МВР

ОД Габрово

 

Банкови сметки на МВР

1. Сметки за чужди средства /xls/, по които постъпват:

- депозити и гаранции за участие в търгове по Закона за обществените поръчки;
- гаранции от временно задържани лица;

2. Сметки, по които постъпват сумите по глоби, наложени от органите на КАТ по наказателни постановления и глобите, събирани чрез фиш. /pdf - 31k/

3. Транзитни сметки /pdf - 84k/, по които постъпват всички останали приходи, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси в т.ч.:

-  такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 21, ал. 5 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
- такси за издаване на лична карта - чл. 32 и чл. 34 от Тарифа № 4;
- такси за издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани - чл.35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38 от Тарифа № 4;
- такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани - чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Тарифа № 4;
- такси по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - чл. 45а, чл. 45б, чл. 45в и чл. 45г от Тарифа № 4;
- такси за чужденци по Закона за българските документи за самоличност - чл. 46, чл. 46а, чл. 48, чл. 48а, чл. 48б, чл. 49, чл. 49а, чл.50 и чл. 51 от Тарифа № 4.

4. Сметка на разпореждане ма ЦБ на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". /pdf - 31k/, по която постъпват неусвоените целеви трансфери, отпуснати на общините от ЦБ за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

 5. Сметка на името на "Фонд за безопасност на движението ".  /pdf-34k/,  по която следва да постъпват средствата от глоби за нарушения на правилата за движение по пътищата ,установени с технически средства и системи ,заснемащи и записващи датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС , както и средства от дарения (Чл.3 ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението ,приета с ПМС №172 от 20.06.2011 г. в сила от 28.06.2011 г.