МВР

МВР ИП

 

Психологично осигуряване на структури на МВР в гр. София

23423506_1698492156848220_1669257822_o         23423385_1698492480181521_2077213867_o 

За по-ефективното и своевременно осъществяване на функциите по психологическото осигуряване на служителите в МВР, Институтът по психология разполага с мрежа от психолози, работещи на територията на основни структурни звена като: Дирекция „Миграция”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Жандармерия и СОБТ”, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", "Областна дирекция на МВР" и Дирекция ”Комуникационни и информационни системи”.

Като свързващо звено между Института и потребителите на психологични услуги психолозите от сектора са ангажирани с о:

• Консултативна работа на индивидуално и организационно равнище
Целта на индивидуалното консултиране е непосредственото психологично подпомагане на служители и членове на техните семейства по проблеми, оказващи влияние върху професионалната им роля. Организационното равнище на консултативната работа обхваща работа по проблеми, възникващи между отделни служители и структурни звена в процеса на реализиране на професионалните им задачи, психологическа работа със служители с проблеми в професионалната реализация, подпомагане на  ръководните служители в осигуряваната  дирекция за преодоляването на проблеми от социално-психологическо естество.

• Управление на стреса при критични инциденти
Психолозите от сектора участват в екипите за оказване на първична и вторична психологична помощ при лични кризи и/или след участие в критични инциденти в дирекциите, които осигуряват.

• Подбор и кариерно развитие
Служителите от сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ вземат участие в експертните групи, провеждащи конкурси за постъпване на държавна служба и за израстване в кариерата в осигуряваните дирекции.

• Аналитично-проучвателна работа в съответната структурна единица.

Включва провеждането на изследвания върху актуалното състояние, организационната култура и процесите,  протичащи в структурната единица с цел установяване на евентуални проблемни области и набелязване на мерки за тяхното преодоляване.

• Провеждане на обучения
Специалистите от сектора се включват в провежданите в структурите обучения рамките на служебната учебна година без откъсване от работа, както и в обучения, съгласно каталога на МВР и по проекти. Обученията са насочени към разширяване на социалната компетентност на служителите и подобряване на уменията им за ефективна комуникация, екипно взаимодействие, справяне с конфликти, управление на професионалния стрес и др.;