МВР

МВР ИП

 

Сектор "Методи за психодиагностика"


Сектор „Методи за психодиагностика” е създаден през 2002 г. и от основаването си до днес е ангажиран с разработването на методики за оценка на специфични способности, умения и личностни характеристики.


В сектора работят експерти с квалификация в областта на психологията, психометрията и тестологията като е постигнат добър баланс в теоретичната и практическата подготовка на членовете на екипа.


Независимо от това колко различни могат да изглеждат конкретните процедури за подбор на персонал, използвани от фирми и организации, те винаги се основават на една и съща логика – с тях се цели, посредством изследване, ограничено във времето, да се прогнозира професионалната адаптация и развитие на дадения кандидат. Качеството на системите за професионален подбор се определя на първо място от точността на изготвяните чрез тях прогнози, а те от своя страна зависят от изведените критерии за професионален подбор и от надеждността и валидността на използваните методи за оценяване.


Специалистите от сектора обръщат еднакво внимание и на двете условия, като полагат непрекъснати усилия за прецизиране на критериите за подбор и за усъвършенстване на прилаганите средства за оценяване.


При осъществяване на индивидуално-психологическите изследвания служителите от сектора се придържат към правилата за конструиране и използване на психологически тестове.