МВР

МВР ИП

 

Психологически лаборатории при ИП-МВР

Психологичните лаборатории са териториални звена на Института по психология - МВР.

Тяхната дейност се регламентира в чл. 11 от Правилника за устройството и дейността

на Института (№ 8121з-554/31.05.2016 г.) и включва:

  • Психодиагностични изследвания за постъпване на държавна служба в МВР;
  • Психологична оценка на служители на МВР с индикации за рисково поведение;
  • Психологично оценяване на служители при развитие в кариерата;
  • Провеждане на кризисни интервенции при критични произшествия със служители на МВР;
  • Психологични интервенции при инциденти със вземане на заложници и лица, заявили суицидни намерения;
  • Подпомагане на психологичното осигуряване на оперативно-издирвателната дейност;
  • Изготвяне и реализиране на програми за психологично обучение на структурните звена в Областните дирекции на МВР;
  • Организационно и индивидуално консултиране на съответните Областни дирекции на МВР.

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ БУРГАС"

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ ВАРНА"

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ ПЛОВДИВ"

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ ПЛЕВЕН"

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ БЛАГОЕВГРАД"

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ МОНТАНА"