МВР

ОД Хасково

 

Информация за граждани по заповед 8121з-709 за заверка на документи

На ВНИМАНИЕТО на гражданите, желаещи заверка на документи, издадени от структурите на Министерство на вътрешните работи!

 

 

 

 

С заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-709/2015 г. е определен реда за извършване на заверки на документи:

- подадени от лица за заверка със заявление;

- документи, изготвени от разследващи полицаи по досъдебни производства във връзка с международна правна помощ.

Заверката на документите са извършва в Главна дирекция “Национална полиция” - София, срещу представяне на документ за платена държавна такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.

Документи, изготвени от разследващи полицаи, подлежат на заверка както следва:

- предложение до съответната прокуратура за изпращане на молба за правна помощ;

- приложения към молбата, съдържащи описание на фактическата обстановка по доеьдебното производство;

- въпросен лист ( без превод );

- призовки;

- други документи във връзка с молбата за правна помощ.

Заверката се извършва чрез поставяне върху документа на печат на ГДНП, подпис и дата.

За служители, полагащи подпис при заверката на документи в ГДНП съгласно горе цитираната заповед са определени:

- главен комисар Христо Богомилов Терзийски;

- старши комисар Константин Райчев Димитров;

- старши комисар Тодор Борисов Гребенаров;

- инспектор Петър Анчов Веселинов;

- инспектор Людмила Христова Коцева;

- инспектор Ева Бончева Илиева;

- инспектор Катя Богданова Аспарухова;

- главен инспектор Ваня Стефанова Георгиева;

- инспектор Петър Владимиров Владимиров.