МВР

МВР ИП

 

                                                                                         

 

 

ПРОЕКТ „СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ“

№ BG05SFOP001-2.024-0001-C01/22.03.2021г.

с финансовата подкрепа на

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

                                  Срок за изпълнение: 01.02.2021 г. – 30.06.2023 г.

                                

                                              Бюджет:  2 666 448,39 лева

 

                      Бенефициент: Институт по психология-МВР

 

Стартиращият нов проект „Справяне в кризисни ситуации“ стъпва на здравите основи и натрупан позитивен опит и резултати от предходен проект - „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“. Фокусът на предишния проект беше превенция на радикални прояви чрез ранното им разпознаване. Сега акцентът ще бъде поставен върху придобиване на умения за справяне в кризисни ситуации, което включва и крайни радикални прояви като терористични актове. С това Институтът по психология – МВР би искал да продължи повишаването на експертността и компетентността на служителите на МВР, като надгради постигнатите умения и разшири обхвата на таргетираните групи служители.

 

 

 

R  Каква е целта на проекта?                

Принос за развиването на компетентна и професионална администрация и за осигуряване на професионално и експертно управление, насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране  правата и свободите на гражданите чрез повишаване на знанията и уменията на служителите на МВР.

R  Специфични цели на проекта          

 • Развиване и повишаване на компетентността на служителите на МВР за водене на преговори при кризи и за справяне в кризисни ситуации;

 • Изграждане на умения за екипно взаимодействие при кризи между различните структури на МВР;

 • Повишаване на психичната устойчивост (резилианс) на служителите, работещи регулярно в ситуация на криза;

 • Усъвършенстване на компетенциите на служителите на ИП-МВР за организиране и провеждане на обучения за нуждите/потребностите на системата на МВР.

  R Каква е целевата група на проекта?

  Основните таргет групи, включени в дейностите на проекта са: Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), дирекция „Миграция“ (ДМ), Главна дирекция  „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Областни дирекции на вътрешните работи (ОДМВР) и Дирекция „Национална служба - 112

  R Кои са дейностите в проекта?

  Дейност 1:„Провеждане на специализирани обучения на 165 служители на МВР в това число и служители на ИП-МВР за справяне с кризи и терористични заплахи“. При изпълнението на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения по четири модула от институции с международен опит, сертифицирани във водене на преговори, антитерористични действия и справяне в ситуации на кризи.

  Дейност 2: „Изработване на обучителни методологии“. Придобитите знания и умения в обучителните модули по дейност 1 и полученото ноу-хау, ще послужат за разработване на три обучителни методологии от експерт-методолози от ИП-МВР, за провеждане на последващи обучения.

  В рамките на дейността се предвижда изготвяне на Наръчник - съдържанието по трите методологии ще бъде представено в структуриран и удобен за практическо приложение вид в Наръчник, който ще обхваща информация, свързана с водене на преговори в кризисни ситуации, модели на комуникация, справяне в ситуации на кризи, техники за справяне с напрежението, фактори на резилианс, симптоми на бърнаут синдрома и др.

  Дейност 3: „Обучения на служители от системата на МВР“.

  Въз основа на разработените методологии, в рамките на тази дейност ще бъдат организирани обучения на служители от системата на МВР в три обучителни модула:

   

  Модул 1: „Психологични аспекти на кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 28 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози, изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1000 служители от системата на МВР, чиято дейност предполага пряко участие при възникване на кризисни ситуации, водене на преговори и справяне с терористични заплахи.

  Модул 2:  „Резилианс – да се съхраним, работейки с кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 50 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1500 служители от системата на МВР, чиято дейност ги поставя в кризисни ситуации и работа с граждани в криза, тежки условия на психично натоварване и повишен риск от бърнаут.

  Модул 3:  „Кризисни преговори“

  Обучителният модул включва обучения за 60 служители на ИП-МВР. Основната идея за организиране на този модул се базира на взаимоучителния метод като такъв и споделяне на професионален опит между експертите психолози.

 1. Всички обучени служители ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на обучение за повишаване на квалификацията и експертния капацитет.

 2. За осъществяването дейностите по проекта ще бъдат закупени три броя мултифункционални принтиращи устройства (тип комбайн) и консумативи за тях.

R Защо това е необходимо?

Част от основните задачи на полицията, регламентирани от Закона за МВР са: защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, защита при бедствия и аварии, защита от тероризъм и др. В този контекст, изпълнявайки функционалните си задължения, служителите на системата са поставени пред редица изпитания. Допълнително, актуалната ситуация в страната и в света, свързана с пандемичната обстановка, миграционния поток, протести и дори възможност за терористични атаки, поставят все по-често служителите в условия на работа в кризисни ситуации. Нарастват предизвикателства пред тях както по отношение на професионалната им компетентност, така и по отношение на психичната им устойчивост. От друга страна, в ситуация на криза, гражданите имат нужда от подкрепа, тъй като се повишава многократно рискът да реагират неадекватно, наранявайки себе си и/или околните. Тук се включват всички актове на гневни изблици, суицидно поведение, евентуално вземане на заложници, терористични атаки и др. Основен метод при възникване и разрешаване на кризи, използван от служителите, е воденето на преговори.

Все по-наложително е системно синхронизиране с добрите практики на световно ниво, както по отношение на процедурните действия в ситуации на криза, така и по отношение на преговорите.

 

R Устойчивост и възможности за мултиплициране на постигнатите резултати

 1. Генерираните в рамките на проекта обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална подготовка на новоназначените служители на ИП-МВР и в каталога за обучения на служители от системата на МВР на Института по психология.

 2. Придобитите знания и умения ще бъдат широко използвани и интегрирани в професионалната дейност на психолозите от Института и след приключване на проектните дейности. 

 3. Мащабността на провежданите обучения сред служителите на МВР ще допринесе за по-голямата им информираност. Разпространението на Наръчник по Дейност 2 ще генерира обмен на систематизирана информация по значима за всекидневното изпълнение на служебните задължения тема.

 4. В институционален план реализирането на обученията по Дейност 1 и Дейност 3 ще повиши експертния капацитет на служителите на МВР и на ИП-МВР, ще подпомогне унифициране на подхода при водене на преговори и ще позволи формирането на по-голям брой екипи за реагиране при кризисни ситуации.