МВР

ОД Ямбол

 

Миграция

Основни дейности на Група "Миграция"

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 40 (в сградата на ОДМВР-Ямбол)
Телефони: 046/680366 и 046/680365, e-mail: [email protected]

Работно време на гишето за административно обслужване:
от понеделник до петък
08:30 – 12:00 часа

13:00 – 17:30 часа

Приемно време на Началник Група "Миграция":
всеки работен ден от понеделник до петък :  08:30 - 12:00 ч. и 13:00 - 17:30 ч.


Подаването ( снемането биометрични данни) на заявление за издаване на български личен документ и получаването на документа "Разрешение за пребиваване" и "Удостоверение за пребивавене на гражданин на ЕС", може да стане на адрес, ако лицето е трудноподвижно, след подаване на предварително заявление с удостоверяващ документ за невъзможнастта за придвижването на лицето до дирекцията.

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадени наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гишето на групата, чрез ПОС -терминал.

Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
Код на банката /BIC/ : STSABGSF
ДСК ЕАД
                                                    
Списък на аминистративните услуги

Administrative services

Такси по Тарифа № 4

Издаване на българските документи за самоличност на чужденци

Адресна регистрация за чужденци

Продължаване срока на пребиваване в Република България

Издаване на документи на граждани на ЕС и на членоветена техните семейства

Обявяване на документи за самоличност за невалидни

Издаване на удостоверителни документи

ПОКАНА- ДЕКЛАРАЦИЯ
Ред за заверяване на покани-декларации
Декларация за собственост
Удостоверение за доходи
1.Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Р България
2. Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон
3. Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Р България
4. Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 20 он Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Р България