МВР

ОД Шумен

 

Обслужвани райони от РУП Каолиново

  • Община Каолиново

    Района обхваща гр. Каолиново, кв. “Боймир”, кв. “Кус”, с. Браничево, с. Загориче, с. Пристое, с. Гусла, с. Средковец, с. Т. Икономово, с. Дойранци, с. Климент, с. Наум, с. Сини вир, с. Омарчево, с. Тъкач, с. Лятно, с. Долина, с. Лиси връх и прилежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

     

     

  • Община Никола Козлево

    Обхваща района на с. Никола Козлево, с. Ружица, с. Хърсово, с. Църквица, с. Крива река, с. Вълнари, с. Цани Гинчево, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Векилски, с. Пет могили, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.