МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

Институтът по психология отваря възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Уважаеми колеги,

Актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред  директното общуване „лице в лице“, на което  основно разчита професията на психолога.

Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от ИП-МВР, ресорни за различните структури на МВР (виж по-долу).
Създадохме и развиваме фейсбук –група „Институт по психология - МВР“, където ще

предоставяме материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  -

https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).


Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКАкакто вие,

така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!

 

 Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:

Име

Телефон

Структура, която е осигурявал до момента

 

Габриела Тодорова Шопова

0898757938

03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Марияна Костадинова Зарова-Хан

0898751572

02 РУ - СДВР, 03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Диана Димитрова Хаджипасева

0889 919234

01 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Даниела Стоянова Кузманова

0887 760719

06 РУ - СДВР, НЦ-112-РЦ-София

Димитър Йорданов Семерджиев

0888 272791

 

01 РУ - СДВР, 02 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Никола Пенчев Стефанов

0895 708100

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Силвия Чавдарова Стоянова

0887 903129

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Светослава Атанасова Тилева-Симеонова

0884 885822,

 

 

 

Александър Александров

0898 7579 33

ГДПБЗН

Венцислава Велинова

0898 66 5615

ГДПБЗН

Гергана Божилова

0887 7697014

Д“Жандармерия“

Саша Йорданова

0888 908 088

Д“Жандармерия“

Елена Георгиева

0888 788961

ГДГП

Мария Червенкова

0898 714066

ДКИС

Мария Кънчева

0898 723962

СДНВЧ-София

Найден Иванов

0882 416486

СДНВЧ-София

Валентина Николова-Иванова

088883 4558

ГДГП

Радина Табакова

0887 270550

ГДГП

Людмила Маламова

0878 722307

ГДГП

 

Психолозите от сектори „Лаборатория“ в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив и Монтана също са на разположение, като техните имена и телефони са публикувани на страницата на ОДМВР в съответните градове.


И най-важното в създалата се ситуация -  докато изпълняваме задълженията си и помагаме на другите -  да не забравяме да се погрижим и за себе си. Ето как….

17 мар 2020

Служители на МВР успешно завършиха обучение на тема „Работа в екип и разрешаване на проблеми“

Успешно завърши проведеното в периода 21-23.10.2020 г. тридневно обучение на тема „Работа в екип и разрешаване на проблеми“ в рамките на специализирана професионална подготовка, предоставяна на служители на МВР по линия на Каталога за професионално обучение. Темата, която е сред присъстващите от най-дълго време в листата на психологичните обучения, бе обогатена с нова теоретична информация и практически казуси от екип от сектор КПСПП.

Обновеното съдържание на обучението включваше разглеждане на психологичните аспекти на:

 • работата в екип, сътрудничеството и екипната ефективност;
 • групова динамика и типове индивидуално поведение в група;
 • факторите, оказващи влияние върху формиране на екипи;
 • ефективната комуникация между членове в екипа;
 • социалното възприятие;
 • формите на комуникация;
 • активното слушане;
 • даването на обратна връзка.

Интерактивната форма на провеждане на обучението даде възможност за обмен на идеи и опит между участниците, симулация на реални ситуации, отвори пространство за дискусии и анализ на актуални проблеми, произтичащи от работната среда и взаимоотношения. Занятията протекоха динамично, в дух на сътрудничество и креативност, с включени ролеви игри и казуси, свързани с професионалната дейност на служителите.

26 окт 2020

Обучения „Емоционална интелигентност“

 Обучения „Емоционална интелигентност“

Трето обучение на тема „Емоционална интелигентност“ беше проведено в периода 14-16.10.20г. По време на тренинга участниците придобиват практически знания за ключовите умения на ЕИ и по-конкретно:

 • Какво е емоция и какви са универсалните емоции?
 • Каква е ролята на нашия мозък във формирането и овладяването на емоциите?
 • Как изглеждат емоциите на работното място през призмата на невербалната комуникация?
 • Базови знания за 15те умения на ЕИ
 • Емпатия, контрол на импулса, асертивност
 • Майндфулнес, самовглъбяване, визуализации

Подходът към обучението е гъвкав – често съчетаваме обучението в ЕИ с други методи като дихателни упражнения, майндфулнес медитации, НЛП, психодрама, арт терапия.

Обучението е въведено за първи път в каталога на Института по психология през месец март 2020г. и се посреща с висок интерес. Позволява на участниците да изследват нови територии от своето поведение в неформална интерактивна среда.

20 окт 2020

СЕМИНАР В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕДИННИ В МНОГОБРАЗИЕТО – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА ИП-ВР

     
                     
СЕМИНАР В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕДИННИ В МНОГОБРАЗИЕТО – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА ИП-ВР

Под този надслов в периода 28.09. - 01.10.2020 г. в гр.  Велико Търново се проведе учебен сбор на Института по психология-МВР. Събитието възстанови една дългогодишна традиция в ИП, прекъсната за 8 години, която цели да даде възможност за професионален обмен и развитие, както и за лични срещи на психолозите от всички структурни звена на ИП. В духа на тази цел през четирите семинарни дни бе реализирана програма, съчетаваща презентиране и дискутиране на релевантни на дейностите ни теми с активности, насочени към междуличностно свързване.  Предвид факта, че семинарът бе последното събитие, на финала на  един успешен проект, проведен от ИП в периода 2016-2020 г., за участниците в него бе предвидено специално време и за практикуване на техники за релаксация, които обичайно препоръчваме на колегите, посещаващи нашите обучения.

Дните на семинара съвпаднаха с последните работни дни за двама наши колеги – Кристина Николаева, директор на ИП-МВР в последните 5 години, бивш началник на сектор „Психодиагностични изследвания“ и дългогодишен служител в този сектор; и Людмила Маламова, от 10 г. началник сектор „Психологично осигуряване на структури в град София“  и дългогодишен преподавател по психология в школата в Долни Богров. Тържественото и същевременно топло човешко изпращане на нашите колеги  Криси и Люси, разчувства присъстващите и напомни колко важни са ритуалите за поддържането на континуитет и приемственост в една работна среда, за усещането за достойно извървян път -  при тези, които си тръгват и за перспектива - при тези, които остават.

В деня преди отпътуването ни пристигна новината, че идеята за нов проект е получила одобрението на управляващия орган на програма „Добро управление“.

Продължаваме.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

12 окт 2020

ОБЯВА ЗА ЕСЕННА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР ​

ОБЯВА ЗА ЕСЕННА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 02.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                              

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);
 2. Автобиография (CV) - формат Europass;
 3. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия) и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

 

ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: 13 октомври - 28 октомври 2020 г.
 2. Провеждане на интервюта - 29 октомври 2020 г.
 3. Класиране в Портала: 30 октомври 2020 г.
 4. Начало на стажа: 02 ноември 2020 г.

 

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия) и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия).

 

БРОЙ стажантски позиции - 12

12 окт 2020

Успешно приключиха обученията по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“
Успешно приключиха обученията по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

В периода 26.08 – 28.08.2020 г. в к.к. Боровец и в гр. Пловдив бяха проведени последните обучения на тема „Психологични и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“, реализирани по проект  „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“.

Сърдечно благодарим на колегите от всички структури на МВР, които взеха участие в обученията, че споделиха с нас опит, мнения, емоции. Надяваме се ползотворната комуникация между нас да продължи и в бъдеще.

Специални благодарности на нашите партньори от сдружение «Инфорома», които пълноценно се включиха в подготовката и реализацията на обученията.

Най-искрени благодарности на д-р Георги Кръстев – за позитивното и открито отношение, споделеното мение и ефективната комуникация.

И не на последно място, бихме искали да благодарим на човека, който ни «зарази» с неуморимия си ентусиазъм и вярата, че всички усилия си заслужават, макар и  тези семинари да са само «капка в морето» на проблематиката, която бе засегната в обученията за процесите на радикализация в ромските общности – д-р Асен Колев, председател на сдружение «Инфорома».

Даваме си сметка, че тази тематика  и казусите са много сериозни и изискват включването на много други институции, които да си сътрудничат пълноценно.

Затова с надежда и удовлетворение от получената позитивна обратна връзка вярваме, че поне частично сме открехнали  проблематиката и че предстои развитие и надграждане на идеите, които бяха обсъдени в тези обучения.

 

03 сеп 2020