МВР

ОД София

 

Структура

 

 

С последните изменения на ЗМВР /ДВ бр.88/9.11.2010г./ е създадена Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР, включваща в себе си ресурса на двете главни дирекции на МВР – ГДПБС и ГДГЗ.
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София / РДПБЗН-София / е териториална структура на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" която е националната специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона за министерството на вътрешните работи и на Закона за защита при бедствия.
РДПБЗН-София осъществява пожарогасителна, аварийно-спасителна дейност при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.
Управлението издава сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, дава становища за проектиране и въвеждане на обектите в експлоатация,  за ремонт, монтаж и поддръжка на противопожарна техника.
Превантивната  дейност, свързана с обучението по защита при бедствия на особено важна целева група от населението – учащите се в Софийска област, е широко застъпена чрез утвърдилите се извънкласни и извънучилищни форми - обучение и състезания с отборите на ”Млад огнеборец”- ученически състезания “Защита при бедствия , пожари и извънредни ситуации”  и конкурси за детска рисунка “Мисия спасител”. 

Структурна схема на РДПБЗН-София