МВР

ОД Габрово

 

Издаване на лична карта

    Лична карта се издава на български граждани и е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Българските граждани имат право да пътуват с лична карта през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори (повече информация може да получите от сайта на МВнР).

    Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

    Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

    - навършване на 14-годишна възраст, за лицата пребиваващи на територията на Република България;

    - завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;

    - получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

    Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

    - изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;

    - промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

    - промяна на постоянния адрес.

    В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

    Срокът на валидност на издадена лична карта е:

    - 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;

    - 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;

    - безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.    Издаване и подмяна на лична карта в Република България.

     За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

    Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

      - за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

       - за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

       - при промени в гражданското състояние, към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях, относно новите обстоятелства. Документи не се прилагат, ако тези обстоятелства са отразени в национална база данни "Население". 


      - за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

           > в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

          > в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.    Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.    За издаване на първа лична карта се представят и:

    - Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);

    - Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението.

    За подмяна на лична карта се представят:

    -  Лична карта (предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);

    - Документ за платена държавна такса.      Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

    Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.    Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта и получаването й на:

    - непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

    - непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

    - непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

    Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина.

    Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация за реда и начина може да получите от сайта на МВнР, рубрика "Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване"