МВР

МВР ИП

 

История

Историята на Института по психология – МВР започва през 1971 г. със създаването на  Научен институт по оперативна психология (НИОП) с Разпореждане № 122/18.03.1971 г. на Министерски  съвет.

През 1998 г., с Постановление № 25/02.02.1998 г. на Министерски съвет, Институтът е преструктуриран като самостоятелно звено и получава официалното наименование Институт по психология – МВР.

Създаването на Института е изключително напредничав за времето си акт като се има предвид, че едва към края на 60-те години на миналия век в Софийски университет "Св. Климент Охридски" се създава специалност "Психология", а ИП е единствен по рода си в Европа и до днес.

През 70-те години на миналия век направленията на дейност и структурата на Института  отразяват тези на МВР по онова време и са свързани най-вече с психологичното обезпечаване на разузнаването, контраразузнаването, полицията и противопожарната охрана.

От 1981 г. официално е регламентиран цялостният психологичен подбор на всички кандидати за офицери в МВР, а от 1982 г. – и на целия сержантски състав. Тогава са създадени и първите регионални психологични лаборатории в градовете Пловдив и Горна Оряховица.

От 1984 г. се поставя началото на т.нар. вторичен подбор с психодиагностична оценка на завършващите средното милиционерско училище (СМУ-гр. Пазарджик) и на служители, преминаващи в ново направление на дейност. Тогава се създава и Катедра по психология, извършваща обучението на курсанти и служители във ВИПОНД – МВР, както и продължаващо обучение и подготовка по психология на служители от МВР.

Важен етап в развитието на Института са първите години на прехода (1990-1996), когато са извършени поредица от структурни и кадрови промени в ИП-МВР. През този период се преформулират функциите и дейностите, паралелно се набират и обучават повече от 60 психолози в цялата страна. Създават се Психологичните лаборатории в градовете Варна, Бургас и Плевен, като по този начин се цели подобряване психологичното обезпечаване на МВР чрез обслужването на регионален принцип. Проведени са необходимите изследвания в службите на Министерството за актуализиране психологичните профили на служителите в различните направления на дейност.

През 1998г. се развива криминалната психология в ИП-МВР чрез широкото приложение на полифизиографските изследвания в криминалното разследване и психологичните експертизи в досъдебното производство, проверките за лоялност на служители на МВР и психологичното профилиране на извършителите на тежки престъпления.

За по-ефективното и своевременно осъществяване на функциите по психологичното осигуряване на структурите на МВР от 1998 г. е изградена мрежа от психолози, които непосредствено обслужват Областните дирекции на МВР в страната и Дирекция „Миграция”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Дирекция ”Комуникационно-информационни системи”, Главна дирекция „Охранителна полиция”.

През 2000 г. се основават още две регионални лаборатории в градовете Благоевград и Монтана. През м. юни 2004г. започва реализацията на утвърдената от Министъра на вътрешните работи "Програма за превенция и управление на професионалния стрес при служителите на МВР", която в голяма степен регламентира работата на служителите от сектор "Консултативна психология" в ИП-МВР.

Днес Институтът е най-голямата структура, в която работят специалисти психолози - над 95 високо квалифицирани експерти.

Осъществяваната в наши дни дейност на Института по психология покрива широк спектър от научно-приложни изследвания за разработване и адаптиране на диагностични инструменти, анализ на дейността и организационното развитие на структурите на МВР, оптимизиране на комуникацията с другите институции и обществото като цяло.

Сред основоположниците и активни участници в развитието на  Института по психология през годините са: доц. Александър Гелеменов; ст.н.с. д-р Георги Боянов; ст.н.с. д-р Костадин Гурбалов; ст.н.с. д-р Никола Божков; ст.н.с. д-р Невена Грозева; Йордан Орманков, д-р; Янко Кузманов, д-р; проф. д-р Стоян Горчев, ст.н.с. д-р Светослав Стаменов; проф. д-р Михаил Киров, ст.н.с. д-р Радослав Радев. 


Директори на ИП-МВР:
проф. Райко Петров, д-р: 1970 г. – 1972 г.,
д-р Диню Пенчев: 1973 г. – 1983 г.,
доц. Атанас Атанасов: 1983 г. - 1992 г.,
ст.н.с. IIст. Надежда Стаменкова, д-р: 1992 г. – 1995 г.,
доц. Бойко Ганчевски, д-р: 1995 г. – 2001 г.,
проф. Калин Гайдаров, д-р: 2001 г. – 2009 г.,
доц. Неделчо Стойчев, д-р: 2009 г. – до 2013 г.;
Бисерка Зарбова: 2013 г. - 2015 г.;
Кристина Николаева: 2015 г. - 2020 г.;
Даниела Николова: 02.10.2020 г. - до днес