МВР

ОД Хасково

 

Предоставяне на данни от информационните фондове на МВР

Предоставяне на данни от информационните фондове на МВР

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на БЛД се предоставят от ОД на МВР.

Данните се предоставят в устен или в писмен вид или на други информационни носители в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление или искане.

При подаване на писменото заявление се прилага се прилага документ за платена държавна такса по Тарифа 4.

Данните се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документии отнасящи се до трети лица, само но основание на закон или с акт на съдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, се получават лично от заявителя.

 

 

Издаване на удостоверителни документи

 

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на БЛД се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.
Данните се предоставят в устен или в писмен вид в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление, към което се прилага документ за платена държавна такса по 
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси  

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи, отнасящи се до трети лица, само но основание на закон или с акт на съдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, се получават лично от заявителя.
 

 

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по Образец
3. поименен документ за платена държавна такса
   Забележка:  Издава се един банков документ на обща стойност 7 лв. за
                            - 2 лв. - искане за издаване на удостоверение и 
                            - 5 лв. - изготвяне на удостоверение

 

 

 

                                                                                Образец:

До
Началника на  група БДС
при ОДМВР

Хасково

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от _________________________________________________________

ЕГН: ____________________

постоянен  адрес: ____________________________________________

телефон за връзка: ___________________________________________

 

ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

Моля да ми бъде предоставено удостоверение за пълните данни
на издадените ми до момента български лични документи.
Удостоверението ми е необходимо за представяне пред

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

____________ г.
Хасково                                      подпис: ___________________

 

Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по Образец
3. поименен документ за платена държавна такса – 7 лв.
    Забележка:  Издава се един банков документ на обща стойност 7 лв.:
                       - 2 лв. - искане за издаване на удостоверение и 
                       - 5 лв. - изготвяне на удостоверение

 

 

 

До
Директора на
ОДМВР Хасково

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от _________________________________________________________

ЕГН: ____________________

постоянен  адрес: ____________________________________________

телефон за връзка: ___________________________________________

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за пътуванията ми извън страната

за периода от __________ год. до ___________ год.

Удостоверението ми е необходимо за представяне пред

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

____________ г.
Хасково                                      подпис: ___________________