МВР

ОД Сливен

 

Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до ЙЪЛМАЗ ЧЪНАР СЕЛИМЕ

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е образувано административно производство за отнемане на разрешеното Ви постоянно пребиваване в Република България, на основание чл.40, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Република България, предвид отсъствието Ви от територията на държавите – членки на Европейския съюз за период по-голям от 12 последователни месеца.
 В случай, че по време на отсъствието си от страната сте пребивавали в държава – членка на Европейския съюз, това обстоятелство се доказва с официален документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС.
 Във връзка със започналото административно производство можете да получите информация и да изложите своите възражения пред компетентния административен орган, който се явява началника на група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205, тел. +359 44 644 439.

30 авг 2019

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Кхейрамин Халил Аббас

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в група “Миграция” при ОД МВР - Сливен е образувано административно производство за налагане на принудителна административна мярка по чл.39а, ал.1, т.1 от Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, за отнемане на разрешеното Ви продължително пребиваване в Република България, на основание чл.40, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, предвид че са отпаднали основанията по чл.24, ал.1, т.2 от ЗЧРБ за неговото издаване.
Във връзка със започналото административно производство можете да получите информация и да изложите своите възражения пред компетентния административен орган, който се явява началника на група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205.

 

28 юни 2019