по Тарифа 4 за таксите които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

Таксите които се дължат при заявена услуга от група  „Регистрация и отчет на пътните превозни средства, собствениците им и водачи СЕКТОР „Пътна полиция” ОД МВР – Враца по Тарифа 4 за таксите които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси се заплащат по банков път в банковото гише обслужващо сектор „Пътна полиция” ОД МВР – Враца, в други банки или на ПОС-терминално устройство с банкова карта в сектор „Пътна полиция” ОД МВР – Враца:

Основа за плащането по тарифа 4 и договори

 

Такса

Сума

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал.1

За първоначална регистрация, за промяна в регистрацията със смяна на табелите с регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията за автомобили

35 лв.

ал.1

За първоначална регистрация, за промяна в регистрацията със смяна на табелите с регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията за ремаркета или полуремаркета

30 лв.

ал.1

За първоначална регистрация, за промяна в регистрацията със смяна на табелите с регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията за мотопеди, мотоциклети, три или четири колесни МПС

28 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 2

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер за автомобил

25 лв.

ал. 2

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер за ремарке или полуремарке

20 лв.

ал. 2

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер за мотопед, мотоциклет, три или четири колесно МПС

15 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 3

За промяна в регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер

20 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 4

За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер

10 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 5

За издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер

10 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 6

За спиране от движение на ППС по желание на собственика и за прекратяване регистрацията на ППС по желание на собственика

5 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 7

За пускане в движение на временно спряно от движение ППС без извършване преглед за техническа изправност

5 лв.

ал. 7

За пускане в движение на временно спряно от движение ППС с извършване преглед за техническа изправност

10 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 8

За извършване на идентификация на ППС по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР

9 лв. за всяко ПС

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 9

За извършване на идентификация на ППС на територия, обслужвана от съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти

40 лв. за всяко ПС

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 10

За извършване монтаж на 1 бр. табела с регистрационен номер извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР

5 лв.

ал. 10

За извършване монтаж на 2 бр. табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР

10 лв.

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 11

За извършване монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация, на територия, различна от региона на постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти

40 лв. на брой ПС

Събрани суми от такси по чл. 25 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 12

За възстановяване на идентификационен номер от органите на Министерството на вътрешните работи се събира такса

80 лв.

Събрани суми от такси по чл. 26 от Тарифа 4 на МВР:

т. 1

За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС

12 лв.

т. 2

За право на ползване на табели с регистрационен номер на ППС от лица извършващи търговска дейност с тях (временни табели с регистрационен номер)

650 лв.

т. 3

За право на ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер

1500 лв.

т. 4

За право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри: „аа-вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в” са различни числа от „0” до „9” и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание

300 лв.

т. 5

За право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание

7000 лв.

Събрани суми от такси по чл. 28 от Тарифа 4 на МВР:

ал. 1, т. 2

За издаване на удостоверение с данни за пътно превозно средство

5 лв. за всяко ПС


СМЕТКА ПО КОЯТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС  СЕКТОР „Пътна полиция” ОД МВР – Враца:

– BG66UBBS80023106173907-получател  ОД МВР – ВРАЦА