МВР

ОД Хасково

 

Съобщения по АПК

Съобщение до Жени Василева Христова

                                                                                                                                                                                                   До

                                                                                                                                                                                                  Жени Василева Христова

                                                                                                                                                                                                  Постоянен адрес

                                                                                                                                                                                                  гр. Димитровград

                                                                                                                                                                                                  ул. „П.Евтимий“ № 5, вх. Б, ет. 7, ап. 21                                                                                                                                           

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и издадена заповед рег. № 254з-325/ 24.04.2020 г., предаденото оръжие с протокол рег.№254р-20841/31.07.2018г., ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок  не сте прехвърлила собствеността върху огнестрелното оръжие на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2  от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия. Не сте подала и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение.

          Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 дата: 15.06.2020г.                                                                                                                                                      

15 юни 2020

СЪОБЩЕНИЕ до Панчо Райков Вълчанов относно заповед № 1970з - 449/ 08.05.2020 г.

 

Рег. № УРИ-197000-5736/ 13.05.2020г.

                                                                                                                                                                                                                                                 ДО
                                                                                                                                                                                                                                                 Панчо Райков Вълчанов
                                                                                                                                                                                                                                                 ул. “13 ти март“ № 4
                                                                                                                                                                                                                                                 гр. Хасково

                                                        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.18а, ал.10 от АПК Ви уведомяваме, че по повод образуваното спрямо Вас административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, е изготвена заповед №1970з-449/08.05.2020г. по описа на РУ – Хасково. Със същата ще бъдат отнети в полза на държавата, предадените от Вас ловна пушка “ИЖ“ кал.12 № 96026846 силно корозирала със счупен приклад, кожен ремък и камуфлажен калъф, тъй като в законоустановеният едногодишен срок от прекратяване на разрешенията не сте прехвърлил собствеността върху притежаваното от Вас огнестрелно оръжие на лица, получили  разрешение за производство, търговия или придобиване и не сте подал заявление за издаване на съответното разрешение, съгласно чл. 213, ал. 2 във връзка с чл. 213, ал. 5 от  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 

Гореописаната заповед се намира в РУ Хасково и ако желаете да се запознаете с нея, екземпляр от нея можете да получите в РУ Хасково.

Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

              .                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО:   П
                                                                                                                                                                                                                                                ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /ИВАН РАСОКОВ/

 

20 май 2020

СЪОБЩЕНИЕ до Панчо Райков Вълчанов

 

Рег.№УРИ-197000-4707/ 21.04.2020г

ДО
ПАНЧО РАЙКОВ ВЪЛЧАНОВ
ул.“13 ти март“ № 4
гр. Хасково                                                       

СЪОБЩЕНИЕ

            Предадената от Вас ловна пушка“ИЖ“ кал.12 № 96026846  на 09.06.2008г. с протокол за приемане на ВВООБ рег.№ХЯ-11128/09.06.2008г.  се намира на съхранение при МОЛ –РУ-Хасково.

            Разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия  № 148017 и разрешението за съхранение на ООБ № 67 са изтекли на 28.01.2012г. В едногодишен срок считано от тази дата сте имали правната възможност да прехвърлите собствеността върху гореописаните вещи  на лица , получили разрешение за производство , търговия или придобиване или да подадете заявление за подновяване на разрешението за носене и съхранение на ООБ.

            Тъй като не сте се възползвал от това свое право на основание чл. 26 ал.1  от АПК Ви уведомяваме, че  започва процедура по издаване на заповед за отнемане на гореописаното оръжие в полза на държавата  съгласно чл.213 ал.5 от ЗОБВВПИ.

         Настоящото съобщение  Ви е изпратено по служител на РУ ХАСКОВО на посочения от Вас адрес, но след  щателно търсене не сте открит.

 

НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО:       /п/
Главен инспекор
/ИВАН РАСОКОВ/

27 апр 2020

Съобщение до Тодор Димитров Смиленов

                                                                                                                                                          До

                                                                                                                                                          Тодор Димитров Смиленов

                                                                                                                                                         Постоянен адрес гр.Димитровград

                                                                                                                                                         ул. „Й.Николова“ № 3, ет. 2, ап. 8

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание  чл. 61, ал. 3 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед Рег.№ 254з-510/05.06.2018г, относно прекратяване на административно производство по подновяване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие, Ви е изпратена по служители на РУ Димитровград на посочения от Вас постоянен и настоящ адрес с оглед нейното съобщаване, но след  щателно търсене не сте намерен на посочения  адрес.

            На основание чл.83 ал.2 от ЗОБВВПИ преписката е спряна, тъй като не сте открит  за да Ви бъде връчено уведомително писмо с рег.№ 254р-2608/04.05.2018г. в което Ви е даден 30 /тридесет/ дневен срок, да изложите в писмен вид допълнителни мотиви относно подновяване на разрешението за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, поради отсъствие от Република България.

           Предвид горното и  на основание   чл. 83, ал. 3 от  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, е прекратена преписка / Заявление / с вх.№ 254-2376 / 19.04.2018г. по описа на РУ Димитровград  за издаване /подновяване/ на разрешението за носене, съхранение и употреба   на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси

      Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

  

08 авг 2018

Съобщение до Георги Марчев Димов

Рег.№УРИ-197000-7135

25.06.2018г.

                                                                                                                                           До

                                                                                                                                           Георги Марчев Димов

                                                                                                                                           Постоянен адрес гр.Хасково

                                                                                                                                           жк.”Орфей” №25 вх.В  ет.5 ап.37   

                                                                                                                                           настоящ адрес с.Стамболово

 

СЪОБЩЕНИЕ

         На основание  чл.61, ал.3, вр. ал.1 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед Рег.№1970з-393/22.06.2018г,  Ви е изпратена по служители на РУ Хасково на посочения от Вас постоянен и настоящ адрес с оглед нейното съобщаване, но след  щателно търсене не сте намерен на посочените  адреси.

          На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия предадените оръжия и боеприпаси с протокол рег.№1970р-9224/14.03.2017г., ще бъдат отнети в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок  не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2  от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.Не сте подал и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение, съгласно чл.213 , ал.5 от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.

          Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

.

 

 дата: 25.06.2018г.                                                                                 НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО
  гр.Хасково                                                                                           Гл.инспектор:  …….п………..      
                                                                                                                        /ИВАН РАСОКОВ/               

08 авг 2018

Съобщение до Илиан Стоянов Стоянов

Рег.№ 254р-4204

09.02.2018г.

До

Илиан Стоянов Стоянов

гр.Димитровград бул.”Д.Благоев”

№ 5 вх.Д ет.3 ап.4

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.83 ал.3 от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-128/02.02.2018г. по описа на РУ Димитровград на Началник РУ Димитровград, на Илиан Стоянов Стоянов ,гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 5 вх.Д ет.3 ап.4, е прекратено административното производство по подновяване на разрешението за носене,съхранени и употреба накъсоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал” 442 кал.9х18мм и 45 /четиридесет и пет/ броя боеприпаси кал.9х18мм .

На 28.12.2017г. за извършване на проверка на условията за съхранение на ООБ г-н Стоянов не е открит от ПИ Красен Колев , на 01.02.2018г. г-н Стоянов не еоткрит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта,посоченият тел.0899/040140 за връзка не отговаря, по данни на негови комшии същият е заминал на работа в чужбинаи не се знае кога ще се прибере в Р.България, от извършената справка в БДС същият има адрес в Гърция.

 

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

16.02.2018г.

гр.Димитровград

 

 

16 фев 2018