МВР

ОД Габрово

 

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

   Видове български лични документи:

   Документи за самоличност:

     - Карта на бежанец - срок на валидност до 5 години;

     - Карта на чужденец с хуманитарен статут - срок на валидност до 3 години;

     - Карта на чужденец, получил убежище - срок на валидност до 5 години.

   Документи за пътуване:

      - Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец - срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на Картата на бежанец;

     -Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - срок на валидност до 3 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;

     - Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище - срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на Картата на чужденец, получил убежище.

   Конкретните срокове на валидност на документите се определят от Държавна агенция за бежанците.

 

   Къде и кога може да се подаде заявление за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България.

   Заявленията за издаване на документите се подават в СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

   Карта на бежанец, Карта на чужденец с хуманитарен статут или Карта на чужденец, получил убежище се издават на лица, навършили 14 години.

   Удостоверения за пътуване зад граница се издават и на лица под 14 години.

   В срок до 30 дни се подава заявление за издаване на Карта на бежанец, Карта на чужденец с хуманитарен статут или Карта на чужденец, получил убежище, след:

    - навършване на 14-годишна възраст;

    - изтичане валидността на предишната;

    - като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

    В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ се подава в срок до 3 дни декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

   При неспазване на посочените срокове се налага глоба.

 

   Срокове за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България:

   Обикновена услуга:

   - до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

   Бърза услуга:

   - до 10 работни дни от датата на приемане на заявлението.

 

   Ред за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България.

   Заявление за издаване на български личен документ се подава лично, като се представя официален документ за предоставени статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище.

   Заявлението за издаване на документите за самоличност може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

   За подаване на заявление за издаване на документи на непълнолетни (лица до 18 години) се явяват непълнолетния и родител или настойник/попечител.

   За подаване на заявление за издаване на Карта на бежанец, Карта на чужденец с хуманитарен статут или Карта на чужденец, получил убежище на непълнолетни (лица до 18 години), настанени за отглеждане в специализирани институции, се явяват непълнолетния и директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред.

   На заявителя се предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

   Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва заявлението.

  

   Необходими документи за издаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България.

Към заявлението се прилагат:

   - Копие от официален документ за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище;

   - Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес;

   - Документ за платена държавна такса;

   Представя се национален документ за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната (не се изисква, когато чужденецът е влязъл в страната без документи).

   На непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции към заявлението се представя съдебно решение за настаняване извън семейството и се прилага копие от него, както и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”.

 

   Получаване на български лични документи на чужденци с предоставена закрила в Република България.

   Получават се лично или ако заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

   Документите, издадени на лица до 18 години и на поставени под запрещение лица се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

   Картата на бежанец, Картата на чужденец с хуманитарен статут и Картата на чужденец, получил убежище на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получава от директора на специализираната институция.

 

   Такси

         Карта на бежанец – 30 лв.

         Карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лв.

         Карта на чужденец, получил убежище – 40 лв.

         Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–30лв.

         Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лв.

         Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лв.

 

         Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато услугата се извършва в срок до 10 работни дни.

   

      Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец, получил убежище и на чужденец с хуманитарен статут със срок на валидност 12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност - 18 лв.