МВР

ОД Хасково

 

2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата

 

Изготвяне на писмено становище по проекти за строителство и реконструкция на пътища, строителство и ремонтни работи, проекти и схеми за временно разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, проекти за изграждане на търговски и други трайно обслужващи пътното движение обекти, проекти на отраслови нормали и стандарти 

На основание на: 
Закона за движението по пътищата - §. 3, от Допълнителните разпоредби 
Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата - чл. 205, ал. 1 

Орган по предоставянето на административната услуга: 
сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Хасково

Срок за предоставяне: До 30 дни 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 
Съгласно срока на действие на съответното разрешение за строеж 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: 
директор ОДМВР Хасково

Изисквания, процедури, инструкции 
I. Подаване на заявление 
Заявление в свободен текст се подава в съответното звено "Пътна полиция". Към него се прилагат: 

проекти, свързани с организацията на движение 
документ за платена държавна такса 

II. Изготвяне на становище 
Служител на "Пътна полиция" разглежда внесената документация и подготвя проект на становище, което се подписва от началника на съответното звено "Пътна полиция". 

Становището се регистрира в деловодството и регистрационният му номер се изписва върху чертежите и се полага печат на "Пътна полиция". 

Нормативна уредба 
Закона за движението по пътищата 

Заплащане
За услугата се заплаща съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: 
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта 
По банков път

2152 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите