МВР

ОД Хасково

 

Ред за издаване на паспорт на лица до 18 години

Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.

Необходими документи:
- документ за платена държавна такса;
- удостоверение за раждане за лица под 18 години (оригинал и копие) в случай, че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;
- удостоверение за постоянен адрес (ако липсва в базата данни).

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно (обр.) или се представя някой от следните документи:
- влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години;
- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единият родител от родителски права;
- препис – извлечение от акт за смърт на един от родителите;
При разногласие между родителите за издаване на паспорт, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.
Паспортът се връща на органа, който го е издал, в три месечен срок от изтичане срока на валидност на документа.

 

 

                                                                                                             Образец!

                                        П Ъ Л Н О М О Щ Н О

 
Подписаният ........................... с ЕГН .............................,

с постоянен адрес в гр.........................., ул.”.............................” №.......

притежаващ лична карта №.................., изд. на ................. от ...................

                                      у п ъ л н о м о щ а в а м


Съпругата си ........................................ с ЕГН ........................

с постоянен адрес в гр.........................., ул.”.............................” №.......

притежаващ лична карта №.................., изд. на ................. от ...................
да ме представлява пред ОДМВР Хасково,
като подаде заявление за издаване на паспорт на детето ми
............................................................... с ЕГН ......................... и да получи готовия паспорт.


 
Упълномощител:
   
                                 
Нотариална заверка на подписа на упълномощителя!