МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас

 

Зоната  за отговорност на РДГП-Бургас включва  брегова ивица от Селски дол в района на с. Резово до нос “Сиври бурун” с дължина 412 км., морска граница 378 км., вътрешни морски води 1000 квадранти км., териториално море 7000 квадратни км., прилежаща зона 7000 квадратни км., изключителна икономическа зона,  гранична зона на сушата с дълбочина 30 км от бреговата ивица.

Граничните проверки на ГКПП се осъществяват в съответствие с разпоредбите на Регламент 562/2006, Регламент 539/2001, Регламент № 810/2009 на Европейския парламент и Съвет и националното законодателство.

В РДГП-Бургас е изграден и функционира Черноморски Граничен Координационен и Информационен Център, като постоянно действащ орган, осъществяващ сътрудничество между органите за гранична охрана на държавите от Черноморският басейн по отношение на граничния контрол.

Центърът осигурява сътрудничеството с Националните Координационни Центрове (НКЦ) на Черноморските държави и обменя на информация в реално време за цялостната обстановка и сигурността на корабоплаването в Черно море. В допълнение ЧГКИЦ извършва 24-часово наблюдение на морската обстановка и контрол на корабния трафик в морските пространства на България, координира действията на силите при съвместни операции на море –  граничен контрол, предотвратяване на престъпления, търсене и спасяване; обменя информация за заподозрени в незаконни дейности кораби и поддържа актуална база данни за тях /Списък на заподозрените кораби/; изготвя месечни, тримесечни доклади и обобщен тримесечен анализ на оперативната обстановка в региона. Също така взаимодейства с Дежурния оперативен център и Националния координационен център на ГДГП в София, със структурите на РДГП - Бургас и МВР, местната администрация, другите държавни ведомства с контролни правомощия в морските пространства

Задачите на БГПК – Бургас са регламентирани в ЗМВР: Охрана на морската държавна границавъншна за ЕС, откриване и задържане на нарушители; Контрол на граничния режим в териториалното море, вътрешните морски води и пристанищата; Разкриване, предотвратяване и разследване на незаконни дейности в морските пространства - нелегална миграция, контрабанда на стоки, наркотици и оръжие, незаконен риболов и други; Контрол по опазване на околната и водна среда, флората и фауната, защитените видове и местности; Оказване на помощ и спасяване на  хора и кораби при бедствия.

Гранично полицейско управление Царево е териториална структура на Регионална дирекция “Гранична полиция” – Бургас и организира дейностите си в южното крайбрежие на Черно море, като осъществява охранителни, режимни и оперативни мероприятия по бреговата ивица в района от север – устието р. Ропотамо до местнотта Селският дол на юг с обща дължина – 78 км, с дълбочина на граничната зона 30 км.

Зоната за отговорност на ГПУ - Царево обхваща територията на две общини  - Царево и Приморско с обща територия 2405 км.

ГКПП Пристанище Варна има 5 подпункта, разположени на пристанищата за обществен транспорт с национално значение: Варна-изток пасажерско пристанище за круизни и фериботни кораби (Морска гара), пристанище за обработка на генерални товари и яхтен пристан, Варна-запад за обработка на генерални товари, контейнери. Разположено е на територията на община Девня, Белослав и Аврен, ТЕЦ Езерово за въглища, Петрол за наливни товари с танкери, Леспорт за сухи насипни товари (дървен и строителен материал) и наливни товари с танкери, Фериботен комплекс – Варна товарен терминал за ЖП – композиции и по изключение за товарни и леки автомобили, контейнери.

ГКПП пристанище Балчик е специализирано структурно звено на Гранично полицейско управление Балчик за осъществяване на гранични проверки на влизащите и излизащи от страната лица и плавателни средства. Разположено е на пристанище за обществен транспорт Балчик.