МВР

ОД Хасково

 

 

 1. Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация - 673

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 70 от Закона за българските лични документи; чл. 54 във връзка с чл. 53 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР се извършва от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“.

Заявлението може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР по постоянен или настоящ адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път, чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

Към заявлението се прилагат/представят:

 • документ за самоличност;
 • акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица;
 • нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.
 • документ за платена държавна такса.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – заявление свободен текст.

  Начини на заявяване на услугата

  Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

  Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт.

  При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за получаване на данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските лични документи.

  Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

  Услугата се предоставя чрез електронния портал за административни услуги на МВР на интернет адрес – https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Условия за получателя на услугата:

  - да е български гражданин;

  - да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България;
                - да притежава български лични документи;

  - да не е под запрещение.

  При липса на някои от изброените условия - услугата не се предоставя.

  Когато заявлението се подава по електронен път е необходимо заявителят да приложи сканиран образ на следните документи:

 • лична карта;
 • акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица - когато е приложимо;
 • нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.

  Срок на действие на документа

  Няма определен срок на действие на документа.

  Такси

  Чл. 41, ал. 1 и 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

  При подаване на писменото искане, заявителят прилага документ за платена  държавна такса (издаден на името, за когото ще са данните) по раздел 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.  

 • Обикновена услуга

Такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв. при подаване на писмено искане за предоставяне на информацията  и такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв. при издаване на документа, удостоверяващ данните.

 • Бърза услуга – няма;
 • Експресна услуга – няма.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация, са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за предоставяне на информация за данни от информационните фондове, регламентирани в Закона за българските лични документи може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Данните се предоставят в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.

Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

В заявление, подадено по електронен път, лицето посочва районно управление на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“, където да получи издаденото удостоверение.

Когато заявлението е подадено по електронен път, издаденото на хартиен носител удостоверение се получава само лично, в посоченото от него звено "Български документи за самоличност", като при получаването заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението.

 

 

 

2. Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на лични карти на български граждани - 1537

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 31 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 18а, от Закона за българските лични документи; чл. 18 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Личните карти се издават и подменят от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“, по постоянния адрес на лицето.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Личната карта се е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

- навършване на 14-годишна възраст, за лицата, пребиваващи на територията на Република България;

- завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;

- получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

-  изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;

- промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

-  промяна на постоянния адрес.

В случаите, когато личната карта е  изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока й на валидност.

Издаване и подмяна на лична карта в Република България.

За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или районното управление към тях по постоянен адрес, или в дирекция "Български документи за самоличност", удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на първа лична карта се представят и:

документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. и на лицата над 70 г. първата лична карта е без такса);

- удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението в случай, че заявителят не притежава валиден документ за самоличност;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване - когато е приложимо.

За подмяна на лична карта се представят:

- лична карта (при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв. 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта на:

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението.

Срокове за издаване/предоставяне на лична карта:

 • обикновена услуга - до 30 календарни дни;
 • бърза услуга - до 3 работни дни;
 • експресна услуга - до 8 работни часа.

  Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 60 дни.

  Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина.

  Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти с обикновена или бърза услуга в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност. Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на лична карта“. Искането за издаване на лична карта се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на лична карта. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на личната карта. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в    Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

  Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на лична карта са както тези, които се изискват при подаване на заявление за лична карта в Република България.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има

  Начини на заявяване на услугата

  Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

  Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

  Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

  Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
  https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Когато заявление за лична карта се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

 • да е български гражданин, навършил 18 години;
 • да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
 • да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
 • да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
 • да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

 

 

Срок на действие на документа

Срокът на валидност на издадена лична карта е:

- 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;

- 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;

- безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.

 

Такси

ЛИЧНА КАРТА

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първа лична карта на лица между 14 и 16 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г.
и 18 г.

 

13 лв.

 

26 лв.

 

65 лв.

Лична карта на лица от 18 г. до 58 г.
(с валидност 10 г.)

18 лв.

36 лв.

90 лв.

Лична карта на лица между 58 г. и 70 г. (безсрочна)

11 лв.

22 лв.

55 лв.

Лична карта на лица над 70 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

2 лв.

 

4 лв.

 

10 лв.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на лична карта на:

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено по електронен път, документът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия документ заявителят е длъжен да представи оригиналите  на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новата лична карта заявителят е длъжен да върне предходната.

Лична карта, издадена по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“, след заявяване на това обстоятелство. 

Издадена лична карта по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.

 

3. Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на паспорт на български граждани - 1074

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 38 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 18а от Закона за българските лични документи; чл. 22, ал. 3 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Паспорт се издава и подменя от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи, по постоянния адрес на лицето, или от дирекция „Български документи за самоличност“.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Всеки български гражданин има право на документ за самоличност, включително на паспорт. Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани. Издава се със срок на валидност 5 години. По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане срока му на валидност.

Издаване и подмяна на паспорт в Република България.

За да подаде заявление за издаване на паспорт, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или дирекция или районното управление към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на звеното "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на паспорт се представят/прилагат:

документ за платена държавна такса;

- удостоверение за раждане (за лица до 18 г. възраст), копие от което се прилага към заявлението;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване – когато е приложимо.

За подмяна на паспорт се представят:

- предходен паспорт (в случай че има издаден такъв;  при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - връща се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв. 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

- родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;

- лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило
18 години;

- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на
25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

- препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите, ако починалият родител е чужд гражданин, а за български гражданин, ако информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило
18 години, се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Срокове за издаване/предоставяне на паспорт:

 • обикновена услуга - до 30 календарни дни;
 • бърза услуга - до 3 работни дни;
 • експресна услуга - до 8 работни часа.

  Когато заявлението за издаване на паспорт е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 60 дни.

  Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

  Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

  Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на паспорт“. Искането за издаване на паспорт се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на паспорт. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на паспорт. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

  Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на паспорт са както тези, които се изискват при подаване на заявление за паспорт в Република България.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има

  Начини на заявяване на услугата

  Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

  Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

  Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

  Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
  https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Когато заявление за паспорт се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

 • да е български гражданин, навършил 18 години;
 • да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
 • да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
 • да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
 • да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на паспорт; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

Срок на действие на документа

Паспортът се издава със срок на валидност 5 години.

В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, от лицето поради временна физическа невъзможност, може да се издава паспорт със срок на валидност до 12 месеца.

Такси

ПАСПОРТ

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица между 14 г. и 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто

 

3 лв.

 

6 лв.

 

15 лв.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи (БЛД) са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Издаденият паспорт се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на паспорт:

Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Паспорт, издаден по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“ след заявяване на това обстоятелство. 

Когато заявлението е подадено по електронен път, паспортът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия паспорт заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новия паспорт заявителят е длъжен да върне предходния.

Издаден паспорт по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.

 

4. Наименование на административна услуга

„Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България“ - № 2270

На чужденци, получили статут на бежанец, хуманитарен статут или получили убежище, навършили 14 години, се издават български документи за самоличност въз основа на подадено заявление по образец в областните дирекции към Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес на заявителя.

Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец, чужденец с хуманитарен статут или получил убежище, се издава и на лица под 14 години.

 

Правно основание

Закон за българските лични документи чл. 14, ал. 1, т. 1-3, 5-7

 

Орган по предоставянето на административната услуга:

Звена „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи.

 

Административни звена за обслужване, в които се подават документи и се предоставя информация за хода на преписката

 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Благоевград - адрес: улица "Владо Черноземски" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 073 867500, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Бургас - адрес: улица "Георги Кирков" № 15, електронна поща [email protected], телефон за връзка 056 856197, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Варна - адрес: улица “Цар Калоян” № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 052 652097, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Велико Търново - адрес: улица "Беляковско шосе" № 4, електронна поща [email protected], телефон за връзка 062 662052, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Видин - адрес:  улица "Цар Симеон Велики" № 87, електронна поща [email protected], телефон за връзка 094 694293, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Враца - адрес: улица "Поп Косто Буюклийски" № 10, електронна поща [email protected], телефон за връзка 092 692342, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Габрово - адрес:  улица „Орловска“  № 50, електронна поща [email protected], телефон за връзка 066 826528, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Добрич - адрес: улица "Максим Горки" № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 058 658482, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кърджали - адрес: улица “Деспод Слав” № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0361 69208, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кюстендил - адрес: улица ”Цар Освободител” № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 078 557355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ловеч - адрес: улица  "Стефан Караджа" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 068 668355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Монтана - адрес: булевард "Александър Стамболийски" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 096 396355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пазарджик - адрес: площад "Съединение" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 034 434356, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Перник - адрес: улица "Самоков" № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 076 676374, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Плевен - адрес: улица "Сан Стефано" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 064 864613, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пловдив - адрес: улица  ”Волга” 70, електронна поща [email protected], телефон за връзка 032 932863, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Разград - адрес: улица "Кирил и Методий" № 8, електронна поща [email protected], телефон за връзка 084 622331, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Русе - адрес: булевард "Скобелев" № 49, електронна поща [email protected], телефон за връзка 082 882361, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Силистра - адрес: булевард „Македония” № 144, електронна поща [email protected], телефон за връзка 086 886229, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Сливен - адрес: улица "Доктор Миркович" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 044 644355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Смолян - адрес: булевард „България“ № 67, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0301 35345, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град София - адрес: булевард ”Гео Милев” № 71, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9825294, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Стара Загора - адрес: улица „Граф Игнатиев“ № 16, електронна поща [email protected], телефон за връзка 042 665598, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Търговище - адрес: улица "Спиридон Грамадов" № 36, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0601 60425, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Хасково - адрес: булевард „България” № 85, електронна поща [email protected], телефон за връзка 038 640355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ямбол - адрес: улица "Преслав" № 40, електронна поща [email protected], телефон за връзка 046 680355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Отдел „Български документи за самоличност” към Столична дирекция на вътрешните работи в град София - адрес: булевард „Княгиня Мария Луиза” № 48, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9823316, работно време от 08:30 до 17:30 часа;
 • Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Шумен - адрес: улица "Сан Стефано" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 054 854449, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, издаване и необходими документи:

 1. Подаване на заявление: Заявление може да се подаде на гише в Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес. Заявлението се генерира от информационна система на Министерство на вътрешните работи. Част от данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация, където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
 2. Необходими документи (прилагат/представят):
 • Официален документ за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище. Представя се оригинал и копие, като копието се прилага към заявлението;
 • Предходен български документ за самоличност на чужденец с предоставена закрила от Република България (ако има издаден такъв);
 • Национален документ за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната (не се изисква, когато чужденецът е влязъл в страната без документи);
 • Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес;
 • Документ за платена държавна такса;
 • За непълнолетни лица настанени за отглеждане в специализирани институции се представя оригинал и се прилага копие на съдебно решение и положително становище на дирекция „Социално подпомагане“;
 • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация по образец относно тези обстоятелства в най-близкото Районно управление към Министерство на вътрешните работи, областни дирекции към Министерство на вътрешните работи и Дирекция „Български документи за самоличност“;
 • При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях относно новите обстоятелства.
 1. Проверка за пълнота на предоставените документи: При приемане на заявлението служител на звено „Български документи за самоличност“ извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

 

 

Образец на формуляр за предоставената административна услуга

„Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденци в Република България“- образеца е само за сведение. Заявлението се попълва и разпечатва на гише.

 

 

1

2

 

3

 

Начин на заявяване на услугата

 1. Заявлението за издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила в Република България се подава лично.
 2. Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.
 3. Заявлението на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.
 4. Заявлението на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено.

Административната услуга не се предоставя по електронен път!

 

Срок на действие на документа

 • На лица с предоставен хуманитарен статут до 3 години;
 • На лица с предоставен статут на бежанец от 3 до 5 години;
 • На лица получили убежище до 5 години.

 

Такси, начин на плащане и основание за тяхното предоставяне

За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила /обикновена услуга - 30 календарни дни/ се събират следните такси:

 1. За карта на бежанец – 30 лева;
 2. За карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лева;
 3. За карта на чужденец, получил убежище – 40 лева;
 4. За удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–50 лева;
 5. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лева;
 6. За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лева.

Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато услугата се извършва в срок до 10 работни дни /бърза услуга/.

Таксите са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 1. По банков път;
 2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

 

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Директори на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и директор на дирекция „Български документи за самоличност“.

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно реда и условията предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

[email protected]

 

Начин на получаване на резултата от услугата

Заявителя получава лично или чрез своя пълномощник, законен представител или директор на специализираната институция своя готов документ от звено „Български документи за самоличност“, където е подал заявлението си, според вида на заявената услуга (обикновена или бърза) и е платил съответната държавна такса. При получаване на съответния документ заявителят е длъжен да върне предходния (ако има такъв).

 

 

1. Name of administrative service and unique number of identification as per the Register of Services

            Issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents upon submission of written request for information – 673

            Legal ground for provision of the administrative service

            Art. 70 of the Bulgarian Personal Documents Act; Art. 54 in connection with Art. 53 of the Rules for Issuance of Bulgarian Personal Documents.

            Authority providing the administrative service

            Department/ Sectors "Bulgarian Identity Documents" at the Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorates of the Interior and the Bulgarian Identity Documents Directorate.

            Description of the procedure for the provision of the administrative service

            The provision of data for Bulgarian personal documents issued to Bulgarian nationals by the Ministry of Interior's information funds is provided by the Bulgarian Identity Documents Department at the Metropolitan Directorate of the Interior, Bulgarian Identity Documents Sectors at the Regional Directorates of the Interior or the Bulgarian Identity Documents Directorate.

            The application may be filed at a desk at the Metropolitan Directorate of the Interior and the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence, in Bulgarian Identity Documents Directorate, as well as electronically through the Portal for Provision of Electronic Administrative Services to the Ministry of Interior.

            The application shall be accompanied by:

            - ID document;

            - Act of the judiciary (judicial certificate) - in the cases related to the provision of data on Bulgarian personal documents relating to third parties;

            - Certified by a notary authorisation - in cases where information is requested about another person.

            - Document for paid fee.

            Template of form to be filled in for the provision of the administrative service - free text.

            Ways to request the service

            The application is filed in person or by a proxy of the applicant, which is certified by a notary authorisation.

            The information stored in MoI funds related to Bulgarian personal documents relating to third parties is provided only on the basis of law or an act of the judiciary.

            Upon filing the written request, the applicant shall certify his/ her identity.

            Provision of the service electronically; level of provision of the service; Internet address

            The persons holding a valid qualified electronic signature certificate may also submit requests for receiving data from the information funds related to the issuance and use of the Bulgarian personal documents via Internet through the automated information system for electronic services of the Ministry of Interior

            Level - providing online information about the administrative service - ways and offices for providing the service, terms and fees; online access to templates of electronic application forms; requesting and receiving services by electronic means, including electronic submission of data and documents and/ or electronic form processing (electronic forms) and electronic personal identification of users; transactions through online payments.

            The service is provided via the electronic portal for administrative services of the Ministry of Interior at the following address: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

            Terms of service:

            - Bulgarian citizenship;

            - Valid permanent or current address of residence on the territory of the Republic of Bulgaria;

            - Having Bulgarian personal documents;

            - Not being under guardianship.

            In the absence of any of the listed requirements, the service cannot be provided.

            When the application is submitted electronically, the applicant must attach a scanned image of the following documents:

            - ID card;

            - Act of the judiciary (judicial certificate) - in cases related to the provision of data on Bulgarian personal documents relating to third parties - where applicable;

            - Certified by a notary authorization - in cases where information is requested about another person.

            The term of validity of the document

            There is no fixed period of validity of the document.

            Fees

            Art. 41, para. 1 and 3 of Tariff No 4 for the fees collected at the system of the Ministry of Interior under the State Fees Act.

            Upon filing the written request, the applicant shall file a document for paid state fee (issued for the person to whom the data belongs) under Section 7 of Tariff No 4 for the fees collected at the system of the Ministry of Interior under the State Fees Act.

            -Standard service

            A fee in the amount of 2 BGN for each person but not more than 10 BGN upon submission of written request for the information and fee in the amount of 5 BGN for each person but not more than 25 BGN upon issuance of the document certifying the data.

            - Accelerated service – N/A;

            - Express service - N/A;

            The amount of the fees to be collected for the issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents upon filing a written request for information is determined by "Methodology for the calculation of single prices of the new Bulgarian identity, residence and driving documents" affirmed by the Minister of Interior.

            Authority exercising control over the activities of the service provider

            The directors of the Metropolitan Directorate of the Interior and the Regional Directorates of the Ministry of the Interior; The director of Bulgarian Identity Documents Directorate

            Procedures, including terms for appealing the activities of the service provider

            The refusal to provide information from the information funds regulated by the Bulgarian Personal Documents Act may be appealed as envisaged in the Administrative Procedure Code.

 

Ways to receive the results from the service

            The data is provided within 14 days in oral or written form or through any other means after the registration of the written request/ application.

            The issued certificates shall be received in person by the applicant, by a proxy of the applicant upon presenting certified by a notary authorisation or by a person designated by the applicant before the official at the time of filing.

            The information stored in MoI funds related to Bulgarian personal documents relating to third parties is provided only on the basis of law or an act of the judiciary. In this case, the issued certificates are received in person by the applicant.

            In the electronic application/ request form, the person shall indicate the relevant Regional Directorate of the Ministry of the Interior, the Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorate of Interior or the Bulgarian Identity Documents Directorate at which he/ she is going to receive the issued certificate.

            When the application/ request are filed electronically, the issued certificate (in a paper form) shall be received at Bulgarian Identity Documents department which has been indicated by the applicant. The applicant is obliged to present the originals of the documents which he/she has attached as scanned images to the application/ request.

 

 

2. Name of the administrative service and unique identification number as per the Register of Services

Issuance of ID cards to Bulgarian nationals - 1537

Legal ground for provision of the administrative service

Art. 31 in relation to Art. 13, Para. 1, It. 1 and Art. 18a from the Bulgarian Identity Documents Act; Art. 18 from the Regulation of Issuance of Bulgarian Identity Documents.

Authority providing the administrative service

ID cards are issued and renewed by the authorities of the Ministry of Interior – department/units “Bulgarian Identity Documents” within the Metropolitan Police Directorate, the Regional Directorates of the Ministry of Interior and the Bulgarian Identity Documents Directorate, at the address of residence.

Description of the procedure for the provision of the administrative service

The ID card is the main document of identification in the Republic of Bulgaria. All Bulgarian nationals who are 14 years old are entitled to ID cards.

All Bulgarian nationals shall request the issuance of ID cards within 30 days upon:

- turning 14 years of age, for the persons residing in the Republic of Bulgaria;

- returning into the country, for the persons residing abroad who are 14 years old;

- receiving a certificate for obtained or restored Bulgarian nationality.

All Bulgarian nationals shall request the issuance of ID cards within 30 days in the cases where there is:

- expired validity, damaged, destroyed, lost or stolen documents;

- change of names, the unique identification number, sex, nationality or provided there are significant or permanent alteration of the facial image;

- change of address of residence.

Provided that the ID card has been lost, stolen or damaged, the Bulgarian nationals shall communicate the latter within three days and submit an application for issuance of new ID card within 30 days.

Upon request of the applicant the ID card can be issued before its validity expires.

Issuance and renewal of ID cards in the Republic of Bulgaria.

In order to submit an application for issuance of an ID card, the Bulgarian nationals (applicants) appear in person in the Bulgarian Identity Documents unit within the Metropolitan Police of the Ministry of Interior, the respective Regional Directorate of the Ministry of Interior or the local police station at the address of residence, or in the Bulgarian Identity Documents Directorate, prove their identity and receive printed application with automatically generated actual data on civil status.

The applicant checks the inserted data by ticking Yes/No and fills in the blank fields. Where appropriate, the applicant introduces all necessary corrections in the application form, presenting a document proving the relevance of the correction.

- for the change of names – birth certificate, marriage certificate, court certificate and other documents proving the change of names;

- change of address of residence – document proving address of residence;

- transliteration change – names and place of birth are printed in Cyrillic and Latin letters using English transliteration according to a template, where:

> in first identity document – in Latin letters, in a different from English transliteration way;

> in subsequent ID document – only upon presenting official documents containing the requested transliteration or upon presenting issued court decision. In the latter case, all valid documents must be replaced.

In the cases where the applicants want to have their ready document delivered to another person, they indicate the data of this person (names, unique identification number and number of ID card) in the application form.

Upon acceptance of the application, an official of the Bulgarian Identity Documents Directorate verifies that the data and supplementary documents are complete and correctly filled and gives instructions where inconsistencies have occurred.

Applications for the issuance of ID cards shall be submitted by a proxy of the applicant, which is certified by a notary authorization, in the cases where there is:

- no change of name, the single identification number, sex, residence or significant or permanent facial image changes have occurred, and

- biometrical data captured within 59 months prior to the date of submission of the application; or

- it is provided for by law.

For issuance of first ID card the following documents shall be presented:

- document for paid state fee (no fee is charged to applicants aged between 14 and 16 years old and over 70 years old);

- birth certificate, a copy of which is attached to the application;

- official document for obtained Bulgarian nationality (issued by the Ministry of Justice) and a copy of the national ID document or travel document where applicable.

For renewal of ID card the following documents shall be presented:

- ID card (upon expiration; if damaged; when significant and permanent alterations of the facial image have occurred) – is presented to be destroyed upon receiving the new ID card);

- document for paid state fee.

When renewing the ID card the following documents are attached to the application:

- Declaration under Art. 17, Para. 1 and a document proving the circumstances, where such document is available and is issued by the competent authorities – in cases of lost, stolen, damaged or destroyed ID card;

- official document issued by the respective competent authorities – when significant or enduring facial image changes have occurred;

- valid document certifying permanent disability of 50% and above 50% - where such document is available. 

The official accepts the application and the attached to it documents. They take the facial image of the applicant and capture their signature. The applicant is given a registration receipt bearing the place and the date of delivery.

Specificities of submitting an application for issuance of an ID card:

- children (between 14 and 18 years old) and persons under judicial disability – submitted in person and in the presence of a parent, guardian or custodian, who signs the application;

- children (between 14 and 18 years old) placed for rearing in special care institutions – submitted in person and in the presence of the Director of the special care institution whereat the child is placed following the relevant procedure, who signs the application and receives the ready document;

- children (between 14 and 18 years old) placed in foster families or in the family of relatives or close friends following a court decision– submitted in person and in the presence of the foster parent, close friend or relative, who signs the application.

Time limits for issuance/delivery of ID cards:

 • Standard service – up to 30 calendar days;
 • Accelerated service – up to 3 work days;
 • Express service – up to 8 work hours.

  In the cases where the application is submitted at consular or diplomatic representations abroad, the time limit for issuance is up to 90 days for standard service, and up to 60 days for accelerated service.

  Issuance and renewal of ID card of Bulgarian nationals abroad.

  Bulgarian nationals residing abroad can submit applications for issuance of ID cards via regular or accelerated service at the diplomatic or consular representations of the Republic of Bulgaria abroad, which are technically equipped for the purpose. Upon accepting the application officials take digitally the signature and the facial image of the applicant. They enter into the automated information system the personal data contained in the application, information about the attached documents, the signature and the photograph of the applicant and register the application as “Request for issuance of ID card”. The request for issuance of ID card is sent via electronic means to the Bulgarian Identity Documents Directorate using secure communication channels. Within 5 work days the Bulgarian Identity Documents Directorate via electronic means sends back a reply to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad regarding the consistency of the filled data in the application with the data contained in the National Automated Information System “National Register of Bulgarian Identity Documents” and the issuance of the ID card. Where consistency of data is identified the request for issuance is registered by the Bulgarian Identity Documents Directorate as a received application for personalization of the ID card. Where inconsistency of the data filled in the application occurs with the data contained in the National Automated Information System “National Register of Bulgarian Identity Documents”, the Bulgarian Identity Documents Directorate sends via electronic means to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad instructions for resolving the inconsistencies. The diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad within 7 work days informs the applicant. Provided within a month prior to this notice all inconsistencies are not resolved, the procedure for issuance of an ID card is terminated by the Bulgarian Identity Documents Directorate.

  Documents to be presented and attached to the application for issuance of ID card are the same as the documents required to submit an application for ID card in the Republic of Bulgaria.

  Standard application form to apply for the administrative service - available

  Ways to request the service

  An application can be submitted at a desk at the Metropolitan Police Directorate of the Ministry of Interior and at the District Police Stations of the MoI at permanent address of residence, at the Bulgarian Identity Documents Directorate, and via electronic means using the Portal of the MoI for provision of e-administrative services.

  When the application is submitted at a desk, it is generated by the information system of the MoI. Data is inserted automatically. The applicant verifies the data, adds or corrects information where necessary and certifies with his/her signature that the data are correct. The applicant does not need to fill in an application in advance.

  Bulgarian nationals residing abroad can submit an application for issuance of an ID card at the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad.

  An application for issuance of an ID card can be submitted electronically through the automated information system for e-services of the Ministry of Interior – for Bulgarian nationals residing abroad with the valid qualified electronic signature they hold.

  Provision of the service electronically; level of service provision; internet address

  An application for issuance of ID card can be submitted electronically through the portal for provision of e-administrative services of the MoI – https://e-uslugi.mvr.bg/ ESP.Web.Portal/ Services/Index.

  When the application for issuance of ID card is submitted electronically, the applicant must meet the following criteria:

 • To be Bulgarian national who is 18 years old;
 • To have a valid permanent address of residence on the territory of the Republic of Bulgaria;
 • To be holder of issued Bulgarian identity document following an application submitted in person within 59 days prior to submitting the electronic application and to have his/her biometric data captured;
 • Prior to the electronic submission of the application, there shall not be another application of the same type for issuance of document;
 • There is no change of names, the unique registration number, sex, nationality or substantial or permanent alterations of the facial image;
 • Not to be under judicial disability.

  An application for issuance of ID card can be submitted electronically through the automated information system for e-services of the Ministry of Foreign Affairs – for Bulgarian nationals residing abroad with the valid qualified electronic signature he/she holds; the Ministry of Foreign Affairs sends confirmation or refusal for issuance of ID card to the electronic address of the applicant indicated in the application; the confirmation states that the document shall be issued by the MoI upon payment of state fee via electronic means through the automated information system for e-services of the MoFA, while the delivery shall be in the consular service indicated by the applicant.

  Level – on-line information for the administrative service – methods and places to request the service, deadline and fees; online access to templates of electronic applications; request and delivery of e-services including online submission of data and documents and/or e-processing of applications (e-forms) and electronic personal identification of users; transactions including on-line payment.

  Validity of document

  ID cards are valid for:

  - 4 years – for children between 14 – 18 years old;

  - 10 years – for persons 18 – 58 years old;

  - no date of expiry – for persons 58 years old.

   

  Fees

   

   

  ID card

  STANDARD SERVICE

  Up to 30 days – Art. 32, It. 1, b. „а“-„d“ from the Fee

  ACCELERATED SERVICE

  Up to 3 work days Art. 35, Para. 1 from the Fee

  EXPRESS SERVICE

  Up to 8 work hours Art.35, Para. 2 of the Fee

  First ID card of children 14-16 years old

  NO FEE

  NO FEE

  NO FEE

  Subsequent ID card of children between 14 and 16 years old and for each card of children between 16 and 18 years old.

   

  13 BGN

   

  26 BGN

   

  65 BGN

  ID card of persons 18-58 years old (with a 10-year validity)

  18 BGN

  36 BGN

  90 BGN

  ID card of persons 58-70 years old (no date of expiry)

  11 BGN

  22 BGN

  55 BGN

  ID card of persons over 70 years old

  NO FEE

  NO FEE

  NO FEE

  ID card of persons with permanent disability or type and level of disability 50 and above 50%

   

  2 BGN

   

  4 BGN

   

  10 BGN

   

  The rate of fees collected for issuance of Bulgarian identity documents is defined based on approved by the Minister of Interior “Methodology for calculation of single fees for Bulgarian identity documents, residence and driving licenses”.

  Authority overseeing the activities of the body providing the service

  Directors of the Metropolitan Police of the Ministry of Interior and the Regional Directorates of the MoI, the Director of the Bulgarian Identity Documents Directorate.

  Order, including period allowed for appeal of the activities of the body providing the service

  Pursuant to the Administrative Procedures Code.

  Ways of delivery of service

  The issued ID card is received in person, and in exceptional cases – by a proxy upon presenting certified by a notary authorization, or by a person whose data are indicated by the applicant in the application upon its submission before the staff member.

  Specifities of ID card delivery:

  - children (14 - 18 years old) and those under judicial disability – submitted in person in the presence of a parent, guardian or custodian, who lay their signature in the application. The ID card is delivered to a parent, guardian or custodian, and in exceptional cases – by a proxy upon presenting an authorization signed and stamped by a notary or by a person whose data are indicated by a parent, guardian or custodian before the official upon submission of the application;

  - children (14 - 18 years old), placed for rearing in specialized child care institutions – submitted in person and in the presence of the director of the institution, whereat the child is placed following the relevant procedure, who signs the application and receives the ready document;

  - children (14 - 18 years old), placed in foster families or in the family of relatives or close friend following a court decision– submitted in person and in the presence of the foster parent, close friend or relative, who signs the application and receives the ready document.

  When the application for issuance of an ID card is submitted via electronic means, the document is received in person in the Bulgarian Identity Documents unit at the permanent address of residence. To receive the ready document the applicant shall present the original documents, scanned copies of which are attached to the application. Upon delivery of the new ID card, the applicant shall return the previous ID card.

  An ID card issued following the submission of an application at diplomatic or consular representations of the Republic of Bulgaria abroad are delivered at the respective representation or at the Bulgarian Identity Documents Directorate upon specifying this circumstance. 

  ID cards issued following submission of applications via the automated information system for e-services of the Ministry of Foreign Affairs – for Bulgarian nationals residing abroad, is delivered at the consular service indicated by the applicant.

   

   

3. Name of the administrative service and unique identification number as per the Register of Services

Issuance of passport to Bulgarian nationals - 1074

Legal grounds for the administrative service

Art. 38 in connection with Art. 13, Para 1, item 2, Art. 18а of the Law on the Bulgarian Identity Documents; Art. 22, Para 3 of the Rules on issuing Bulgarian identity documents.

Authority providing the administrative service

A passport is issued and renewed by the respective units of the Ministry of Interior - department/units „Bulgarian Identity Documents“ at the Sofia Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorates of the Interior, at the address of residence of the person, or by the Bulgarian Identity Documents Directorate.

Description of the procedure

Each Bulgarian national has the right to receive an identity document, including a passport. The passport is a document used to cross the national borders of the Republic of Bulgaria and stay outside the country. In the territory of the Republic of Bulgaria, it also serves as an identity document for the Bulgarian citizens. It is valid for 5 years. A new passport could be issued before the expiry date, upon request of the person.

Issuing and renewal of a passport in the Republic of Bulgaria

In order to apply for a passport, the Bulgarian national (applicant) shall appear in person at the Bulgarian Identity Documents Unit at the Sofia Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorate of the Interior or the Local Police Stations thereof at the address of residence, and identify themselves. Applicants are provided printed sample applications with automatically filled in current data on the civil status.

The applicant should check the filled in data, mark it true/false and fill in the blanks. If necessary, applicants could correct the data while providing the respective certificate on the civil status per each change:

- to change the names – birth certificate, certificate of marriage, court certificate or other documents to prove the changes of the name;

- to change the address of residence – certificate for address of residence;

- to change the transliteration – the names and the place of birth are written in the Cyrillic and Latin alphabet through English transliteration according to a table:

> in the first identity document – the names could be written in Latin, in a way that differs from the English transliteration;

> in a subsequent identity document – only after providing official documents with the requested transliteration or providing a court decision. In such cases, all the valid documents of the person shall be renewed.

If the applicant would like to have the document received by another person, he/she shall include the personal data thereof in the application (names, Unique Identification Number or Personal Number of the Foreigner and number of the ID card).

Upon filing the application, a staff member of the Bulgarian Identity Documents Unit verifies the data and the enclosed documents. If incompliances are detected, the official would give directions to the applicant.

An application for a passport could be filed by a proxy, upon presenting a certified by a notary authorization, if:

- there is no change in the name, the Unique Identification Number, the gender, the nationality or no significant and permanent facial alterations of the image of the person have occurred and

- the required biometrics has been captured within 59 months since the date of  application;

- is stipulated in the law.

The following documents shall be enclosed when applying for a passport:

a receipt for paid state fee;

- a birth certificate (for persons under 18), a copy of which is enclosed to the application;

- certificate for obtaining Bulgarian citizenship (issued by the Ministry of Justice) and a copy of the national ID or travel document – when applicable.

The following documents shall be provided to renew the passport:

- previous passport (in case such has been issued before; upon expiration; if damaged; in case of significant and permanent facial alterations of the image) – shall be returned to the official and destroyed upon receipt of the new passport);

a receipt for paid state fee.

The following documents shall be enclosed to the application for renewal of the passport:

- Declaration under Art. 17, Para 1 of the Rules on Issuing Bulgarian Identity Documents and a document certifying these circumstances, if such a document has been issued by the competent authorities – if the ID card has been lost, stolen, damaged or destroyed;

- an official document by the respective competent authorities – in case of significant and permanent facial alterations of the image;

- a valid certificate of permanent disability of 50 and above 50 %  - in case such a certificate is available. 

The official accepts the application and the enclosed documents, takes a picture of the face of the person and captures his/her signature. Then provides to the applicant a registration tag with the venue and date for receiving the passport.

Specificities when applying for a passport of Bulgarian nationals aged under 18:

When applying for a passport of a Bulgarian national aged under 18, the child shall be present in person together with his/her parents, guardians or custodians. The application is filed by:

- the parents or the guardians of the child under 14;

- the child aged 14 and above, his/her parents or custodians shall declare consent by signing the application.

In the absence of a parent, guardian or custodian, the application is signed by a proxy authorized by a notary or some of the following documents are provided:

- enforced court decision for issuing a passport to a person aged under 18;

- enforced court decision for depriving one of the parents from parental rights;

- enforced court decision for return of a child, pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of the International Child Abduction, adopted at the Hague on 25 October 1980, ratified by a law on 21 February 2003, or the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, adopted at  Luxembourg on 20 May 1980, ratified by a law on 26 February 2003, in force since 1 October 2003, the decision being harmonized with the Ministry of Justice.

- a copy of the death certificate of one of the parents, if the deceased parent is a foreign national. If the deceased parent is a Bulgarian national, a copy of this certificate is required if the information is not available in the Population National database.

In case of disagreement of the parents regarding the issuing of a passport to a child under 18, one of the following documents shall be presented:

- enforced court decision for issuing a passport;

- enforced court decision for return of a child, pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of the International Child Abduction or the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, following coordination with the Ministry of Justice. 

Time limits for issuance/delivery of a passport:

 • Standard service – up to 30 days;
 • Accelerated service – up to 3 work days;
 • Express service – up to 8 working hours.

  If the application for a passport was filed at a consular or diplomatic representation abroad, the time limits for issuance is up to 90 days for a standard service and up to 60 days – for accelerated service.

  Issuance and renewal of a passport of Bulgarian nationals abroad

  A Bulgarian national residing abroad could apply for a passport at the diplomatic and consular representations of the Republic of Bulgaria abroad.

  The officials take digital pictures of the face and the signature of the applicant upon acceptance of the application. They upload the personal data of the application, information on the enclosed documents, the signature and the picture of the applicant into the automated information system and register the application as a „Request for issuing a passport“. The request is then forwarded to the Bulgarian Identity Documents Directorate electronically, via a secured communication line. Within 5 working days the Bulgarian Identity Documents Directorate provides electronically feedback to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad, regarding the compliance of the data in the application with the National Automated Information Fund „National Register of the Bulgarian Identity Documents“ and the possibility of issuing a passport. If data is consistent, the request is registered by the Bulgarian Identity Documents Directorate as accepted application for personalization of a passport. In case of lack of consistency of the data in the application with the data in the National Register of the Bulgarian Identity Documents, the Bulgarian Identity Documents Directorate would send to the diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad electronically directions for elimination of the discrepancies. The diplomatic or the consular representation of the Republic of Bulgaria abroad shall notify the applicant within 7 working days. If the discrepancies are not removed within one /1/ month following the notification, the procedure on the issuance of an ID card is terminated by the Bulgarian Identity Documents Directorate.

  The documents to be presented and enclosed to the application for a passport are the same as the ones required upon application for a passport in the republic of Bulgaria.

  Standard application form to apply for an administrative service - available

   

   

  Ways to apply for a service

  Application could be filed at a desk at the Sofia Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorates of the Interior, the local police stations of residence, at the Bulgarian Identity Documents Directorate, as well as electronically via the MoI Gate for Electronic Administrative services.

  If the application is filed at a desk, it is generated by a MoI information system and the data is filled in automatically. The applicant should check the data and supplement or correct it if necessary and certify their authenticity by a signature. It is not necessary for the applicant to fill in an application form in advance.

  Bulgarian nationals residing abroad could apply for a passport at a diplomatic or consular representation of the Republic of Bulgaria abroad.

  An application for a passport could also be filed electronically through the automated information system for electronic services of the Ministry of Interior for Bulgarian nationals residing abroad – by using their valid qualified electronic signature.

  Provision of the service via electronic means; level of provision of the service; internet address

  An application for issuance of passport can be also submitted electronically through the Portal for provision of e-administrative services of the MoI – https://e-uslugi.mvr.bg/ ESP.Web.Portal/Services/Index.

  When the application for issuance of passport is submitted electronically, the applicant must meet the following criteria:

 • To be Bulgarian national who is 18 years old;
 • To have a valid permanent address of residence in the Republic of Bulgaria;
 • To be holder of issued Bulgarian identity document following an application submitted in person within 59 days prior to submitting the electronic application and to have his/her biometric data captured;
 • Prior to the electronic submission of the application, there shall not be another application of the same type for issuance of document;
 • There is no change of names, the unique registration number, sex, nationality or substantial or enduring facial image change;
 • Not to be under judicial disability.

An application for issuance of passport can be also submitted electronically through the automated information system for e-services of the Ministry of Foreign Affairs – for Bulgarian nationals residing abroad with the valid qualified electronic signature he/she holds; the Ministry of Foreign Affairs sends confirmation or refusal for issuance of passport to the electronic address of the applicant indicated in the application; the confirmation states that the document shall be issued by the MoI upon payment of state fee via electronic means through the automated information system for e-services of the MoFA, while the delivery shall be in the consular service indicated by the applicant.

Level – on-line information for the administrative service – methods and places to request the services, time limits and fees; online access to templates of electronic applications; request and delivery of e-services including online submission of data and documents and/or e-processing of applications (e-forms) and electronic personal identification of users; transactions including on-line payment.

 

Validity of document

Passports are issued for a period of 5 years.

Where the capture of biometric data is not possible – fingerprints of the person due to temporary physical disability, a passport valid for a period of 12 months is possible to issue.

 

Fees

PASSPORT

STANDARD SERVICE

UP TO 30 DAYS Art. 32, Item. 1, b. „a“-„d“ from the Fee

ACCELERATED SERVICE

UP TO 3 WORK DAYS Art. 35, Para. 1 from the Fee

EXPRESS SERVICE

UP TO 8 WORK HOURS Art. 35, Parа. 2 from the Fee

First passport of persons up to 14 years old

10 BGN

20 BGN

50 BGN

Subsequent passport of persons up to 14 years old

20 BGN

40 BGN

100 BGN

Passport of persons between 14 and 58 years old

40 BGN

80 BGN

200 BGN

Passport of persons between 58 and 70 years old

20 BGN

40 BGN

100 BGN

Passport of persons over 70 years old

10 BGN

20 BGN

50 BGN

Passports of persons with a permanently disability or type and level of disability 50 and above 50%

 

3 BGN

 

6 BGN

 

15 BGN

The rate of fees collected for issuance of Bulgarian identity documents is defined based on approved by the Minister of Interior “Methodology for calculation of single fees for Bulgarian identity documents, residence and driving licenses”.

Authority overseeing the activities of the body providing the service

Directors of the Metropolitan Police of the Ministry of Interior and the Regional Directorates of the MoI, the Director of the Bulgarian Identity Documents Directorate.

Order, including periods allowed for appeal of the activities of the body providing the service

Pursuant to the Administrative Procedures Code.

Ways of delivery of service

The issued passport is received in person, and in exceptional cases – by a proxy upon presenting certified by a notary authorization, or by a person whose data are indicated by the applicant in the application upon its submission before the staff member.

Specifities of passport delivery:

Passports of children are delivered to a parent, guardian or custodian and in exceptional cases to a proxy upon presenting a certified by a notary authorization or to a person whose data are indicated by a parent, guardian or custodian upon submission of the application.

A passport issued following the submission of an application at the diplomatic and consular representations of the Republic of Bulgaria abroad is received at the respective representation or at the Bulgarian Identity Documents Directorate upon specifying this circumstance. 

Where the application is submitted electronically, the passport is received in person at a Bulgarian Identity Documents unit at the address of residence. Upon delivery of the ready passport the applicant shall present the original documents whose scanned copies are attached to the application. Upon delivery of the new passport the applicant shall return the previous passport.

A passport issued under an application filed through the automated information system for electronic services of the Ministry of Interior – to Bulgarian nationals residing abroad, could be received at the Consular Service indicated by the applicant.

 

 

 

 

 

4. Name of the administrative service

“Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria” - № 2270

Foreign nationals granted refugee status, humanitarian status or asylum, who are 14 years old, are issued Bulgarian Identity Documents upon submitting an application form at the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence of the applicant.

Travel Document of a refugee, foreign national granted humanitarian status or asylum /certificates for foreign travel/ are issued to persons who are under 14 years old.

 

Legal grounds

Law on the Bulgarian Identity Documents art. 14 para. 1 items 1-3, 5-7

 

Authority providing the administrative services

Bulgarian Identity Documents Units at the Sofia Metropolitan Directorate of Interior and the Regional Directorates of Interior.

 

Administrative units providing services related to submission of documents or provision of information on the case

 • Blagoevgrad Regional Directorate of Interior – address: 3 Vladko Chernozemski Str., email [email protected], tel. 073 867 500, working hours from 08:30 - 17:30 h.
 • Burgas Regional Directorate of Interior – address: 15 Georgi Kirkov Str., email [email protected], tel. 056 856 197, working hours from 8:30 – 17:30 h.
 • Varna Regional Directorate of interior – address: 2 Tsar Kaloyan Str., email [email protected], tel. 052 652 097, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Veliko Tarnovo Regional Directorate of Interior – address: 4 Belyakovsko shoes Str., email [email protected], tel. 062 662 052, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Vidin Regional Directorate of Interior – address: 87 Tsar Simeon Veliki Str., email [email protected], tel. 094 694 293, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Vratsa Regional Directorate of Interior – address: 10 Pop Kosto Buyukliyski Str., email [email protected], tel. 092 692 342, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Gabrovo Regional Directorate of Interior – address: 50 Orlovska Str. email [email protected], tel. 066 826 528, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Dobrich Regional Directorate of Interior – address: 12 Maksim Gorki Str., email [email protected], tel. 058 658 482, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Kardjali Regional Directorate of Interior – address: 1 Despot Slav Str., email [email protected], tel. 036 169 208, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Kyustendil Regional Directorate of Interior – address: 12 Tsar Osvoboditel Str., email [email protected], tel. 078 557 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Lovech Regional Directorate of Interior – address: 2 Stefan Karadja Str., email [email protected], tel. 068 668 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Montana Regional Directorate of Interior – address: 2 Aleksandar Stamboliyski Blvd., email [email protected], tel. 096 396 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pazardjik Regional Directorate of Interior – address: 3 Saedinenie Square, email [email protected], tel. 034 434 356, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pernik Regional Directorate of Interior – address: 1 Samokov Str., email [email protected], tel. 076 676 374, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Pleven Regional Directorate of Interior  – address: 3 San Stefano Str., email [email protected], tel. 064 864 613, working hours 08:30 – 17:30 h.
 • Regional directorate of interior in town Plovdiv – address: street “Volga” № 70, email [email protected], tel. 032 932 863, work time 08:30 – 17:30 h.
 • Razgrad Regional Directorate of Interior – address: 8 Kiril i Metodiy Str., email [email protected], tel. 084 622 331, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Ruse Regional Directorate of Interior – address: 49 Skobelev Blvd., email [email protected], tel. 082 882 361, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Silistra Regional Directorate of Interior – address: 144 Makedoniya Blvd., email [email protected], tel. 086 886 229, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Sliven Regional Directorate of Interior – address: 2 Doktor Mirkovich Str., email [email protected], tel. 044 644 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Smolyan Regional Directorate of Interior – address: 67 Bulgaria Blvd., email [email protected], tel. 030 135 345, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Sofia Regional Directorate of Interior – address: 71 Geo Milev Blvd., email [email protected], tel. 02 98 25 294, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Stara Zagora Regional Directorate – address: 16 Graf Ignatiev Str., email [email protected], tel. 042 665 598, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Targovishte Regional Directorate of Interior – address: 36 Spiridon Gramadov, email [email protected], tel. 060 160 425, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Haskovo Regional Directorate of Interior – address: 85 Bulgaria Blvd., email [email protected], tel. 038 640 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Yambol Regional Directorate of Interior – address: 40 Preslav Str., email [email protected], tel. 046 680 355, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Bulgarian Identity Documents Unit at Sofia Metropolitan Directorate of Interior - address: 48 Knyaginya Maria Luiza Blvd., email [email protected], tel. 02 98 23 316, working hours from 08:30 – 17:30 h.
 • Shumen Regional Directorate of Interior – address: 2 San Stefano Str., email [email protected], tel. 054 854 449, working hours from 08:30 – 17:30 h.

 

Procedure for submission of the administrative service; issuance and required documents:

 1. Filing an application – foreign nationals can apply at a desk at the Sofia Metropolitan Directorate of Interior and at the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence. The application is generated by the information system of the Ministry of Interior. Part of the data is automatically filled in. Applicants shall check the data, add or correct information, where necessary, and verify the data by signing the application. It is not necessary for the applicants to fill in an application in advance.
 2. Required documents (present/enclose)
 • An official document for granted refugee or humanitarian status or asylum. An original and a copy should be presented, the copy is enclosed to the application.
 • Previous Bulgarian identity document of a foreigner granted protection by the Republic of Bulgaria /if available/.
 • A national travel document used by the person to enter Bulgaria /not required if the foreign national has entered the country without documents/.
 • Certificate for entry into the register of population at the address of residence.
 • A document for paid state tax.
 • For minors, accommodated at specialized institutions, is required an original and a copy of the court decision and a positive statement by the Social Support Directorate.
 • In cases of lost, stolen, damaged or destroyed Bulgarian identification document, the person is obliged to file a written declaration within 3 days regarding the situation at the nearest local police station, the Regional Directorates of the Interior and the Bulgarian Identity Documents Directorate.
 • In case of changes in the civil status, official documents or verified copies thereof should be enclosed to the application, testifying to the new circumstances.
 1. Checking the completeness of the submitted documents: upon receipt of the documents an official of the Bulgarian Identity Documents Unit checks if the enclosed documents are complete and correct. In case of irregularities, instructions are given to the applicant. 

 

Sample application for the administrative service:

 “Application for issuance of identity and residence documents to foreign nationals in the republic of Bulgaria” - the sample is for information only.

The application is filled in and printed at the desk.

 

How to apply for the service:

 1. The application for identity documents of foreign nationals granted special protection in the Republic of Bulgaria is filed in person.
 2. The application for a travel certificate of a refugee, a travel certificate of a foreign national with a humanitarian status, a travel document of a foreigner granted asylum and of persons aged under 14, is filed by a parent or a guardian thereof, who should sign the application.
 3. The application for minors and persons under judicial disability is filed in person and in the presence of a parent or an authorized representative of the municipality, who should sign the application.
 4. The application for minors accommodated and bred at specialized institutions is filed in person and in the presence of the director of the specialized institution where the child is accommodated.

The administrative services IS NOT provided electronically.

 

The term of validity of documents

 • For foreign nationals granted humanitarian status – up to 3 years.
 • For foreign nationals granted refugee status – between 3 and 5 years.
 • For foreign nationals granted asylum – up to 5 years.

   

  Fees, methods for payment and grounds for provision

  For issuance of Bulgarian Identity Document to a foreign national granted special protection the following fees (standard service – 30 calendar days) are collected:

 • Refugee card – 30 lv.
 • Card of foreign national with humanitarian status – 30 lv.
 • Card of foreign national granted asylum – 40 lv.
 • Certificates for travel abroad of a foreign national with refugee status – 50 lv.
 • Certificates for travel abroad of a foreign national with humanitarian status – 50 lv.
 • Certificates for travel abroad of a foreign national granted asylum – 55 lv.

  Accelerated service /10 work days/ - the fee is double.

  The fees are determined in Tariff № 4 for the fees collected at the Ministry of Interior.

   

  Service can be paid by:

 • A bank transfer
 • By a bank card, at a desk at an administrative service unit.

 

Bodies exercising control over the activities of the service provider:

The directors of: the Sofia Metropolitan Police Directorate and the Regional Directorates of the Interior; the director of the Bulgarian Identity Documents Directorate“.

 

Order and terms for appealing the acts of the authority providing the service:

 

Pursuant to the terms and stipulations envisaged in the Administrative Procedure Code.

 

Email address for proposals

[email protected]

 

How to receive feedback on the service:

The applicant shall receive their identity document in person or through their proxy, authorized representative or director of the specialized institution from the Bulgarian Identity Documents Unit where the application was filed, depending on the type of the requested service (regular or quick) an paid state tax. Applicants must return their previous documents /if available/ upon the receipt of the new document.