МВР

ОД Хасково

 

Ред за издаване на лична карта и паспорт

 

Лицето се явява лично, удостоверява своята самоличност и отправя искане за разпечатка на заявление, като посочва вида на документа и услугата (обикновена, бърза или експрес) за издаването на български личен документ.

Служителят предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации, и подписва заявлението.

В заявлението заявителят може да посочи и данните (три имена, ЕГН) на лице, което да получи готовия документ.

След попълване на заявлението и нанасяне на съответните корекции в заявлението, гражданинът представя на длъжностното лице – заявлението с приложени към него удостоверителни документи по гражданско състояние (за всяка една корекция, която е направил) и заверени копия:

на ЕГН (удостоверение за раждане, удостоверение за вярно ЕГН);

на месторождение (удостоверение за раждане);

на име (удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение за промяна на фамилно име след развод и други);

на адрес (удостоверение за постоянен адрес);

документ за платена държавна такса.

Важно да се знае:

Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявленето и получава готовия документ.

Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции се подава лично и в присъствието на директора на на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полагага подпис в заявлението и получава готовия документ.

Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявленето и получава готовия документ.

Имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация по приложен образец. По искане на гражданите имената им могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация в първи документ за самоличност. Промяната в следващ документ може да се извърши само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение.

При подаване на заявление не е необходимо да се носят снимки. Заснемането на заявителя ще се извърши при снемане на биометричните данни.

Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на български личен документ, е основание издаването на български личен документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.