МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покани

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG/RF2010/GR2-(1-2) "Подпомагане връщането на уязвими групи лица, настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци; укрепване на капацитета на бълграските власти по прилагане на стандартите в областта на връщането" - ОТВОРЕНА

Покана за участие в схема за безвъзмездна финансова помощ BG/RF2010/GR1-(1-4), съфинансирана от ГП 2010 на Европейския фонд за връщане - ОТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2012 ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ - ЗАТВОРЕНА

ОбЯВА за провеждане на процедура за избор на под - изпълнител в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Доброволно завръщане на граждани на трети страни”, BG/RF2009/A1/GR4 с рег. № ДЕС-19/29.04.2011 г., Дейност 1 на Годишна програма 2009 на Европейски фонд за връщане

ОбЯВА за провеждане на процедура за избор на под - изпълнител в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Доброволно завръщане на граждани на трети страни”, BG/RF2009/A1/GR3 с рег. № ДЕС-11/24.02.2011 г., Дейност 1 на Годишна програма 2009 на Европейски фонд за връщане 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за нуждите на дирекция "Международни проекти" - МВР, в качеството и на Отговорен орган по Европейски фонд за връщане и Фонд за външните граници, дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР, в качеството и на Сертифициращ орган и Изпълнителна агенция "Одит на средствата на ЕС" към Министъра на финансите, в качеството и на Одитен орган с предмет: "Доставка на ИТ оборудване по Техническа помощ на ГП 2010 на Европейски фонд за връщане" - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG/RF2009/A10/GR5 Повишаване знанията и опита на българските власти в областта на прилагането на международните стандарти по отношение на връщането с финансовата подкрепа на Европейски фонд за връщане- Дейност 10 на Годишна програма 2009. Краен срок за представяне на предложенията -16.00 часа на 18 април 2011 г. - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG/RF2009/A1/GR4, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИ за изпълнение на специализирани преводачески услуги, свързани с консултативната работа в помощ на уязвими лица - с финансовата подкрепа на Европейски фонд за връщане - Дейност 2 на Годишна програма 2009 - краен срок 17.01.2011 г. - ЗАТВОРЕНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина” - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за връщане - Дейност 1 на Годишна програма 2009 - - „Специализирани (целево ориентирани) програми на дирекция „Миграция”, неправителствени и/или международни организации с опит в доброволното връщане” - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за връщане - Дейност 7 на Годишна програма 2009 - „Разработване на програма за консултиране и реинтеграция с подкрепата на създадена за целта мрежа от държавни институции, неправителствени и/или международни организации" - ЗАТВОРЕНА


ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИ за създаване на база данни с външни оценители, които да участват в оценителни комисии при провеждане на процедури за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ - ОТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ с финансовата подкрепа на Европейския фонд за връщане - Дейност 3 на Годишна програма 2009: “Разработване на програма за доброволно връщане на уязвими лица и мерки за подпомагането им в съответствие с техните специфични нужди” - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ-дейност 8-„Информационни кампании за граждани на трети страни в съответствие с хуманните принципи и при зачитане на тяхното достойнство”-ЗАТВОРЕНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВРЪЩАНЕТО-ЗАТВОРЕНА