МВР

ОД Шумен

 

Пътна полиция

Услуги по регистрация и отчет на ППС и собствениците им

Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) върху ППС

Временно спиране от движение на регистрирано ППС по искане на собственика

Пускане в движение на ППС

Първоначална регистрация на ППС

Зачисляване на ППС от друг регион в регион Шумен

Промяна собствеността на ППС, регистрирани в област Шумен

Промяна на регистрационен номер

Издаване на транзитна регистрация

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС

Прекратяване на регистрация на превозното средство

Подмяна на регистрационните талон

За ползване на всички услуги по регистрация и отчет на пътно превозно средство собственикът или упълномощено от него лице се явява в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Шумен

Норми: Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и други подзаконови актове.

 

Услуги при придобиване на правоспособност, подмяна на свидетелство за правоуправление и по линия на отчета на водачите на МПС

Първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС

Придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория

Подмяна, поради изтичане срока на валидност на свидетелството

Подмяна на свидетелство , поради промяна в данните на водача

Издаване на дубликат на свидетелство, поради унищожаване, повреждане, изгубване или кражба

Подмяна на чуждестранно национално свидетелство , издадено в страна член на ЕС или страна подписала Конвенцията за движение по пътищата

Възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки

Издаване на удостоверение за правата и наложените наказания на водач на МПС

Норми: Закона за движение по пътищата и Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина; Закон за българските лични документи

Административно наказателна дейност

Съставяне и връчване на акт за административно нарушение по ЗДвП

Връчване на НП и електронни фишове, заплащане на дължими глоби, обжалване

Отнемане на точки , загуба на правоспособност

Възстановяване на отнети точки по служебен ред

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение

Издаване на удостоверение относно контролни точки, наложени санкции по ЗДвП, както и за правоспособността като водач,

Получаване на свидетелство за управление на МПС отнето по медицински причини или за употреба на алкохол или по чл.343 Г от НК /лишаване от правоспособност/

Норми: Закон за движение по пътищата, Закон за административните нарушения и наказания , Кодекс за застраховането, Закон за българските лични документи.

Банкови сметки за заплащане на наложени административни наказания:

глоби по електронен фиш по чл. 189 от ЗДвП

Банкова сметка (IBAN):BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

На името на: Фонд за безопасност на движението

Банков код (BIC) Българска народна банка: BNBGBGSD

глоби по фиш по чл. 186 от ЗДвП:

( IBAN ) : BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

БАНКОВ КОД НА ТБ СИБАНК АД ( BIC ) : BUIBBGSF

глоби по наказателни постановления по ЗДвП:

( IBAN ) : BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

БАНКОВ КОД НА ТБ СИБАНК АД ( BIC ) : BUIBBGSF

глоби и имуществени санкции по Кодекса на застраховането

сметка (IBAN): BG66 UNCR 7630 1009 5185 01 , код (BIC): UNCRBGSF

на банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" в полза на Гаранционен фонд.

глоби по ЗБЛД, ЗМВР и Закона за гражданската регистрация, такси за издаване на контролен талон и за изготвяне на писмени становища по организация на движението

банкова сметка на ОД на МВР- Шумен при ОББ, клон Шумен:

IBAN: BG57 UBBS 8002 31061018 04; BIC код: UBBS BGSF.

Такси по Тарифа № 4 за издаване на документи за самоличност и СУМПС

IBAN: BG57 UBBS 8002 3106 1018 04

BIC код на банка ОББ: UBBSBGSF;

Осъществена е възможност в група БДС, в РУП и в сектор Пътна полиция за извършване на заплащане на административните услуги чрез ползване на ПОС терминално устройство.

Услуги по линия на организацията на движението - за изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организацията на движението по пътищата (ОД) са необходими следните документи:

 

1.Проекти по ОД за крайпътни обекти:

- скица с виза за проектиране;

- протокол от предварителен оглед на ОПУ и сектор “Пътна полиция” /за републиканската пътна мрежа/;

- проект по ОД

- проект за временна организация на движението

2. За поставяне на рекламна табела :

- протокол от предварителен оглед на ОПУ и сектор “Пътна полиция“ / за републиканската пътна мрежа/

- проект / скица /за ОД ;

- проект за временна организация на движението;

3. Заверка на разрешителни, свързани с промяна на ОД при разкопаване и други дейности по улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства:

- становище от сектор “Пътна полиция” Шумен и заверен проект за ВОД:

- строително разрешение от съответната община /район/;

4. Съгласуване на маршрути и условия за движение на извън габаритни и / или тежки пътни превозни средства;

- разрешително от съответната администрация, поддържаща пътя: община, ОПУ или Изпълнителна агенция “Пътища” София ;

5. Проекти за ВОД: самия проект за ВОД.

За контакти със сектор „Пътна полиция” Шумен:

Адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №28

Приемен ден на началника: вторник и четвъртък от 14:00 до 15:00 часа

телефон; 054/854264, 054/854359, 054/854360, 054/854215