МВР

ОД Хасково

 

Условия за подаване на заявление за издаване на СУ на МПС в РУ

1.  Във всяко РУ на МВР може да се подава заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС с обикновена услуга поради:
- изтичане на срока на валидност и вече изтекъл срок на валидност,
- при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и/ или транслитерация 
- издаване на дубликат за изгубен/откраднат/повреден/

2. При подаване на за явлението трябва да представите следните документи:
      - представя валидна лична карта или валиден паспорт;
      - платена такса;
      - старото свидетелство за управление на МПС;
      - контролен талон;

      - карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или
ТЦЛЕК.  Документите трябва да бъдат в оригинал.

3. В РУ се подават заявления САМО за обикновена поръчка. Заявления с платена такса за бърза услуга се подават в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
4. В заявлението за издаване на СУМПС, заявителят може да посочи и данните (трите имена, ЕГН, ЛН или ЛНЧ) на лице, което да получи готовия документ.
5. При промяна на постоянен адрес от едно населено място в друго населено място, заявлението в срок до 30 дни се подава в сектор "Пътна полиция" - Хасково.
6. При първоначално издаване и придобиване на нова категория заявлението за СУМПС задължително се подава в сектор "Пътна полиция" - Хасково.
7. Не се подновява СУМПС след приемане на документите и когато след
справка в сектор ”Пътна полиция” - Хасково се установи, че на водача са отнети всички контролни точки, има неплатени глоби по ЗДвП или не са представени изискваните документи.
8. При подаване на заявлението за издаване на СУМПС, лицето може да посочи, че желае да получи готовото СУМПС в РУ на МВР или сектор "Пътна полиция" – Хасково.