МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Бенефициери на помощта

Осем от общо деветте дейности, заложени за изпълнение по ГП 2008 по Европейски фонд за връщане се изпълняват по метода “Отговорен орган действащ като изпълнителен орган”, съгл. Чл.7 и 8 от правилата за приложение - Решение на Комисията (2008)458/EO Отговорният орган действа като изпълнителен орган в случаите, когато особеностите на проектите не предполагат друг избор за изпълнение поради de jure монополно положение или от съображения за сигурност.

Следователно, краен бенефициер на дейности № 1 до № 7 и № 9 е Дирекция “Миграция”-МВР, чиито правомощия са пряко свързани с целите на Фонда.

Крайният/те бенефициер/и на дейност № 8 ще бъде/ат надлежно избран/и следвайки процедурата на покана за набиране на проектни предложения.

 

ГП 2008 Списък на бенефициерите

ГП 2009 Списък на бенефициерите

ГП 2010 Списък на бенефициерите

ГП 2011 Списък на бенефициерите

ГП 2012 Списък на бенефициерите

ГП 2013 Списък на бенефициерите