МВР

ОД София

 

Структура

Структура на ОД МВР-София


Областна дирекция на МВР –София е териториална структура на МВР за оперативно-издирвателна, охранителна, пожаробезопасна, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност при пожари бедствия, аварии и катастрофи и дейност по разследване.
  

Директор на ОДМВР- София

Директорът на ОДМВР – София осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на областната дирекция; организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите органи; отчита се за цялостната си дейност пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и пред директора на ГДНП по направление на дейност; осъществява оперативното взаимодействие с други структури на МВР; организира и отговаря за ползването на автоматизираните информационни фондове, изгражда и управлява неавтоматизираните информационни фондове в областната дирекция; отговаря за управлението на предоставените на областната дирекция имоти и вещи - държавна собственост; управлява човешките ресурси в областната дирекция; осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление; съвместно с други органи на държавна власт и на местно самоуправление създава екипи за изпълнение на основните дейности на МВР; координира действията на структурите на МВР при бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнали на територията на областната дирекция; издава и отказва издаване на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване по Закона за чужденците в Република България; издава и отказва издаване на удостоверения за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз (ЕС) и членове на семейството му, които са граждани на ЕС, разрешения за пребиваване съгласно Регламент 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни (OB, L157 от 15 юни 2002 г.) на член на семейство на гражданин на Европейския съюз (ЕС), който не е гражданин на ЕС и не е упражнил правото си на свободно движение по смисъла на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, карти за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и придружава или се присъединява към гражданина на ЕС по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства; издава съгласувателни становища до директора на дирекция "Миграция" по процедурите за издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид "Д"; организира и отговаря за въвеждането в информационен фонд на забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи; налага административни наказания и прилага принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи; представляват юридическото лице.
ОДМВР – София е създадена на териториален принцип, като районът ѝ на действие е определен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. ОДМВР – София е основна структура на МВР за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 6 – 9 от ЗМВР, а именно: оперативно-издирвателна; охранителна; разследване на престъпления; информационна; контролна; превантивна; административнонаказателна и предоставяне на административни услуги. В ОДМВР – София са създадени отдели, сектори, районни управления, участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им. Районните управления в ОДМВР – София се създават със заповед на министъра на вътрешните работи. Районите на действие на районните управления се определят със заповед на министъра на вътрешните работи според състоянието на престъпността и на обществения ред. Министърът на вътрешните работи при може със заповед да създава и закрива участъци в отделни населени места на обслужваната от районните управления територия в рамките на утвърдения числен състав и средства за работна заплата.
В изпълнение на правомощията си по закон директорът на ОДМВР - София издава заповеди, съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗМВР. С ПМС № 207/18.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г. е приет правилник за устройството и дейността на МВР.

 

  Отдел “Криминална полиция”


Отдел “Криминална полиция” включва секторите “Противодействие на криминалната престъпност”, “Противодействие на икономическата престъпност”, “Базова научно-техническа лаборатория” и “Престъпления по пътищата”. Тези звена пряко осъществяват дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разкриване на престъпления.
    

Отдел “Охранителна полиция”


Отдел “Охранителна полиция” включва секторите “Охрана на обществения ред и териториална полиция”, “Пътна полиция” и “СОД”. Тези звена осъществяват дейност по опазване на обществения ред, превенция на правонарушенията, предотвратяване и участие в разкриването на престъпления, осигуряване на безопасност и контрол на пътното движение.

    Отдел “Разследване”


Служителите на “Разследване” осъществяват досъдебно разследване по наказателни дела и извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновност на извършителите. Служителите на звеното са на пряко служебно и дисциплинарно подчинение на директора на ОД МВР, а по отношение на водените от тях разследвания, са процесуално отговорни пред прокуратурата.

    “Оперативна дежурна част”


Денонощно реагира на получените на тел. 112 сигнали. Координира взаимодействието с другите национални и териториални служби на МВР и дежурни центрове на Звено “ПБС”, “Национална система 112”, Областна управа, Гражданска защита и Областно пътно управление.

  Група “Български документи за самоличност” и група “Миграция” са самостоятелни звена в структурата на ОД МВР-София и се занимават с издаване на документи за самоличност на български и чужди граждани.
  
                                          На територията на Софийска област са структурирани 12  Районни управления и Участъци “Полиция” по места.
                                                                      РУ - Ботевград       УП – Новачене
                                                                      РУ – Годеч
                                                                      РУ - Етрополе
                                                                      РУ – Елин Пелин    УП – Горна Малина
                                                                      РУ - Ихтиман          УП – Вакарел
                                                                      РУ – Костинброд
                                                                      РУ – Костенец        УП - Долна баня
                                                                      РУ – Правец
                                                                      РУ – Пирдоп           УП – Копривщица, УП – Златица
                                                                      РУ – Самоков         УП – Боровец, УП – Седми квартал
                                                                      РУ - Сливница       УП – Божурище, УП –Драгоман
                                                                      РУ - Своге