МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Нормативни документи

На Европейския съюз

Решение №575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци”. (pdf - 189k)

Решение на Комисията 2008/458/ЕО от 5 март 2008 година за определяне на правилата за изпълнение на Решение №575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци” относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходите по проекти, съфинансирани от фонда. (pdf - 545k)

Решение на Комисията от 30 ноември 2007 година за прилагане на Решение №575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за приемането на стратегическите насоки за периода от 2008 до 2013 г. (pdf - 62k)

Решение на комисията от 23.3.2009 година относно одобряване за България на многогодишната програма за периода 2008—2013 г., годишната програма за 2008 г. за Европейския фонд за връщане и съфинансирането от този фонд за 2008 г. (pdf - 161k)

Нотификация съгласно член 254 от договора за ЕО (pdf - 6117k)

Решение на комисията от 8.7.2009 г. за одобряване за Република България на годишната програма за 2009 г. за Европейския фонд за връщане и съфинансирането от този фонд за 2009 г. (pdf - 84k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2009 година за изменение на Решение 2008/458/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода 2008—2013 година като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (pdf - 724k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2.3.2011 година за изменение на Решение 2008/458/EО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода 2008—2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (pdf - 352k)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13.5.2011 година за одобряване за Република България на годишната програма за 2011 г. за Европейския фонд за връщане и на съфинансирането от този фонд за 2011 г. (pdf - 147k)
     - Нотификация съгласно член 297 от договора за функциониране на ЕС, приложение към Решение на Европейската комисия С(2011) 3189 от 11.05.2011 г   (pdf - 141k)

Решение на ЕК от 22 декември 2011 г. за определяне на сумите, отпуснати на държавите-членки за финансовата 2012 г. в изпълнение на Решение 575/2007/ЕО на ЕП и Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода 2007-2013 г. (pdf - 172k)

Решение на ЕК от 22 декември 2011 г. за одобряване на насоки относно принципите, критериите и индикативните проценти, които следва да се прилагат по отношение на финансовите корекции, извършвани от ЕК за определени решения, част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“. (pdf - 597k)

 

На Република България

Постановление №45 от 22 март 2010г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013г.

Постановление №205 от 14 август 2009 г. за определяне на органите на управление, сертифициране и одит на средствата по Европейския фонд за връщане и за утвърждаване на Многогодишна програма по Европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г.

На Отговорния орган

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 6 - 2015г.

Анекси към Процедурен наръчник - 2015 г.

Заповед относно създаване на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или други международни споразумения - 2014 г.

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 5 - 2013г.

Анекси към Процедурен наръчник - 2013 г.

Заповед относно утвърждаване на методически указания за приемане на доставки, услуги и строително-монтажни работи по програми и проекти, финансирани със средства на ЕС или по други международни споразумения - 2013 г.

Указания към изпълнители и бенефициери за прилагане на мерките за инфомация и публичност на финансирането по Европейски фонд за връщане и Фонд за външни граници - 2012 г.

УКАЗАНИЯ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 2012 г.

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 4 - 2012г.

Анекси към Процедурен наръчник - 2012 г. 

Заповед относно създаването на организация за изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или по друди международни споразумения - 2012 г.

Процедурен наръчник на Отговорния орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - Версия 3 - 2011г.

Анекси към Процедурен наръчник - 2011 г.

Правила за изпълнение на проекти , финансирани по Европейския фонд за връщане (ЕФВ) и Фонда за външните граници (ФВГ), когато Отговорният орган действа като изпълнителен орган - 2011 г.

Наръчник за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници Версия 4 - 2011 г.

Правила за възстановяване на разходи по проекти по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници - 2010 г.

Наръчник за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници Версия 3 - 2010 г.