МВР

ОД Хасково

 

1. Какви са начините чужденец да влезе в Република България?
Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен паспорт, както и виза, когато такава се изисква.

 

2. Кога чужденец може да получи разрешение за продължително или постоянно пребиваване (статут) в РБългария?

Чужденец може да получи разрешение за продължително пребиваване в РБългария след издадена виза за продължително пребиваване - вид „D", която е със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни на едно от основанията посочени в чл.24 от ЗЧРБ, с изключение на случаите, когато чужденците са:

- членове на семейството на български гражданин, който е упражнил правото си на свободно движение и притежава документ за пребиваване като член на семейство на гражданин на Съюза.

- от български произход, студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и представят документ за български произход.

- малолетни деца, родени на територията на Република България.

Чужденец може да получи разрешение за постоянно пребиваване в РБългария след издадена виза за постоянно пребиваване - вид „ D", която е със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни на едно от основанията посочени в чл.25 от ЗЧРБ, с изключение на случаите, когато е:

- чужденец от български произход, влязъл законно на територията на Република България и след представяне на регистриран в Националната агенция за приходите (НАП) трудов договор за срок минимум шест месеца

- са чужденци, които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин

 

3. От къде се получава виза за дългосрочно пребиваване ?
Виза за дългосрочно пребиваване в РБългария може да се получи от дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.


4. Може ли друго лице да получи издадения български личен документ „разрешение за пребиваване" на чужденец?
По изключение може да бъде получен български личен документ „разрешение за пребиваване" на чужденец след представяне от получателя на нотариално заверено изрично пълномощно и представяне на валидния национален документ за самоличност на заявителя.

5. От къде мога да получа Българско гражданство?

Българско гражданство се получава от Министерство на правосъдието и не е в правомощията на Министерството на вътрешните работи. Повече информация можете да откриете на следния адрес: www.justice.government.bg.

 

6. Колко дни преди изтичане срока на разрешено продължително пребиваване трябва да се подадат документи за продължаване на срока?

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни.

Изключение: Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение - 14.05.2020г., може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение - 14.08.2020г., като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на когото разрешеното продължително пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза до три месеца след отмяната на извънредното положение.

 

7. В какъв срок се подава заявление за получаване на право на постоянно пребиваване в РБългария?

Заявлението за получаване на постоянно пребиваване се подава не по-късно от два месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца или на разрешения срок по издадена виза по чл. 15 ал. 1 от ЗЧРБ.

 

8. Може ли да се подаде заявление за пребиваване от чужденец по електронен път?
Заявление за пребиваване на чужденец не може да бъде подадено по електронен път. Група Миграция предоставя само една административна услуга по електронен път: „ Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес, разрешен срок на пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през ГКПП на РБългария, както и за други факти и обстоятелства, свързани с пребиваването на чужденци в РБългария, граждани на Европейския съюз, граждани на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и граждани на Конфедерация Швейцария.