МВР

ОД Ямбол

 

Ред за получаване на разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси

 

Разрешенията се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес - за физическите лица.

За издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване на късоцевно оръжие, физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на късоцевно оръжие към което прилагат:

• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители наМВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство);

• Копие на полученото разрешение за придобиване;

• Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;

• Копие на лична карта;

• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие;

• Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв и такса съхранение - 20 лв.

• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

За издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на ловно оръжие, физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие, към което прилагат:

• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

• Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;

• Копие на удостоверение за подборно ловуване (за притежателите на нарезно ловно оръжие);

• Копие на разрешение за придобиване и фактура;

• Копие на лична карта;

• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед), или сертификат за качество за ново оръжие;

• Документ за платена държавна такса ( такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);

• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат

• Служебна бележка от съответното ведомство;

• Ксерокопие на лична карта;

• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;

• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие(технически преглед) или сертификьт за качество за ново оръжие;

• Документ за платена държавна такса (такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);

• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.

В едномесечен срок преди изтичането на срока лицето, получило разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ.

Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им. Съхранението на оръжията се извършва в метални каси със секретно заключване, неподвижно закрепени.