МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Нормативни документи

На Европейския съюз

РЕШЕНИЕ № 574/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (pdf - 198k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 август 2007 година за прилагане на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно приемането на стратегическите насоки за периода от 2007 до 2013 година (нотифицирано под номер C(2007) 3925)   (pdf - 69k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 март 2008 година за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ по отношение на системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер С(2008) 789) (pdf - 499k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2009 година за изменение на Решение 2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2009) 5373) (pdf - 730k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 март 2011 година за изменение на Решение 2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ по отношение на системите за управление и контрол на държавите- членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходите за проекти, съфинансирани от фонда (pdf - 1014k)

Решение на Комисията от 17.3.2011 година за одобряване на многогодишната програма за България за периода 2010—2013 г., годишната програма за 2010 г. за Фонда за външните граници и съфинансирането от този фонд за 2010 г. (pdf - 149k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11.5.2011 година за одобряване за Република България на годишната програма за 2011 г. за Фонда за външните граници и на съфинансирането от този фонд за 2011 г. (pdf - 146k)

Решение на ЕК от 22 декември 2011 г. за одобряване на насоки относно принципите, критериите и индикативните проценти, които следва да се прилагат по отношение на финансовите корекции, извършвани от ЕК за определени решения, част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“. (pdf - 597k)

Решение на Комисията от 29 август 2012 г. за одобряване за Република България на годишната програма за 2012 г. за Фонда за външните граници и на съфинансирането от този фонд за 2012 г. (pdf - 168k)

Решение на Комисията от 14.08.2013 г. за одобряване за Република България на годишната програма за 2013 г. за Фонда за външните граници и на съфинансирането от този фонд за 2013 г. (pdf - 192k)

Решение на Европейската комисия С(2014)7075 / 01.10.2014 г. (pdf - 189k)