МВР

ОД Хасково

 

Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат САМО по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършване на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума. 

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: http://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“.

 

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

-    чрез Портала за електронни административни услуги на МВР (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/;

-   чрез терминално устройство ПОС в структура на МВР. Списъкът на структурите на МВР, в които има ПОС, е на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;

-   в банка;

-   чрез пощенски запис;

-   чрез интернет банкиране;

-   чрез каси за парични преводи;

-   чрез КЕШ-терминали.

 

Отразяването на плащането на глобата в системата на МВР е автоматизиран процес 

Ако е допусната грешка при налагането на превода за глобата, този процес не се активизира и глобата остава в системата като неплатена. Тези грешки се отстраняват чрез разглеждането на всеки отделен случай след проверка за реално постъпили средства и други данни за превода, които да потвърдят, че той се отнася за конкретното задължение.

Законът за движението по пътищата дава възможност 
на собственика или на този, на когото е предоставено моторното превозно средство, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (серия „К“ за скорост) да заплати глобата или да предостави данни за извършителя на нарушението. Данните за извършителя на нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС се предоставят в съответната структура на МВР, издала електронния фиш, чрез писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.


Най-често допусканите грешки при плащане на електронен фиш, фиш или наказателно постановление са:

-    неправилно посочено име на задължено лице. ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е това, посочено в електронния фиш, фиша или наказателното постановление, а не това, което превежда средствата по глобата;

-   неправилно изписани имена на задълженото лице. Имената трябва да се изписват на официалния за страната език чрез използване на символи от официалната азбука, т.е. на български език на кирилица. Изключения се допускат само за чужди граждани, като при тях в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета трябва да се попълнят имената със символите, използвани в електронния фиш, фиша, наказателното постановление;

-   неправилно посочен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК). Ако в електронния фиш е посочено ЕГН на задълженото лице, то в платежния документ трябва да се посочи ЕГН. Съответно ако в електронния фиш е посочено ЕИК, то в платежния документ трябва да се посочи ЕИК;

-   независимо, че собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, е подал писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, се извършва заплащане на глобата. След подаването на писмена декларация в законово установения 14-дневен срок от получаването на електронния фиш глобата не е дължима за собственика на МПС. Тя ще бъде дължима за посоченото в писмената декларация лице, след като издаденият на негово име нов електронен фиш му бъде връчен. Описаната грешка най-често се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

-   независимо, че е подадена писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, собственикът на МПС предоставя електронния фиш на реалния извършител и той заплаща глобата, а не изчаква издаването и връчването на новия електронен фиш. Описаната грешка най-често се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За описаните два случая е важно да се има предвид, че заплащането на електронен фиш, за който е подадена писмена декларация за анулирането му, създава проблеми както за собственика на МПС, с което е извършено нарушението, така и за реалния извършител на нарушението, а така също и за органите на МВР, които трябва да анулират единия и да издадат другия електронен фиш!

- липса на серия на фиша или на електронния фиш. Те задължително имат серия, която трябва да се изпише в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета;

-   липса на номер на фиша, електронния фиш или наказателното постановление. Често се изписват словесни изрази, в които липсва информация за конкретното задължение или серията и номерът са изписани последни и попадат извън максимално позволения брой знаци на съответния банков ред в преводното нареждане;

-   вместо номер на наказателното постановление се изписва номер на акта за установяване на административното нарушение или номер на автомобила, с който е извършено нарушението;

-   сумата за глобата е неточна;

-   сумата е платена в 70% от размера извън определения в чл. 189, ал. 9 на Закона за движението по пътищата срок. С 30% отстъпка може да се заплати САМО електронен фиш (серия „К“ за нарушение на скоростния режим) в определения от закона срок. За фишове и наказателни постановления отстъпка при плащането на глобата няма;

-   посочената банкова сметка е неправилна. Глобите по електронен фиш за нарушение на скоростта (серия „К“) се плащат по сметка, различна от сметката за фиш и наказателно постановление и от сметката за глоби по Кодекса за застраховането;

-   плащане на две и повече глоби с едно платежно нареждане. Недопустимо е плащането на електронен фиш и наказателно постановление, например, с едно платежно нареждане, както и по една и съща банкова сметка. Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка;

-   технически грешки, допуснати при изписването на име, ЕГН (ЕИК или ЛНЧ), номер на документ, и др.

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“. 

 

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

За нарушения на Закона за движението по пътищата:

За фиш и наказателно постановление

Сметката се администрира от Главна дирекция "Национална полиция"

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

За електронен фиш серия "К":

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР).
Сметката е открита в БНБ.

За нарушения на Кодекса за застраховането:
За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

 

Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР

Министерството на вътрешните работи предоставя възможност за извършване на картови разплащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на ведомството

     Глобите, наложени от органи на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и чрез дебитна карта чрез терминални устройства ПОС, инсталирани в отдел/сектор "Пътна полиция" и в районни управления към областните дирекции на МВР.
     При използване на предоставяната услуга платените задължения се отразяват веднага в Автоматизираната информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS и WAP” (АИС-АНД) на МВР. На основание чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за картовите плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.

Заплащане на глоби по издаден фиш/електронен фиш/НП

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата или Кодекса за застраховането е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш серия "К").
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша/електронния фиш, дата на издаване.
2. Точен размер на глобата.
3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша/електронния фиш*.
6. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават фишове, които се заплащат (без серия "К" и серия "Г") по банкова сметка, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция".
7. За нарушения на Закона за движението по пътищата се издават електронните фишове серия "К", които се заплащат по банковата сметка на името на Фонд за безопасност на движението.
8. За нарушения на Кодекса за застраховането се издават електронните фишове (серия "Г"), които заплащат по банкова сметка на Гаранционния фонд.


Не се счита за погасено задължение, което не е платено по съответната банкова сметка.

*Поради промяна на някои банкови сметки през 2018 г. е възможно върху фиша и наказателното постановление по Закона за движението по пътищата или върху електронния фиш серия "Г" и наказателното постановление по Кодекса за застраховането да е посочена банкова сметка, която е закрита. Банковата сметка за електронните фишове по Закона за движението по пътищата серия "К" НЕ Е ПРОМЕНЯНА!

Най-често допускани грешки при плащане на фишове/електронни фишове/НП

 1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. и фиш, и електронен фиш, и наказателно постановление. При погасяване на повече от едно задължение с един платежен документ е невъзможно плащанията да се отразят автоматично в системата. 
2. Преводът по една сметка едновременно на два и повече документа, всеки от които трябва да се плати по различна банкова сметка, също прави невъзможно автоматичното отразяване на плащанията в системата.  Задълженията по фишове и НП по Закона за движението по пътищата се погасяват по една банкова сметка, електронните фишове (серия "К") по Закона за движението по пътищата - по друга, а електронните фишове (серия "Г") и наказателните постановления по Кодекса за застраховането - по друга. 

3. Вместо серия и номер на фиша/електронния фиш се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо, или се изписват ненужни текстове.

4. Вместо имената на нарушителя-задължено лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ.
6. Вместо ЕГН и име на нарушителя по електронния фиш се попълват ЕИК и името на фирмата и обратно или се смесват данните на реално задължено лице с данни на фирма и с данни на вносител на сумата.

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ електронен фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Кодекса за застраховането (КЗ)

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка САМО ако е електронен фиш).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

 

За наказателно постановление:

1. Номер на НП и дата на съставянето му. За НП, издадени след 2014 г., от особена важност е изписването на тиретата в номера (например, 00-0000-000000).

2. Точен размер на наложената глоба.

3. Име, презиме, фамилия на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА в НП.

 

Най-често допускани грешки при плащане на НП:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Нарушенията на различни закони изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е глоби по ЗДвП и по КЗ да се плащат по една и съща банкова сметка. Различните банкови сметки имат различни администратори.

2. Вместо номера на НП се попълва бланкетният номер на документа (акта за установяване на административно нарушение или на издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка).
3. Номерът на НП (издадено след 2014 г.) се изписва без тирета (слято) или вместо тиретата се поставят други, произволни препинателни знаци. Това превръща номера на НП в друг номер на документ и не може да бъде разпознат от системата.

4. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

 

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата (с отстъпка в 70% от размера се заплаща САМО ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му).

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице по електронния фиш (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА във фиша/електронния фиш.

Най-често допускани грешки при плащане на фиш/електронен фиш:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. и наказателно постановление. Задълженията по фишове, електронни фишове и НП се погасяват по различни банкови сметки. Ако се платят по една банкова сметка, е невъзможно автоматизирането на процеса по отразяването на плащането на фиша или електронния фиш в системата.

2. Вместо серия и номер на фиша/електронния фиш се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо.

3. При електронен фиш вместо серия и номер се попълва номерът на нарушението или регистрационният номер на превозното средство.

4. Вместо имената на задълженото лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ.

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

 

Указания за реда за възстановяване на средства, внесени за погасяване на задължения за нарушения по ЗДвП и Кодекса за застраховането

Възстановяването на средства, внесени от длъжници за погасяване на задължения по глоби за нарушения на ЗДвП, се извършва, както следва:

 

І. Ако глобите са внесени по сметки на Главна дирекция „Национална полиция” - МВР или по сметка на НАП със съответния код за вид плащане:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП, по сметки: на ГДНП – BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01; BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01 за наказателно постановление и фиш (закрита на 31.12.2018 г.); BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 за наказателно постановление (закрита); BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 за фиш (закрита), и/или на НАП – BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане (за глоба по наказателно постановление или по фиш) (закрити) или по сметка на териториална дирекция на НАП за принудително събиране на публични вземания, следва да подадат писмено искане (виж образеца по-долу) в структурата на МВР по постоянния си адрес или директно до директора на ГДНП – МВР с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането следва да се приложат:

1. Копия от платежните документи или банкови извлечения или други документи и информация за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
Описаният по-горе ред касае следните случаи на внесени суми за извършени нарушения на ЗДвП:
А. Възстановяване на надвнесени суми за погасяване на едно и също задължение независимо по коя от цитираните по-горе сметки на ГДНП или на НАП.
Б. Възстановяване на внесени два пъти суми, едната от които по цитираната по-горе сметка на НАП със съответния код за вид плащане, а другата – по някоя от посочените сметки на ГДНП.
В. Възстановяване на двойно (два или повече пъти) внесени суми по цитираната по-горе сметка на НАП със съответния код за вид плащане.
Г. Възстановяване на двойно (два или повече пъти) внесени суми по сметките на ГДНП.
Д. Възстановяване на внесени по цитираните по-горе сметки на НАП или ГДНП суми на основание отменени със съдебно решение наложени глоби.
Искането до директора на ГДНП се изпраща на адрес: 1715, гр. София, бул. "Александър Малинов" №1; или на електронен адрес: [email protected].

 

ІІ. Ако глобите са внесени по сметка на името на "Фонд за безопасност на движението”:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, недължимо внесена или преведена два и повече пъти, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП по сметката на “Фонд за безопасност на движението”, открита в БНБ, IBAN: BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01, за заплащане на глоби по електронни фишове (серия "К"), съставени след 22.07.2011 г., трябва да подадат писмено искане (виж образеца по-долу) в структурата на МВР по постоянния си адрес или директно до директора на дирекция "Планиране и управление на бюджета" – МВР с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането следва да се приложат:
1. Копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.

Искането до директора на ДПУБ се изпраща на адрес: 1000, гр. София, ул. "Ген. Й. Гурко" №32.

 

ІІІ. Ако глобите са внесени по сметка на името на "Гаранционен фонд”:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, недължимо внесена или преведена два и повече пъти, внесена за погасяване на задължение за нарушение на Кодекса за застраховането по някоя от сметките на Гаранционния фонд: IBAN: BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40;  BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00 (закрита на 31.12.2018 г.) или BG 66 UNCR 7630 1009 5185 01, за заплащане на глоби по електронни фишове серия "Г" и наказателни постановления за нарушения на Кодекса за застраховането, установени от полицейски органи, трябва да подадат писмено искане председателя на Управителния съвет на гаранционния фонд с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането следва да се приложат:

1. Копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
Искането се изпраща на адрес: 1000, гр. София, ул. "Граф Игнатиев" №2, ет. 4.

 

ІV. Ако глобите са внесени по една сметка на МВР вместо по друга:

Глобите за нарушения на Закона за движението по пътищата се заплащат по съответните банкови сметки:
- за фиш и наказателно постановление - по сметка, администрирана от ГДНП (BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01);

- за електронен фиш серия "К" (за скорост) - по сметка на името на Фонд за безопасност на движението по пътищата, администрирана от дирекция "Планиране и управление на бюджета - МВР (BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01).

Всяка глоба трябва да се плаща с отделно платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета. Освен че е изискване на Българската народна банка, по този начин се намалява рискът електронен фиш серия "К" да бъде платен по сметката за фиш/наказателно постановление и обратно.
Не се счита за погасено задължение, което е платено по различна от указаната банкова сметка.
Това е от особено значение за длъжниците по електронен фиш серия "К", тъй като те имат право да платят 70% от размера на глобата в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (на основание чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по пътищата).

Ако длъжникът е превел сумата по глоба за електронен фиш серия "К" по администрираната от Главна дирекция "Национална полиция" сметка, трябва да подаде искане/заявление до директора на ГДНП за възстановяване на средствата или за пренареждане на превода по сметката на Фонд за безопасност на движението, администрирана от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР.
Ако искането е за възстановяване на средствата, трябва да се изпълни редът, описан в т. І по-горе.
Ако искането/заявлението е за пренареждане на средствата, вносителят на грешно преведената сума изрично трябва да посочи, че желае да се зачете срокът по чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по пътищата, ако сумата е в 70% от размера на дължимата глоба.


Искане до директор ГДНП МВР

Искане до директор ДПУБ МВР