МВР

МВР ИП

 

Сектор "Психологично осигуряване на структурите в гр. София"

 

 

За по-ефективното и своевременно осъществяване на функциите по психологическото осигуряване на структурите на МВР, Институтът по психология разполага с мрежа от психолози, разпределени в следните дирекции: Дирекция „Миграция”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Жандармерия и СОБТ”, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", "Областна дирекция на МВР - София" и Дирекция ”Комуникационни и информационни системи”.


Като свързващо звено между Института и потребителите на психологични услуги те са ангажирани с осъществяването на дейността по три основни направления:

• Аналитично-проучвателна работа в съответната структурна единица. Тя е базирана на изследвания върху актуалното състояние в развитието на съответната структурна единица с цел установяване на евентуални проблемни области и набелязване на мерки за тяхното преодоляване.

• Консултативна работа на индивидуално и организационно равнище. Първото се изразява в непосредствено психологично подпомагане на служители и членове на техните семейства, оказване на психологична помощ при кризи или след попадане в критични инциденти, насочване на  служители при необходимост към други компетентни специалисти. На организационно равнище консултативната работа се състои в участие в провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба и за израстване в кариерата, психологическа работа със служители с проблеми в професионалната реализация, подпомагане на  ръководителите на различни нива в съответната дирекция за преодоляването на проблеми от социално-психологическо естество.

• Участие в провеждането на обучения в рамките на служебната учебна година без откъсване от работа, насочени към:
- Развитие на социалните умения на служителите: ефективна комуникация, екипно взаимодействие, справяне с конфликти, управление на професионалния стрес и др.;
- Развитие на управленските умения и оптимизиране стила на ръководство.