МВР

ОД Перник

 

Противодействие на извършването на кражби в слабонаселени места на територията на Община -Трън

      Новата роля на полицейската институция на съвременния етап изисква качествена промяна в отношенията й с обществото. Полицията следва да отчита специфичните  проблеми и потребности на всички граждани, да работи активно с рисковите социални групи, да създаде действащи механизми за партньорство с институциите, отговарящи за обществения ред и сигурност. Съобразяването на полицейската дейност с очакванията на гражданите като нейни потребители ще доведе до повишаване авторитета на полицията и качеството на живот на гражданите.
      Ефективен отговор на необходимостта от широка обществена подкрепа за работата на полицията е “Стратегията за работа на полицията в близост до обществото”, утвърдена от министъра на вътрешните работи със заповед № 16 – 907/30.10.2002 г.
      Основната идея на Стратегията е полицията да установи открито, продуктивно и полезно партньорство с обществото, като изпълнява функциите си в условията на прозрачност и отчетност при зачитане желанията и потребностите на хората .
      Главните цели на стратегията са насочени към намаляване чувството за несигурност на населението и нарастване удовлетвореността му от дейността на полицията, определяне  приоритетите на полицейската работа в зависимост от обществените очаквания и потребности и установяване на партньорство между полицията и обществото при противодействието на правонарушенията.
      Моделът "Полицията в близост до обществото" е проактивен и децентрализиран. Той работи с причините за престъпността, а не само с нейните последици. В контекста на този модел полицейският служител осъществява дейността си в непрекъснат контакт с местната общественост, като повишава способността на населението за разрешаване на собствените му проблеми и го окуражава към съпричастност и взаимно подпомагане.
      Обществото желае решаването на комплекс от въпроси, свързани с осигуряването на обществен ред и сигурност. Тези въпроси понастоящем се решават приоритетно от органите на МВР, въпреки че редица централни и регионални институции имат законоустановени правомощия, свързани с осигуряване сигурността и безопасността на гражданите. Съществува необходимост да се подобри координацията между тях и да се установят механизми за партньорство, които да доведат до успешното постигане на общата цел.
      Ръководството на МВР подкрепя инициативата за  реорганизация на полицейската дейност в България и чрез комплекс от мерки и мероприятия се стреми за успешното прилагане на Стратегията . 
      В изпълнение на Меморандума за разбирателство между министерствата на вътрешните работи на Република България и Кралство Нидерландия, министърът на вътрешните работи е утвърдил Програма за полицейско сътрудничество. 
      Фокус на Програмата е моделът “Полиция в близост до обществото”, като същата се реализира чрез съответни стъпки, вкючващи обучителни дейности, изготвяне и изпълнение на проекти за решаване на проблеми на сигурността на местно ниво в партньорство, както и мониторинг на същите.  Дейностите са в съответствие с прилаганата в Кралство Нидерландия концепция “Интегрална безопасност“ и утвърдените у нас методически указания за практическо прилагане на проблемно - ориентиран подход за осигуряване на ред и сигурност в партньорство с обществото.
      В реализацията на Програмата участие имат целеви групи, съставени от представители на областни дирекции на МВР в страната. Всяка целева група включва по четири областни дирекции на МВР. Всяка дирекция се представя от двама служители от “Охранителна полиция“.
      Към настоящия момент реализацията на Програмата продължава с участието на трета целева група, включваща ОД на МВР – Благоевград, Кюстендил, Перник и СДВР.
      Изпълнението на стъпките от Програмата се осъществява под методическото ръководство на полицейски експерти от Кралство Нидерландия.
      За времето от 31.08.2009г. до 02.09.2009г. в гр. Сандански е проведен семинар на тема “Идентифициране на местни  проблеми на сигурността”. 
      Като проблем на сигурността на територията обслужвана от ОД на МВР – Перник е  изведен  извършването на кражби в слабонаселени места на територията на Община Трън.
      Идентифицирания проблем на сигурността ще е предмет на решаване в партньорство с представители на местната власт, институции, МКОРС и други субекти. 
      За времето от 19.10.2009г. до 30.10.2009г. е проведено  проучване сред населението в Община Трън  с оглед набелязване и реализиране на мерки за противодействие на извършването на кражби  в слабонаселените  места на територията на Общината. За целта са изготвени анкети, който са съгласувани с холандските експерти.
      За времето от 02.11.2009г. до 04.11.2009г. в с.Ярловци, Община Трън се проведе  втората стъпка от Програмата, свързана с анализ на резултатите от проведеното проучване, относно ролята и готовността на заинтересованите и засегнатите страни за решаването на индентифицираните проблеми на сигурността, провеждане на партньорски срещи и разработване на работни карти.
      Проведена е работна сесия на тема “Анализ на проблема и среща с партньори за изготвяне на план / работна карта / за решаване на местен проблем на сигурността”.