МВР

ОД Ямбол

 

Ред за получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ по постоянния им адрес.

За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията “Контрол на общоопасните следства” (КОС) на РУ:

За издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие от физически лица

Заявление – приложение № 10;

• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия;

• Копие на лична карта;

• Копие на диплома за завършено основно образование

• Документ за платена държавна такса придобиване - 20 лева;

 

За издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие

Заявление – приложение № 10;

• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

• Копие от заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;

• Копие на удостоверение за подборно ловуване (за желаещите да придобият ловно нарезно оръжие);

• Копие на лична карта;

• Копие на диплома за завършено основно образование

• Документ за платена държавна такса за придобиване – 20 лв.;

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност. Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания получава разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие. В противен случай получава писмен, мотивиран отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на АПК пред Административен съд.

Гражданинът получил разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие може да закупи такова в срок до 3 месеца от издаване на разрешението.

Придобитото късоцевно огнестрелно оръжие задължително се предоставя за прострелване, за което се изготвя протокол.

При желание от физическо или юридическо лице да придобие огнестрелно оръжие в срока на валидност на притежавано от него разрешение за съхранение, носене и употреба, към заявлението до началника на съответното РУ прилага копие на посоченото разрешение и таксите, които се изискват съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР.