МВР

ОД Хасково

 

ВИДОВЕ  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ / TYPES OF ADMINISTRATIVE SERVICES  
      
                                                                   

238 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ         
253 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО, ОБЯВЕН АДРЕС ЗА РАЗРЕШЕН СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ Р БЪЛГАРИЯ, КАКТО ЗА ДРУГИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ В Р БЪЛГАРИЯ
320 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
679 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС –УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ
741 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БЕЗ ДА СА НАЛИЦЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТОЗИ ЗАКОН, НА ЧУЖДЕНЦИТЕ.
864 РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
870 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС И КОЙТО Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ
877 ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1076 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
1077 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
1323 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ- ВРЕМЕННА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ
1324 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
1403 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“
1544 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС, ИЗДАДЕНА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС, И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО
1551 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН СЕМЕИСТВО НА ГРАЖДАНИ НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС
1781 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, НЕНАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, КОЙТО Е ВЛЯЗЪЛ В СТРАНАТА НА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ - РОДИТЕЛ ИЛИ ДРУГО ПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ ЗА НЕГО ПО СИЛАТА НА ЗАКОН ИЛИ ОБИЧАЙ, ИЛИ С ПРИДРУЖИТЕЛ, НО Е БИЛ ИЗОСТАВЕН ОТ НЕГО И НЕ Е ПОИСКАЛ ЗАКРИЛА ПО ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ238 GRANTING PROLONGED RESIDENCETO FOREIGNERS
253 ISSUANCE OF A DOCUMENT CERTIFYING THE AVAILABILITY OF: FOREIGN CITIZENSHIP; DECLARED ADDRESS FOR THE PERIOD OF PERMITTED RESIDENCE;FOR ENTRY, LEAVING OR PASSING THROUGH THE REPUBLIC OF BULGARIA, AS WELL AS FOR OTHER EVENTS AND FACTS RELATED TO THE RESIDENCE OF FOREIGNERS IN BULGARIA
320 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS
679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS – CERTIFICATE OF
PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE

684 ADDRESSREGISTRATION OF FOREIGN CITIZENS
741 GRANTING OF RESIDENCE RIGHT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA WITHOUT GROUNDS UNDER THIS LAW, TO FOREIGNERS THAT HAVE RENDERED SPECIAL SERVICES TO THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE SOCIAL AND ECONOMIC SPHERE, OR IN THE FIELDS OF NATIONAL SECURITY, SCIENCE, TECHNOLOGY, CULTURE OR SPORT.
864 GRANTING OF LONG-TERM RESIDENCE TO FOREIGNERS
870 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“ TO PROLONGED-RESIDENCE EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN AND HAS EXERCISED HIS/HER RIGHT TO FREE MOVEMENT
877 CERTIFICATION OF AN INVITATION - DECLARATION FOR THE ISSUANCE OF A SHORT-TERM VISA OF A FOREIGNER IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
1076 RE-ACQUISITION OF LONG-TERM RESIDENCE OF FOREIGNERS
1077 GRANTING PERMANENT RESIDENCE TO FOREIGNERS
1323 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - TEMPORARY IDENTITY CARD OF A FOREIGNER
1324 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON
1544 ISSUANCE OF DOCUMENT FOR RESIDENCE – TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDER ISSUED AT ANOTHER EU MEMBER-STATE, AND TO HISHER FAMILY MEMBERS
1551 ISSUANCE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE PERMIT TO AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN
1781 ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT TO A FOREIGNER UNDER 18 YEARS OF AGE THAT HAS ENTERED THE COUNTRY ON LEGAL GROUNDS UNACCOMPANIED OR ACCOMPANIED BY A PARENT OR ANOTHER ADULT RESPONSIBLE FOR HIM/HER UNDER the LAW OR A CUSTOM, BEING SUBSEQUENTLY ABANDONED And Has Not REQUESTED PROTECTION UNDER THE LAW ON ASYLUM AND REFUGEES; EXTENDING THE PERIOD OF VALIDITY OF THE RESIDENCE PERMIT OF SUCH FOREIGNER ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA