МВР

ОД Хасково

 

Начини на плащане на таксите

Плащане по банков път

Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

 

Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната сметка на МВР - ОДМВР Хасково.

Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР – ОДМВР Хасково. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

 

Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при  ОДМВР Хасково или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

 

Възможен начин на плащане във финансово звено на МВР:

За българските лични документи, подавани в РУ на територията на гр. София - във финансовото звено на СДВР.

За българските лични документи, подавани в дирекция "Български документи за самоличност - в касата на дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР.

За българските лични документи, подавани в страната, във финансовото звено към съответното ОДМВР Хасково

 

 

Банкова сметка на ОДМВР Хасково

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка " АД

IBAN: BG89 UBBS 8888 3131 4399 01