МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покани

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2012 ПО ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ - ОТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ за проверка на технически спецификации, изготвени във връзка с реализирането на дейности от Годишна програма 2010 на Фонд за външните граници - СРОК - 20.06.2011 г. - ЗАТВОРЕНА

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗГОТВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ОТ ГОДИШНА ПРОГРАМА 2010 НА ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ - СРОК - 26.04.2011 г. - ЗАТВОРЕНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина” - ЗАТВОРЕНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на електронни гишета за автоматизиран граничен контрол на международните летища София и Варна" - ЗАТВОРЕНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирано оборудване за обмен на информация в реално време и осигуряване на достъп до обществени мрежи извън МВР"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "По-нататъшно подобряване условията за въвеждане на националната ШИС и разширяване на нейните възможности с цел покриване на изискванията на ШИС 2"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Р. Турция в участъка ГКПП Лесово - устието на р. Резовска"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на допълнително техническо оборудване и специализиран софтуер за развитие на геоинформационната дейност на ГД "Гранична полиция"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС"

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Повишаване на квалификацията на въздушния екипаж и инженерите по отношение експлоатацията на хеликоптери"