МВР

ОД Пловдив

 

Сектор "Миграция"

Сектор ”Миграция” при ОДМВР-Пловдив е специализирано териториално звено на Дирекция “Миграция” - МВР - София за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи на територията на област Пловдив, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Извършвани административни услуги от сектор “Миграция” при ОД МВР – Пловдив:

 • приема и разглежда заявления за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България;
 • приема заявления за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България;
 • приема заявления за предоставяне право на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България;
 • приема заявления по чл.12, ал.1 от ППЗЧРБ за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България, с цел събиране на семейства;
 • приема заявления за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
 • приема заявления за издаване на български лични документи на чужденци и граждани на ЕС съгласно Закона за българските лични документи;
 • издава удостоверения, относно обявен адрес, разрешен срок за пребиваване, наличието на чуждо гражданство, пътувания през границите на Република България, документи за пребиваване и български лични документи.
 • заверка на покани-декларации за частни и бизнес посещения на чужденци в Република България, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим;
 • адресна регистрация на чужденци, на които е предоставен подслон от физически и юридически лица;
 • контролира регистрацията на чужденците в хотелите и обществените места за подслон;
 • обявява национални документи за пътуване и български лични документи чужденци и граждани на ЕС за невалидни при изгубване, кражба или унищожаване

 

Адрес: гр. Пловдив, ул.”Волга” № 70

e-mail: [email protected]

 

Началник на сектор ”Миграция” - Пловдив
Приемен ден: вторник и петък от 10.00 - 12.00 ч.
Телефон: 032/ 932 890

 

Гишета за административно обслужване:
Работно време: 08.30 - 17.30 ч. почивка от 12.00 – 13.00ч.
Телефон: 032/ 932 897 и 032/ 932 898