МВР

МВР ИП

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Каква е гаранцията, че въпросниците или тестовете мерят това, за което са предназначени?
Процесът на „проверка” на един тест или въпросник е продължителен и трудоемък процес и се нарича „стандартизация”. Първоначално с новосъздадения или преведен инструмент се правят т.нар. пилотни изследвания, които спомагат за прецизиране на цялостното му съдържание. Освен това, получените от стандартизационното изследване резултати се съпоставят с резултатите, получени при прилагането на вече утвърдени методики за измерване на същия конструкт (памет, внимание, интелект, личностна черта и т.н.). Спазването на тази процедура гарантира, че съответната методика ще е с много добри психометрични качества – ще мери, онова за което е създадена, получените резултати ще са относително устойчиви във времето, ще е съобразена със социо-културните особености на изследваните лица.


2. Какви специалисти работят в сектора?
Екипът на сектора е съставен от 8 човека: началник сектор,  двама научни сътрудници, експерти с богата теоретична подготовка и практически опит в сферата на тестологията и психометрията, технически сътрудник.


3. Как може да се сътрудничи със сектора?
Секторът има статута на методологично звено, ангажирано с разработването на инструменти за психологично изследване за нуждите на МВР. Това предполага, че всяка форма на сътрудничество със сектора е възможна само след положителна санкция на Министъра на вътрешните работи и ръководството на Института по психология  - МВР.