МВР

ОД Сливен

 

Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.61, ал.1 от АПК до ДЖАВИДИ МОШТАГХИН АЛИ АМИР ХОССЕИН

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заповед рег. №343з-528/13.03.2020 г. на началника на група „Миграция“ при ОД МВР – Сливен Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.39а, т.1 от Закона за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ „Отнемане на правото на пребиваване в Република България“, на основание чл.40, ал.1, т.1 от ЗЧРБ.
Копие от заповедта е изпратена на адреса Ви на пребиваване. Копие от заповедта можете да получите и в група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205, тел. +359 44 644 439.
На основание чл. 82, ал.2 и чл.133, ал.1 от АПК във връзка с чл. 46, ал.1 от ЗЧРБ, заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от узнаването й по съдебен ред пред Административен съд – Сливен

 

16 мар 2020

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Джавиди Мощтахин Али

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в група “Миграция” при ОД МВР - Сливен е образувано административно производство за налагане на принудителна административна мярка по чл.39а, ал.1, т.1 от Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, за отнемане на разрешеното Ви продължително пребиваване в Република България, на основание чл.40, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, предвид че са отпаднали основанията по чл.24, ал.1, т.2 от ЗЧРБ за неговото издаване.
Във връзка със започналото административно производство можете да получите информация и да изложите своите възражения пред компетентния административен орган, който се явява началника на група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205, тел. +359 44 644 439.

 

26 фев 2020