МВР

ОД Сливен

 

Административни услуги

 

   Наименование на административна услуга  Законово основание  Срок за извършване Бланка за заявление (искане)  Начин на подаване на документа   Форма за предоставяне на административната услуга Такса за административната услуга 
 1.  Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност  (449)  чл. 125, ал.1, т.10 от ЗМВР  Съгласно чл.57 от АПК Искане  На място  Писмена  Тарифа № 4
за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.
 2.  Издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност (987) чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ Съгласно чл.57 от АПК Искане  На място  Писмена  Тарифа № 4
за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.
 3.  Издаване на становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация (1305) чл. 125, ал.1, т. 9 и т.10 от ЗМВР Съгласно чл.57 от АПК Искане На място  Писмена  Тарифа № 4
за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.
 4.  Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на
обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност (988)
чл.129, ал.1 от ЗМВР Съгласно чл.57 от АПК  Заявление  На място  Писмена  Тарифа № 4
за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.
 5. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност (1528)  чл.18, ал.1 от ЗМВР  Съгласно чл.57 от АПК  Искане  На място  Писмена  Тарифа № 4
за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.
 6. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН (1773)  чл.18, ал.1 от ЗМВР  Съгласно чл.57 от АПК  Искане   На място  Писмена  Тарифа № 4
за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.
РДПБЗН-Сливен
ул. „Д-р Миркович“ №2
E-mail адрес: [email protected]

СМЕТКА НА РДПБЗН-СЛИВЕН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ТАРИФА № 4:

BG69UBBS80023112515810
BIC КОД НА БАНКА UBBSBGSF
В ПОЛЗА НА: РДПБЗН-СЛИВЕН

Административни услуги / Administrative services

Анкетна карта

Харта на клиента

Вътрешни правила за административно обслужване

Работата с предложения и сигнали

Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Разходи при предоставяне на обществена информация