МВР

ОД Враца

 

Информация относно издаването на свидетелство за управление на моторни превозни средства

Работно място - „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА ППС”
Работно време:  От понеделник до петък 08.30ч. – 16.30ч.
Почивка:12.00ч.-13.00ч.
Телефони за връзка: 092/692 848 ; 092/692 837


Дейности извършвани на работно място „Квалификация на водачи”-прием на документи за
-Първоначално издаване на СУМПС.
-Подмяна на СУМПС, поради:
 = изтекъл срок на валидност.
 = промяна личните данни на водача.
-Издаване на дубликат на СУМПС.
-Подмяна на СУМПС, издадено в чужди страни.
-Издаване на дубликат на КТ.
-Издаване на контролен талон „Водач на МПС без наказания".
-Възстановяване на контролни точки, след успешно завършен курс.
-Промяна на местоотчета на водач.
-Връчване на СУМПС.
-Издаване на международно свидетелство за управление на МПС.

СВИДЕТЕЛСВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС /СУМПС/

В СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”- ОД МВР - ВРАЦА СЕ ИЗДАВАТ СУМПС САМО НА ВОДАЧИ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН  АДРЕС Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС СЕ ИЗДАВА ПРИ:

1. първоначално придобиване правоспособност за управление на МПС от определена категория;
2. придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория;
3. възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки;
4. подмяна на стар образец свидетелство за управление с нов;
5. подмяна поради изтичане срока на валидност;
6. подмяна поради промяна в данните на водача;
7. издаване на дубликат;
8. подмяна на чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС

Подаването на документи за издаване на СУМПС става лично.

        - Лицето може да не се яви лично когато:
• няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
• когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;
• когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице;
• АКО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС СА ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАНЕТО НА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ СТАВА ЛИЧНО;
• НЕ СЕ ИЗДАВА СУМПС ИЛИ НЕГОВ ДУБЛИКАТ, КАКТО И ОТНЕТО СУМПС НЕ СЕ ВРЪЩА ДО ЗАПЛАЩАНЕ ИЗЦЯЛО НА ДЪЛЖИМИ ОТ ЛИЦЕТО ГЛОБИ;

Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва въз основа на служебно изпратен от областните отдели на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя:

1. заявление по образец.
2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
3. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в Закона за движение по пътищата;
4. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;
5. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
6. копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и оригинала на документа за сверка.
7.Документ за платени такси по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

При придобиване на нова категория или възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя следните документи:
1. заявление по образец.
2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
3. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в Закона за движение по пътищата;
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
5. копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и оригинала на документа за сверка.
6.старото свидетелство за управление на МПС.
7. Документ за платени такси по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
Старото свидетелство за управление  се унищожава.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС се извършва при:
1. изтичане срока на валидност;
2. подмяна на стар образец с нов;
3. промяна в данните на водача.

За подмяната на свидетелство за управление на МПС водачите подават следните документи:
1. заявление по образец.
2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
3. старото свидетелство за управление на МПС.
4. документ за платени такси по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
5.при подмяна на стар образец СУМПС с нов - декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
Старото свидетелство за управление се унищожава.

Дубликат на свидетелството за управление на МПС се издава при:
1. повреждане;
2. унищожаване;
3. изгубване;
4. кражба.

За издаване на дубликат водачите подават следните  документи:
1. заявление по образец.
2. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
3.декларация по чл. 160 ЗДвП за удостоверяване на твърдяното обстоятелство,
4. документ за платени такси по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
 Ако е налично  и старото свидетелство за управление на МПС.
Старото свидетелство за управление се унищожава.

Признаване и подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС:

 Признаване и подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС се допуска, ако:

1. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и свидетелството отговаря на приложение № 6 към конвенцията;
2. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС;
3. страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
Подмяната на чуждестранното свидетелството по т.1 и т.2 се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и следните документи: 
-   заявление по образец и приложени документи съгласно ПИБЛД;
- карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
- копие на удостоверение за психологическа годност за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
- декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
- копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
- документ за платени такси по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Подмяната на свидетелството по т. 3 се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и следните документи: 
-   заявление по образец и приложени документи съгласно ПИБЛД;
- карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
- декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
- документ за платени такси по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

За подмяната на чуждестранното СУМПС се съставя протокол по образец (приложение № 1), съгласно Наредба І-157/2002г. на МВР.

Чуждестранното национално свидетелство за управление, въз основа на което е издадено българско свидетелство, се връща на страната, която го е издала.

Чуждестранното свидетелство за управление на МПС се подменя за категориите, посочени в чуждото свидетелство и в съответствие с карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Свидетелство за управление на МПС издадено от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, което е изгубено или откраднато, се издава на база доказателства от компетентните власти на държавата, която е издала оригиналното свидетелство. Запитвания до компетентните власти се правят чрез отдел "Пътна полиция" при ГДНП. За обстоятелствата по издаване на българско свидетелство се уведомява държавата, издала изгубеното/откраднатото свидетелство.

Чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС не се признава за валидно на територията на Република България, когато в резултат от извършената проверка чрез отдел "Пътна полиция" при ГДНП се установи, че свидетелството за управление на МПС е ограничено, временно отнето или отнето на територията на друга държава - членка на ЕС, както и в случай, че свидетелството е анулирано в друга държава - членка на ЕС.

Международното свидетелство за управление на МПС се издава от структурно звено "Пътна полиция" според постоянния адрес на водача след подаване на заявление по образец , документ за платена такса и представяне на валидно българско национално свидетелство.
Образецът на международното свидетелство за управление на МПС съответства на приложение № 7 към Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.).
Международното свидетелство за управление на МПС съдържа:
1. имена на водача;
2. място на раждане;
3. дата на раждане;
4. местожителство (държава);
5. снимка на водача;
6. печат на органа, издал свидетелството;
7. подпис на водача;
8. номер на свидетелството;
9. дата на изтичане валидността на свидетелството;
10. орган, издал свидетелството;
11. страна, издала свидетелството;
12. дата на издаване на свидетелството;
13. номер на националното свидетелство за управление на МПС;
14. подпис и печат на органа, издал свидетелството;
15. категория или категории МПС, за които е валидно свидетелството;
16.печат срещу категорията или категориите МПС, за които е валидно свидетелството;
17. ограничителни условия за ползване на свидетелството.

Издаване на СУМПС се отказва когато:
 
- Ако при изчерпан лимит от контролни точки заявителя не е изпълнил процедурата по чл. 157, ал. 5 от ЗДвП и не е възстановило правоспособност.
- При неплатени изискуеми глоби по Закона за движение по пътищата (в сроковете по чл. 82 от ЗАНН) – чл. 159, ал.2 от ЗДвП.
-Не се издава свидетелство за управление на МПС в случаите, когато се установи, че лицето, подало заявление:
1. има обичайно пребиваване в друга държава - членка на ЕС;
2. има друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава - членка на ЕС, или има наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава членка, или е започнала процедура по подмяна на свидетелството в друга държава членка;
3. не е изпълнило или не отговаря на предвидените в законодателството изисквания за издаване на свидетелство за управление на МПС.

-Не се признава за валидно и не се подменя с българско чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС на лице, което е притежавало българско свидетелство за управление на МПС, но същото е временно отнето на основание чл. 171, т. 1 ЗДвП. Подмяна на чуждестранното свидетелство се допуска след изтичане на срока на наложената мярка, а отнетото българско свидетелство се унищожава.

-Не се признава за валидно и не се подменя с българско чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС на лице, което е притежавало българско свидетелство за управление на МПС, но е изгубило правоспособност в съответствие с чл. 157, ал. 4 ЗДвП поради отнемане на всички контролни точки и чието свидетелство е отнето или обявено за отнемане. Лицето може да възстанови правоспособност на основание чл. 157, ал. 5 ЗДвП, за което му се издава ново свидетелство по реда на чл. 14, ал. 1, като при връчване на новото свидетелство за управление на МПС лицето връща чуждестранното свидетелство за управление за изпращането му на държавата, която го е издала.


КОНТРОЛЕН ТАЛОН
• Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса по Тарифа 4 за таксите които се събират в систематана Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
• Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:
1. повреждане;
2. унищожаване;
3. изгубване;
4. кражба.
• Издаването на дубликат на контролен талон се извършва въз основа на подадено заявление по образец от водача, документ за платена такса и приложена декларация по чл. 160 ЗДвП. В случаите при повреждане или унищожаване се представя старият талон.
• Дубликат на контролен талон не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.
• Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава при поискване от водача:
1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.
Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава въз основа на подадено заявление по образец и документ за платена такса.


ВРЪЧВАНЕТО НА ГОТОВИ СУМПС В СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”- ОД МВР - ВРАЦА  СТАВА НА ГИШЕ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИТЕ”
      

           
ТАКСИ ЗА СУМПС СЪГЛАСНО ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ  В СИСТЕМАТА НА МВР ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

1 . ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ
• Издаване на СУМПС на лица до 58г.                                 – 25 лв.;
• Издаване на СУМПС на лица  от 58 до 70г.                      – 11 лв.;
• Издаване на СУМПС на лица  с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 инад 50 на сто                                              –  3 лв.;
• Издаване на СУМПС на лица над 70г.                         – Без такса;
• Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС  – 2 лв.;

2 .   БЪРЗА УСЛУГА  ДО  10 ДНИ    –  ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА С УВЕЛИЧЕНИЕ ДВА ПЪТИ.
3. Молба за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на моторно превозно средство се събира такса 2 лв
4. Таксите които се дължат при заявена услуга от група „Регистрация и отчет на пътните превозни средства, собствениците им и водачи СЕКТОР „Пътна полиция” ОД МВР – Враца по Тарифа 4 за таксите които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси се заплащат по банков път в банковото гише обслужващо сектор „Пътна полиция” ОД МВР – Враца, в други банки или на ПОС-терминално устройство с банкова карта в сектор „Пътна полиция” ОД МВР – Враца  ;

  
СМЕТКА ПО КОЯТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗАЯВЕНИТЕ УСЛУГИ В ГРУПА „Регистрация и отчет на пътните превозни средства, собствениците им и водачи СЕКТОР „Пътна полиция” ОД МВР – Враца:

- за контролен талон към свидетелство за управление на МПС и свидетелство за управление на МПС – BG66UBBS80023106173907-получател  ОД МВР - ВРАЦА